Cyflwyniad i Fentora

Cyflwyniad i Fentora

Er mwyn cefnogi ein pobl ar y daith hon rydym wedi gofyn i aelodau o'n cymuned academaidd sydd wedi ennill dyrchafiad yn llwyddiannus yn ystod y tair blynedd diwethaf arwain a chefnogi ymgeiswyr posibl am ddyrchafiad academaidd trwy'r camau ymgeisio.

Mae hwn yn gyfle i ymgeiswyr am ddyrchafiad academaidd elwa o'r dalent anhygoel sydd gennym yn Abertawe, gan ddysgu o'u profiadau, eu sgiliau, taith eu gyrfa a'u rôl.  

Yr hyn a ddisgwylir gan Fentoriaid

Fel mentor, byddwch yn darparu cefnogaeth un-i-un. Byddwch yn cwrdd yn rheolaidd. Fel rhywun sydd â phrofiad perthnasol, gallwch rannu profiadau a rhoi cyfle i'r sawl sy’n cael ei fentora ystyried y cynnydd a wnaed. Byddwch yn eu helpu i ddatblygu deilliannau clir a gwneud y defnydd gorau o'u cryfderau a'u cyfleoedd. Disgwylir y byddwch chi yn:

 • Meithrin perthynas gyfrinachol mewn amgylchedd diogel.

 • Trefnu amser a chyfarfod fel bo'r angen.

 • Creu awyrgylch o ymddiriedaeth yn y berthynas rhwng y mentor / y sawl sy’n cael ei fentora.

 • Byddwch yn wrandäwr da ac yn gofyn cwestiynau.

 • Esbonio diben y berthynas.

 • Helpu'r sawl sy’n cael ei fentora i ddatblygu canlyniadau clir a gwneud y defnydd gorau o'i gryfderau a'i gyfleoedd.

 • Rhannu profiadau a rhoi cyfle i'r sawl sy’n cael ei fentora ystyried y cynnydd a wnaed.

 • Helpu'r sawl sy'n cael ei fentora i nodi a chael mynediad at adnoddau fel y bo'n briodol.

 • NID oes disgwyl i Fentoriaid werthuso cais un sy’n cael ei fentora am ddyrchafiad

   

  Yr hyn a ddisgwylir gan y sawl sy’n cael ei Fentora

  Gallai'r rhai sy’n cael eu mentora ddangos eu hymrwymiad i'r berthynas trwy:

 • Fod yn rhagweithiol yn y berthynas, gosod yr agenda ar gyfer cyfarfodydd a chymryd camau dilynol gweithredol wedyn.

 • Cadw unrhyw ymrwymiadau a wnânt.

 • Gwneud y gorau o'r amser sydd ar gael trwy baratoi ar gyfer cyfarfodydd mentora ymlaen llaw.

 • Gwrando er mwyn deall.

 • Ymateb i adborth.

 • Bod yn agored i syniadau newydd a bod yn barod i dderbyn barn y mentor.

  Os ydych chi'n teimlo y byddech chi'n elwa o'r gefnogaeth hon, cysylltwch â Mentor isod:

  Uwch Ddarlithydd

  Athro Cyswllt

  Athro