Paratowyd o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017 a ddaeth i rym ar 29 Medi 2017.

Mae Prifysgol Abertawe wedi mabwysiadu'r egwyddor y bydd yn hybu neu hwyluso defnyddio’r Gymraeg ac yn gweithio i sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg.

Mae’n ofynnol i Brifysgol Abertawe, yn unol â Safonau’r Gymraeg, gyhoeddi dogfen sy’n esbonio sut y mae’n bwriadu cydymffurfio â’r Safonau y mae dyletswydd arni i gydymffurfio â nhw mewn perthynas â darparu gwasanaethau/llunio polisi/safonau gweithredol.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu’r modd y mae’r Brifysgol yn bwriadu cydymffurfio â’r Safonau hynny.