Cwyno, canmol a sylwadau eraill yn ymwneud â'r Gymraeg

Cwyno a chanmol

Mae Prifysgol Abertawe yn sefydliad dwyieithog. Rydyn ni'n cefnogi hawl ein myfyrwyr, staff a'r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg ac yn hyrwyddo cyfleoedd i'w defnyddio yn academaidd, o fewn swyddi ac yn gymdeithasol.  

Rydyn ni'n croesawu pob math o sylwadau, yn gwynion neu ganmoliaeth, er mwyn i ni allu dysgu o'n camgymeriadau a sicrhau ein bod yn cydnabod ac yn rhannu enghreifftiau o arfer da.

 

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gydymffurfio yn llawn â Safonau'r Gymraeg ac i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw gwynion i ni fethu cydymffurfio â'r Safonau neu gŵyn arall yn ymwneud â'r Gymraeg yn y Brifysgol.

Sut i gwyno

Gallwch anfon cwyn, neu unrhyw sylw arall, atom wrth gysylltu â Swyddogion Polisi a Hyrwyddo'r Gymraeg y Brifysgol:

e-bost: swyddfaiaithgymraeg@abertawe.ac.uk 

ffôn: 01792 606743

llythyr:         Swyddog Polisi a Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg

                    Adran Cydymffurfiaeth

                    Abaty Singleton

                    Parc Singleton

                    Abertawe SA2 8PP

Gweithdrefn gwyno

Ar ôl derbyn eich cwyn neu sylw byddwn yn dilyn y camau yn ein Gweithdrefn gwyno . Yn gryno, byddwn yn: 

  • delio yn ddifrifol â'r gŵyn neu sylw
  • cydnabod derbyn eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith
  • anelu at ddatrys a darparu ymateb llawn i'r gŵyn o fewn 20 diwrnod gwaith (gall hyn fod yn gyfnod hirach os yw'n fater cymhleth)
  • cywiro pethau er mwyn osgoi ail-adrodd y digwyddiad, os ydyn ni wedi gwneud rhywbeth o'i le.

Os ydy cwyn yn cael ei derbyn dros y ffôn, neu wyneb yn wyneb, ein nod yw ceisio ei datrys yn y fan a'r lle. Os nad yw hynny'n bosibl byddwn yn cysylltu â chi drwy lythyr neu e-bost gan ddilyn y camau ffurfiol uchod.

Yn hytrach na chysylltu â'r Brifysgol, gallwch hefyd anfon cwyn yn uniongyrchol at Gomisiynydd y Gymraeg, gan ddefnyddio'r ffurflen cwyno hon.

Cadw cofnod o gwynion

Rydyn ni'n monitro pob cwyn sy'n ymwneud â'r Gymraeg.

Byddwn ni'n cofnodi nifer y cwynion a dderbyniwn ynglŷn â chydymffurfiad â Safonau'r Gymraeg yn ein hadroddiad blynyddol i Gomisiynydd y Gymraeg. Byddwn hefyd yn cadw copïau o bob cwyn ysgrifenedig. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion personol gyda chyrff allanol.

Mae Pwyllgor Strategaeth Iaith Gymraeg y Brifysgol yn derbyn adroddiadau rheolaidd ynglŷn â chwynion, ac mae adroddiad blynyddol o gwynion yn cael ei gyflwyno i Gyngor y Brifysgol. Bydd Grŵp Llywio Safonau'r Gymraeg yn mynd i’r afael â chwynion difrifol neu lle mae angen ymateb sefydliadol.