Chwyldroi Cyflymder Dylunio Aerodynamig

Mae'r dechnoleg rhwyll distrwythur, a ddatblygwyd gan ymchwilwyr yn Abertawe ac sydd wedi'i chynnwys yn y system dylunio aerodynamig gyfrifiadurol FLITE, wedi bod o fudd economaidd sylweddol i'r diwydiant awyrofod. Gan ddefnyddio system FLITE, gallai efelychiadau aerodynamig, a oedd yn cymryd sawl mis i'w cwblhau cyn hyn, gael eu cwblhau dros nos.

Cafodd gwaith ymchwil cynnar i gymhwyso dulliau rhwyll distrwythur ym maes aerodynameg ei gyflawni gyda chymorth Canolfan Ymchwil Langley NASA a chafodd gwaith ymchwil manylach arall ei gefnogi gan BAE Systems a DRA.

Cafodd technoleg rhwyll distrwythur FLITE ei chyflenwi i BAE Systems yn 1994 a chafodd y feddalwedd ei haddasu a'i diwydiannau i'r graddau mai cyfres FLITE oedd eu hadnodd dylunio aerodynamig safonol. Roedd BAE Systems o'r farn bod defnyddio FLITE wedi arwain at newid sylweddol yn eu proses ddylunio, gan eu galluogi i ddadansoddi ffurfweddiadau awyrofod modern cymhleth iawn mewn byr amser. Defnyddiwyd system FLITE yn helaeth gan Airbus yn ystod proses ddylunio aerodynamig yr A380 ac mae wedi cael ei defnyddio hefyd gan nifer o sefydliadau rhyngwladol, fel Cassidian ym Munich ac IHPC yn Singapore.

Roedd system FLITE hefyd yn hollbwysig i lwyddiant prosiect THRUST SSC, a wnaeth dorri Record Cyflymder Tir y Byd a mynd y tu hwnt i fuanedd sain yn 1997. Cafodd dyluniad aerodynamig THRUST SSC ei gyflawni gan ddefnyddio FLITE, gan fod modd modelu'r rhyngweithio rhwng y cerbyd sy'n symud a'r tir yn gywir.

Cafodd ymarferoldeb creu siâp aerodynamig sy'n gallu cyrraedd cyflymder o 1000mya yn ddiogel ar dir ei arddangos mewn astudiaeth gychwynnol a oedd yn defnyddio system FLITE. Roedd hyn wedi galluogi'r Arglwydd Drayson i lansio prosiect BLOODHOUND SSC yn swyddogol ym mis Hydref 2008. Ers hynny, mae system FLITE wedi cael ei defnyddio i lunio geometreg allanol cerbyd BLOODHOUND SSC nes cyrraedd y dyluniad aeddfed presennol. Mae defnyddio system FLITE yn y prosiect hwn hefyd wedi cyfrannu at ymgysylltu'n helaeth â'r cyhoedd mewn perthynas â gwyddoniaeth a pheirianneg, gan gynnwys rhaglen addysg fawr sydd wedi cynnwys dros 5,000 o ysgolion.

Dyluniad Aerodynamig
Dyluniad aerodynamig o awyred
dyluniad o dechnoleg