Absenoldeb Astudio

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod ganddi gyfrifoldeb i'ch cefnogi os hoffech ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau drwy astudiaeth ffurfiol a fydd, yn ei thro, yn gwella effeithiolrwydd y sefydliad (os oes amodau ar gael ac os yw'n gyson â'r angen i gynnal lefelau gwasanaeth).

Gallai'r gefnogaeth gynnwys:

  • Amser o'r gwaith i fynd i ddosbarthiadau
  • Amser o'r gwaith i baratoi ar gyfer arholiadau
  • Amser o'r gwaith i sefyll arholiadau
  • Cyfraniad ariannol at ffioedd dysgu a chostau teithio/cynhaliaeth
  • Adnoddau priodol i gynorthwyo eich astudiaethau

Amser o'r gwaith i fynd i ddosbarthiadau ac amser o'r gwaith ar gyfer astudiaethau perthnasol

Dylech drafod ceisiadau am absenoldeb astudio â'ch rheolwr llinell. I gynorthwyo yn y fath drafodaethau, ac wrth benderfynu faint o absenoldeb astudio i'w ganiatáu, dylid ystyried y ffactorau canlynol:

  • Hyd y cwrs/cyfnod astudio;
  • Hyd, natur ac amlder arholiadau a faint o amser adolygu sy'n ofynnol;
  • Maint a natur y gwaith cwrs;
  • Y llwyth gwaith;
  • Lefelau staffio a'r gallu i gyflenwi yn ystod absenoldeb.

Cewch ofyn am amser o'r gwaith i ymgymryd â gwahanol fathau o hyfforddiant neu astudio. Os oes gennych o leiaf 26 wythnos o wasanaeth di-dôr, mae gennych hawl statudol i ofyn am amser i ymgymryd ag unrhyw fath o hyfforddiant a fydd, yn eich barn chi, yn gwella'ch effeithiolrwydd yn y sefydliad. Gall hyn fod ar ffurf rhaglenni achrededig sy'n arwain at gymhwyster neu hyfforddiant nad yw'n achrededig i'ch helpu i feithrin sgiliau penodol sy'n berthnasol i'ch swydd.

Er y gallwch ofyn am amser i ymgymryd â hyfforddiant, nid oes hawl i gael eich talu am yr amser a dreulir yn hyfforddi pan gaiff cais ei gymeradwyo, ac nid oes unrhyw ofyniad i'r Brifysgol dalu costau'r hyfforddiant. Gall rheolwyr ystyried cymeradwyo ceisiadau o'r fath lle bo cyllid digonol ar gael yng nghyllideb yr adran a lle y bernir ei bod yn briodol gwneud hyn.

Lle bo'r cwrs astudio wedi'i gymeradwyo gan Bennaeth y Coleg/Adran fel un sy'n berthnasol i'r swydd a/neu i yrfa'r gweithiwr, gall Pennaeth y Coleg/Adran gymeradwyo absenoldeb astudio am gyfnod sy'n gyfwerth â hyd at 30 o ddiwrnodau gwaith mewn unrhyw flwyddyn (mis Awst i fis Gorffennaf), ar yr amod na fyddai hyn yn cael effaith niweidiol sylweddol ar lefel y gwasanaeth y gallai'r adran ei ddarparu.

Amser o'r gwaith i sefyll arholiadau

Lle bo arholiad yn cael ei gynnal ar ddiwrnod gwaith, os ydych wedi dilyn cwrs cymeradwy, bydd gennych hawl i ddiwrnod o absenoldeb i sefyll yr arholiad hwnnw.

Cymorth ariannol ar gyfer astudio ac absenoldeb astudio

Gellir defnyddio cyllideb adran i dalu rhai o'r costau neu'r costau cyfan sy'n gysylltiedig â chwrs astudio cymeradwy. Gellir gwneud cais i'r Gronfa Hyfforddiant Unigol, a weinyddir gan Wasanaethau Datblygu a Hyfforddiant yng Nghanolfan Gwella Sgiliau Academaidd a Phroffesiynol Abertawe. Gall y gronfa hon dalu hyd at 50% o gostau cwrs cymeradwy (hyd at ganran uchaf sy'n gyfwerth â'r swm a ddarperir gan yr adran/gwasanaeth).

Mathau eraill o gymorth

Bydd penaethiaid adran/gwasanaeth yn gwneud eu gorau i sicrhau bod adnoddau priodol y Brifysgol ar gael i chi os ydych yn dilyn cwrs cymeradwy.

Canlyniadau hyfforddiant a datblygiad

Ar ôl cymryd rhan mewn unrhyw fath o hyfforddiant neu ddatblygiad, disgwylir i chi drafod yr hyn rydych wedi'i ddysgu neu ei ennill â'ch rheolwr llinell, a sut gellir defnyddio hyn yn y swydd a, fel y bo'n briodol, ei rannu ag eraill.  Dylid trafod yr holl hyfforddiant a datblygiad fel rhan o brosesau cyfnod prawf ac adolygu staff.

Y broses apelio

Os yw staff yn teimlo bod cais am absenoldeb astudio wedi cael ei wrthod yn afresymol neu os ydynt yn teimlo eu bod wedi'u fictimeiddio o ganlyniad i ofyn am absenoldeb, dylent godi'r mater gyda'u rheolwr llinell yn y lle cyntaf a hysbysu eu Swyddog Adnoddau Dynol. Gallant hefyd ymgynghori â'u hundeb llafur ac mae ganddynt hawl i godi'r mater drwy'r weithdrefn gwynion.

Gwybodaeth bellach a dogfennau i'w lawrlwytho