Ymchwil ar waith

Rydym yn anelu at wneud gwahaniaeth ac at sicrhau y caiff ein gwaith ymchwil effaith wirioneddol.

Cafodd Effaith ei chynnwys yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2014. Yn y Fframwaith, caiff effaith ei diffinio fel effaith ar, newid neu fudd i'r economi, cymdeithas, diwylliant, polisi cyhoeddus neu wasanaethau cyhoeddus, iechyd, yr amgylchedd neu ansawdd bywyd, y tu hwnt i'r byd academaidd.

Mae dangos effaith ymchwil ar yr economi a'r gymdeithas yn ehangach wedi bod yn ddefnyddiol mewn sawl ffordd, y tu hwnt i gyllid sy'n gysylltiedig ag ansawdd.

Dadansoddi Elfen Feidraidd/Elfen Arwahanol

Llun sy'n cynrychioli'r Dull Elfen Feidraidd

Mae ein gwaith ymchwil cyfrifiadurol o'r radd flaenaf wedi cael effaith sylweddol ar ddatrys problemau diwydiannol sy'n ymwneud â ffenomena amldoriadol, maes cypledig.

Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes hwn.

Dylunio aerodynamig sydd wedi gwella

llun o ddynameg hylifau cyfrifiadurol y bloodhound ssc

Mae FLITE, system aerodynameg gyfrifiadurol, wedi chwyldroi cyflymder gwaith dylunio aerodynamig ac wedi cael ei defnyddio gan NASA, BAE Systems, Airbus a BLOODHOUND SSC. Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes hwn.

Injans tyrbinau nwy Rolls-Royce

Injans awyrennau Rolls-Royce

Mae Canolfan Dechnoleg y Brifysgol ym maes Deunyddiau wedi gwneud cyfraniad technolegol mawr i weithgynhyrchu injans tyrbinau nwy effeithlon, sydd wedi arwain at leihad sylweddol yn y tanwydd a ddefnyddir.

Datblygu Caenau Newydd

Swyddfa Weithredol ac Ystafell Ddosbarth Weithredol yng Nghampws y Bae

Fel un o brif ganolfannau'r DU ym maes cyrydiad dur wedi'i gaenu, gan weithio ar y cyd â Tata Steel, rydym wedi datblygu cynhyrchion adeiladu metel newydd â chaenau gweithredol sydd â gwarantau o 40 mlynedd. Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes cyrydiad dir wedi'i gaenu.

Gwella addysg am atal camddefnyddio cyffuriau mewn chwaraeon

llun o feics yn Tour de France

Mae academyddion wedi arwain gwaith ymchwil a gydnabyddir yn rhyngwladol, sydd wedi cyfrannu'n sylweddol at ddulliau gweithredu cenedlaethol a rhyngwladol i ddal athletwyr sy'n camddefnyddio cyffuriau neu eu hatal rhag gwneud hynny.

Gwella perfformiad athletwyr elitaidd

Cystadlaethau nofio i ddynion

Mae gwaith ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi helpu i drawsnewid strategaethau cyn-cystadlu chwaraeon elitaidd. Mae'r gwaith ymchwil hwn wedi canolbwyntio'n bennaf ar ddefnyddio PAP (post-activation potentiation), manteisio ar newidynnau cynhesu a pharatoi yn y bore er mwyn gwella perfformiad

Canfod clotiau gwaed

celloedd coch y gwaed

Ein gwaith i ddyfeisio, treialu, mabwysiadu a masnacheiddio technoleg i ganfod clotiau gwaed annormal yn gynnar. Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes canfod clotiau gwaed.

Argraffu ag inciau cymhleth

enghreifftiau argraffedig ar fwrdd

Mae gwaith ymchwil gan Ganolfan Argraffu a Chaenu Cymru wedi cael effaith economaidd sylweddol, gwerth miliynau o bunnoedd, ar y diwydiannau electroneg a phecynnu argraffadwy. Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes argraffu.

Optimeiddio systemau pilen

diferyn dŵr

Mae ein gwaith ymchwil ym maes prosesau pilenni a thechnegau Migrosgopeg Grymoedd Atomig (AFM), a gydnabyddir yn rhyngwladol, wedi cael effaith fawr ar amrywiaeth eang o ddiwydiannau. Dysgwch fwy am effaith ein gwaith ymchwil yn y maes prosesau pilenni.