Ein hamcanion:

Gweledigaeth

Gweledigaeth y Brifysgol yw:

Erbyn 2017, bydd Prifysgol Abertawe yn brifysgol ymchwil ddwys ymhlith y 30 prifysgol gorau yn y DU

Nodir Cenhadaeth y Brifysgol yn y Cynllun Strategol

Mae'n hanfodol bod y Brifysgol, trwy ei Hadran Adran Adnoddau Dynol, yn denu, yn recriwtio, ac yn cadw staff o'r safon uchaf, ac yn rhoi cymhelliad iddynt gyflawni ei chenhadaeth.  Gwneir hynny trwy brosesau recriwtio cadarn a rheolaeth perfformiad effeithiol yng nghyd-destun fframwaith Cyfle Cyfartal.

Mae'r Tîm Recriwtio'n ceisio cefnogi'r genhadaeth hon, a sicrhau ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y cwsmer er mwyn hwyluso'r broses Recriwtio a Dethol o fewn amserlen addas gyda'r adnoddau priodol.

Prif ffocws y tîm yw:

  • cydlynu â Rheolwyr Llinell a Gweithredoedd Adnoddau Dynol i roi cyngor a chymorth o ran canfod swyddi gwag a'r angen am y swyddi, yn ogystal â materion perthynol yn ymwneud â graddfeydd cyflog a strwythurau
  • darparu cyngor a chymorth a hwyluso'r gwaith o lunio dogfennau recriwtio addas i ddenu'r ymgeiswyr iawn
  • darparu gwybodaeth gyson ac amserol ar y raddfa addas ar gyfer swydd, yn seiliedig ar yr wybodaeth a ddarperir, gan ystyried cymaryddion addas ar draws y sefydliad i sicrhau tegwch a chysondeb o ran graddfeydd
  • darparu cyngor a chymorth a hwyluso'r gwaith o lunio dogfennau recriwtio a hysbysebion addas, a gosod amserlen a chostau
  • rhoi cyngor ar y broses o dynnu rhestr fer, a hwyluso'r broses honno, gan ddiweddaru systemau recriwtio arlein fel bo angen
  • rhoi cyngor a chymorth wrth brosesu dogfennau cyfweld a recriwtio trwy'r system recriwtio arlein, a chydlynu â thîm Gweithredodd Adnoddau Dynol i sicrhau trosglwyddiad di-dor yn ystod y broses

Cyfle Cyfartal

Mae egwyddorion a pholisïau Cyfle Cyfartal yn tanategu'r holl brosesau Recriwtio a Dethol ym Mhrifysgol Abertawe. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Gydraddoldeb ym Mhrifysgol Abertawe yn: http://www.swansea.ac.uk/personnel/equal-opportunities/ 

Lumesse

Ym mis Mawrth 2012, cyflwynwyd system recriwtio arlein newydd gan y Tîm Recriwtio.

Mae gwybodaeth ar gyfer staff sy'n defnyddio'r system hon ar gael yn Online recruitment procedures

Mae gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr sy'n defnyddio'r system hon ar gael yn http://www.swansea.ac.uk/personnel/attraction/forapplicants/