Datblygu caenau newydd ar gyfer Tata Steel Ewrop trwy ymchwil ar y cyd

Adeiladau fel Pwerdai

Baglan Bay Innovation CentreFel canolfan flaenllaw y DU ar gyfer cyrydiad dur caenedig, rydym wedi datblygu nwyddau adeiladu metel caenedig newydd sy'n gallu dod gyda gwarantau 40 mlynedd, trwy ein hymchwil ar y cyd gyda Tata Steel.

Mae hyn wedi cyflwyno effaith economaidd sylweddol, gan gynnal perfformiad busnes blaenllaw a chyfrannu at gystadleurwydd byd-eang.

Rydym wedi gwella perfformiad ein cwmni partner trwy gyflwyno 61 o arweinwyr a thechnolegwyr lefel ddoethuriaeth tra hyfforddedig, y mae'r rhan fwyaf ohonynt bellach yn rhedeg eu grwpiau ymchwil eu hunain neu'n dechnolegwyr ar lefel cyfarwyddwr.

Hyrwyddwyd ein hymchwil ym maes caenau gweithrediadol ar gyfer ynni trwy'r cysyniad 'Adeiladau fel Pwerdai' a'n digwyddiadau 'Defnyddiau Byw' ar gyfer plant ysgol.
Mae gweithgareddau ennyn diddordeb a chynnwys y cyhoedd wedi canolbwyntio ar gymhwyso technegau ymchwil ac mewn caenau gweithrediadol ar gyfer ynni trwy'r cysyniad ‘Adeiladau fel Pwerdai’ a'r digwyddiadau 'Deunyddiau Byw'.

Ym Mhrifysgol Abertawe mae gennym hanes amlwg o bron canrif o weithio gyda'r sector metelau i gynhyrchu ymchwil o safon fyd-eang gan arwain at ddatblygu nwyddau newydd.

Mae ein gwaith ar ddatblygu caenau metelig, mecanweithiau gwrthsefyll cyrydiad a ffoto-ddiraddio wedi bod wrth wraidd gallu ein prif bartner diwydiannol, Tata Steel, i gynnig gwarantau 40 mlynedd o hyn ymlaen ar ddur caenedig ar gyfer adeiladu.

Mae'r nwyddau uchel eu perfformiad hyn yn bosib dim ond trwy ein dealltwriaeth o'r cysylltiadau hollbwysig rhwng microadeiledd a gwrthsefyll cyrydiad o astudiaethau mecanistig greiddiol mesur sefydlogrwydd ffoto-ddiraddio. Erbyn hyn mae'r technegau newydd i ddelweddau a meintioli cyrydiad yn cael eu gwerthu'n fasnachol gan Abertawe i gwsmeriaid sy'n cynnwys General Electric, Tata a Tokyo Electric Power.

Dechreuodd menter newydd a arweiniwyd gan Abertawe i ymchwilio i dechnoleg ffotofoltaidd cost isel yn 2007 gydag Imperial College a Chaerfaddon.

Cefnogir cynyddu graddfa cynhyrchu caenau gweithrediadol yng Nghymru'n sylfaenol gan y Ganolfan Arloesi a Gwybodaeth newydd a sefydlwyd yn 2011 gyda grant £10m gan EPSRC/TSB a thros £2m gan Lywodraeth Cymru. Mae SPECIFIC IKC yn gweithio gyda phartneriaid lluosog i ddatblygu caenau gwrth-gyrydu a chaenau ffotofoltaidd presennol ar y cyd â thechnolegau newydd, sydd ar hyn o bryd dim ond ar raddfa mainc y labordy.

Mae Canolfan Arloesi SPECIFIC wedi parhau â phartneriaeth lwyddiannus gydag ICL a Chaerfaddon i ddatblygu a chynyddu graddfa technoleg ffotofoltaidd cell wedi'i sensiteiddio gan lifyn (DSC) ar ddur. Mae prosesau newydd wedi trawsnewid yr hyn a oedd yn swp-broses i broses barhaus ac wedi arwain at fuddsoddiad o £40m mewn diwydiannu yng Nghymru yn 2012. Agorwyd llinell gynhyrchu beilot ychwanegol gwerth £2m ym mis Hydref 2012 hefyd yn SPECIFIC IKC i alluogi masnacheiddio dyfeisiau eraill yn gyflym. Yn 2013 mae £7m ychwanegol wedi'i fuddsoddi  i greu prosiect strategol gydag Imperial College a fydd yn arwain at ganolfan genedlaethol ar gyfer cynyddu graddfa cynhyrchu ynni solar datblygedig.

Baglan Bay Innovation Centre