Prifysgol Abertawe oedd y brifysgol gyntaf ym Mhrydain i gynnig modiwl Saesneg sy'n canolbwyntio ar wobr lenyddol yn unig, lle mae myfyrwyr yn astudio'r gweithiau cyfoes ffuglennol, barddoniaeth, drama a straeon byrion ar restr hir Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas Prifysgol Abertawe. Mae myfyrwyr a astudiodd y modiwl hefyd wedi ysgrifennu adolygiadau a blogiau, ac wedi recordio cyfres o bodlediadau llawn gwybodaeth gyda'r chwech awdur ar y rhestr fer. Cafodd y rhain eu cyhoeddi ar y cyd yn llwyddiannus ag Arolwg Celfyddydau Cymru.

DT Prize Prize Interns

Cafodd 24 o gyfleoedd am interniaeth eu creu fel rhan o'r wobr eleni, gan roi'r cyfle i fyfyrwyr

gael profiad gwerthfawr o reoli digwyddiadau, lletygarwch a chysylltiadau cyhoeddus. Helpodd myfyrwyr gyda'r gwaith o drefnu a chynnal y seremonïau gwobrwyo mawreddog, a'r digwyddiadau a oedd yn gysylltiedig â'r wobr a gynhaliwyd yng Ngŵyl fyd-enwog y Gelli.

‘Y modiwl hwn oedd y modiwl mwyaf buddiol a phleserus yn fy mlwyddyn olaf, rhoddodd yr wybodaeth a'r profiad i roi hwb i'm gyrfa mewn cyhoeddi ar ôl y Brifysgol.' (Molly Holborn)

Diolch i Dr Nick Taylor-Collins a Dr Elaine Canning am bopeth y maen nhw wedi'i wneud mewn perthynas â'r modiwl hwn. Rwy'n credu fy mod i'n siarad ar ran pob aelod o'r dosbarth pan rwy'n dweud ei fod wedi ein newid ni er gwell. Gobeithio y bydd yn parhau i wneud hynny!' (Jacob Fleming)

Academics and Student Interns with author, Guy Gunaratne

'Mae wedi bod yn agoriad llygad dysgu am y prosesau sy'n rhan o Wobr Dylan Thomas - o'r broses gyflwyno, i'r cysylltiadau cyhoeddus, i'r beirniadu a chreu rhestr fer. Drwy gyflwyno'r modiwl yn ail semester y drydedd flwyddyn, rydym hefyd yn cael cyfle gwych i synnu ar yr hyn rydym wedi'i ddysgu yn ystod ein gradd a'i gymhwyso i'r testunau rydym yn eu darllen - ac oherwydd bod y llyfrau'n newydd i bawb, gan gynnwys y tiwtor, mae'n cynnig amrywiaeth ddiddorol o ymagweddau. Ac wrth gwrs, mae'r cyfle i gwrdd â'r awduron, a thrafod eu gwaith, wir yn brofiad gwych.' (Niall MacGregor)

'Yn fy marn i, roedd y modiwl Gwobr Dylan Thomas yn saib calonogol o'r modiwlau traddodiadol sy'n rhan o'r radd Llenyddiaeth Saesneg. Rhoddir cymaint o bwyslais ar edrych tua'r gorffennol, mae wedi bod yn gyfle gwych i gymhwyso'r sgiliau y gwnaethom eu dysgu yn ystod y ddwy flynedd gyntaf i nofelau cyfoes. Ni fyddwn wedi gallu meddwl am ddarlithydd gwell i ddod â'r modiwl yn fyw na Dr Nick Taylor-Collins. Byddwn yn hoffi'n fawr pe bai'r modiwl yn parhau oherwydd ei fod yn ychwanegiad gwych i'r maes llafur.' (Daniel Morgan)

Enillydd Gwobr Traethawd Modiwl 2019

Enillydd Gwobr Traethawd Modiwl 2019

Niall MacGregor

'Mae'n beth hyfryd ennill y wobr gyntaf hon am draethawd ym modiwl Gwobr Dylan Thomas – rwy'n ddiolchgar iawn.' 'O ran y modiwl, mae wedi bod yn hyfryd mewn gwirionedd, yn y ffordd y mae wedi eich galluogi i ddefnyddio'r hyn rydych wedi'i ddysgu yn ystod y ddwy flynedd gyntaf a defnyddio'r wybodaeth honno mewn ffordd awtonomaidd iawn. Roedd hefyd yn teimlo, yn y seminarau yn ogystal â'r seremoni wobrwyo a Gŵyl y Gelli, fod cyfeillgarwch braf ymhlith myfyrwyr a lefel o gyffro sy'n unigryw i'r modiwl hwn. Rwy'n credu bod y cyffro, yn rhannol, yn dod o ddewis ein rhestr fer a'n henillydd ein hunain, a'r cyfleoedd ychwanegol rydych yn eu cael, megis rhoi cymorth mewn digwyddiadau gwobrwyo, gwneud cyfweliadau mewn podlediadau gyda'r awduron ar y rhestr fer, a chyfarfod ag awduron wyneb yn wyneb.