Croeso i Adnoddau Dynol

Rydym wedi ymrwymo i wefan ddwyieithog. Rydym yn y broses o gyfieithu holl ddogfennau a pholisïau Adnoddau Dynol ac yn diweddaru nifer fawr o’n tudalennau gwe o ganlyniad. Rydym yn cydweithio gyda’r Swyddog Polisi Iaith Gymraeg a’r Uned Gyfieithu ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd wrth i ni barhau i wella gohebiaeth ddwyieithog yr adran.

Chwilio am swydd?  Cychwyn swydd newydd? Angen cyngor ar sut i wneud y gorau o gynlluniau amrywiol y Brifysgol? Rydym yma i ddarparu'r eglurdeb a'r cymorth sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn eich rôl ym Mhrifysgol Abertawe.

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau gyda'r nod o gefnogi rheolwyr, staff a darpar ymgeiswyr o ran materion cyflogaeth. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyngor proffesiynol o safon uchel i gefnogi gwerthoedd a gweledigaeth y Brifysgol i fod yn brifysgol a arweinir gan ymchwil o ansawdd rhyngwladol.

Mae ein tudalennau gwe'n darparu gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys swyddi gwag, polisïau a gweithdrefnau, cyflogau a phensiynau, cyngor a chymorth i sicrhau cyfle cyfartal, a datblygu staff. Ymdrechwn i ddarparu gwasanaeth sy'n gwireddu ein gwerthoedd Adnoddau Dynol.

Ein Gwerthoedd

Rydym yn Broffesiynol

  • Rydym yn darparu gwasanaeth sy'n rhoi unigolion yn gyntaf, sy'n ymateb mewn modd effeithlon ac effeithiol i gyflawni canlyniadau o safon sy'n canolbwyntio ar ddarparu atebion, yn amserol ac yn gywir
  • Byddwn yn defnyddio ein harbenigedd a datblygu ein polisïau a'n canllawiau er mwyn cefnogi pobl a'u galluogi i gynyddu eu potensial i'r eithaf
  • Byddwn yn adolygu ac yn cynyddu ein gwybodaeth a'n sgiliau'n barhaus er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cyflawni rôl allweddol yn nhwf y Brifysgol

Rydym yn Cydweithio

  • Byddwn yn cyfathrebu mewn modd agored a gonest ac yn gweithio'n hyblyg ag eraill i ddarparu ein gwasanaethau a chreu amgylchedd ymddiriedus a heriol
  • Byddwn yn hyrwyddo gwerth gweithio gydag eraill mewn modd sy'n parchu hawliau ac urddas pawb

Rydym yn Ofalgar

  • Byddwn yn gwrando ar ein cwsmeriaid, eu deall, ac ymateb mewn modd cefnogol i sicrhau bod pob cwsmer yn cael profiad mor gadarnhaol â phosibl
  • Byddwn yn gweithio mewn modd teg a chyfartal i ddarparu gwasanaethau o safon sy'n ystyriol o ddefnyddwyr, sy'n bodloni disgwyliadau ac yn cefnogi lles