Pwyllgor Llywodraethu a Moeseg Ymchwil y Coleg

Mae Pwyllgor Llywodraethu a Moeseg Ymchwil y Coleg Peirianneg yn un o is-bwyllgorau Pwyllgor Llywodraethu a Moeseg Ymchwil y Brifysgol ac mae'n atebol iddo'n uniongyrchol. Cylch gwaith Pwyllgor Llywodraethu a Moeseg Ymchwil y Coleg Peirianneg yw:

Darparu adolygiad moesegol ar gyfer gwaith ymchwil ar gyfranogwyr dynol a/neu ddata nad ydynt ar gael yn gyhoeddus pan nad oes unrhyw system arall i gynnal adolygiad moesegol ffurfiol ar gael/yn briodol.

*O safbwynt myfyrwyr, caiff y term 'ymchwil' ei ddiffinio'n ehangach i gynnwys gwerthuso gwasanaethau, pan fo hynny'n cynnwys cyfranogwyr dynol.

Yr hyn a gaiff ei eithrio:     

  • Gwaith ymchwil gan staff neu fyfyrwyr y mae angen i gyrff moeseg ymchwil y GIG graffu arno
  • Gwaith ymchwil nad yw'n cynnwys pobl na data personol (fel adolygiad o lenyddiaeth)
  • Gwaith ymchwil sy'n defnyddio data sydd ar gael yn gyhoeddus.

Wrth wneud ymchwil y tu allan i'r DU, dylid ceisio caniatâd moesegol yn lleol yn ogystal â thrwy bwyllgor moeseg y Coleg.

Os bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn bwriadu gweithio ar brosiectau sydd wedi cael cymeradwyaeth gan gorff moeseg ymchwil mewn sefydliad arall, dylent hysbysu pwyllgor moeseg ymchwil y coleg am hyn. Bydd hyn yn galluogi'r pwyllgor i gofnodi rôl yr ymchwilydd yn y prosiect a phenderfynu a oes angen cynnal unrhyw broses adolygu ffurfiol.

Gall y pwyllgor ystyried materion ehangach hefyd sy'n ymwneud â pholisi a llywodraethu ymchwil yn y brifysgol.

*Fel rhan o waith ymchwil, os bydd angen casglu samplau dynol gan gleifion eraill heblaw am gleifion y GIG a storio'r meinwe hwnnw am unrhyw amser, mae angen cael cymeradwyaeth gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y GIG neu mae'n rhaid cadw'r samplau o dan drwydded yr Awdurdod Meinwe Dynol. Nid yw cymeradwyaeth gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil y Brifysgol yn ddigon i storio samplau dynol, hyd yn oed os cawsant eu darparu gan fyfyrwyr / gwirfoddolwyr iach. Darllenwch ganllawiau Prifysgol Abertawe ar gasglu meinwe dynol yn https://www.swansea.ac.uk/research/research-integrity-ethics-governance