Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn brifysgol ddwyieithog ac mae'r annog defnyddio'r Gymraeg. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Rhoddir rhagor o fanylion isod am gyfleoedd a hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae egwyddorion cyffredinol o safbwynt ymrwymiad y Brifysgol i'r Gymraeg fel a ganlyn:

  • Bydd unrhyw ddogfennau neu ffurflenni sy'n cael eu cynhyrchu at ddefnydd y cyhoedd ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg
  • Bydd unrhyw apiau a ddatblygwn yn gweithredu'n llawn yn y Gymraeg a'r Saesneg
  • Bydd unrhyw beiriannau hunanwasanaeth yn gweithredu'n gwbl ddwyieithog
  • Bydd unrhyw arwyddion neu hysbysiadau newydd, neu rai sy'n cael eu hadnewyddu, yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg mewn safle fel mai hwnnw sy’n debygol o gael ei ddarllen yn gyntaf
  • Bydd gwefan y Brifysgol yn gwbl ddwyieithog erbyn 1 Ebrill 2019
  • Bydd prif gyfrifon y cyfryngau cymdeithasol yn ddwyieithog, yn ogystal â phrif gyfrifon colegau ac adrannau gweinyddol
  • Bydd unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd neu hysbysebu ar gael yn ddwyieithog
  • Caiff cyfieithu ar y pryd ei gynnig mewn darlithoedd cyhoeddus, er mwyn caniatáu i aelodau'r gynulleidfa ofyn cwestiwn yn y Gymraeg, os yw'r pwnc dan sylw, neu'r gynulleidfa a ddisgwylir, yn awgrymu y dylid gwneud hynny
  • O safbwynt unrhyw gyfleoedd dysgu a ddarperir i'r cyhoedd yn gyffredinol, cynhelir asesiad o'r angen i'w ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg, a chyhoeddir yr asesiadau hyn ar ein gwefan. Dylid cynnig y Gymraeg lle bynnag y bo'n berthnasol
  • Bydd pob cyhoeddiad ar system annerch gyhoeddus (ac eithrio cyhoeddiadau iechyd a diogelwch brys) eu gwneud yn ddwyieithog, gyda'r Gymraeg yn gyntaf

 

Deall eich hawliau