Mae mynd i'r brifysgol yn benderfyniad mawr a fydd yn arwain at brofiad sy'n newid bywydau

Gyda chynifer o opsiynau ar gael, mae'n bosib eich bod yn gofyn ai Addysg Uwch yw'r penderfyniad iawn ...

Rhagolygon gyrfa gwell

Mae'r gystadleuaeth am swyddi yn ffyrnig a bydd gradd yn rhoi'r cychwyn gorau posib i yrfa eich plentyn. Yn ogystal â'r opsiynau ar fydd ar gael ar ôl graddio, mae'n debygol y bydd eich plentyn yn gwneud cynnydd yn ei yrfa yn gynt na rhywun heb radd. Mae cyfleoedd ar gael hefyd i gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith ac interniaethau. Yn Abertawe, rydym yn falch o ddweud ein bod yn y 10 uchaf yn y DU am ragolygon graddedigion (Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch 2018).

Cyflogau uwch

Bydd gradd o Brifysgol Abertawe'n rhoi mantais i'ch plentyn wrth gystadlu am swyddi. Ar gyfartaledd, mae graddedigion yn ennill £12,000 y flwyddyn yn fwy na phobl heb raddau.

Datblygu sgiliau allweddol

Mae ein cynlluniau gradd rhyngddisgyblaethol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau megis cyfathrebu, trefnu, rheoli amser, gwaith tîm, arweinyddiaeth, cyflwyno a datrys problemau, ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

Datblygu annibyniaeth

Mae mynd i'r brifysgol a byw oddi cartref yn gyfle i'ch plentyn ddatblygu annibyniaeth a hunanhyder. Yn ogystal â meithrin gwybodaeth fanwl am ei bwnc penodol, bydd hefyd yn mwynhau pob agwedd arall ar fywyd myfyriwr. Mae ymaelodi â chlybiau a chymdeithasau, a bod yn rhan o Undeb y Myfyrwyr i gyd yn ychwanegu at y profiad.

Ffrindiau gydol oes

Mae byw mewn neuadd breswyl neu rannu tŷ yn brofiad newydd i lawer o fyfyrwyr, a bydd eich plentyn yn sylweddoli bod hon yn ffordd wych o feithrin cyfeillgarwch a fydd yn para oes. Mae Abertawe'n falch o'i champws amlddiwylliannol, a bydd eich plentyn yn rhan o gymuned o fyfyrwyr o bob cwr o'r byd.