A chithau’n Raddedigion Peirianneg a Gwyddor Chwaraeon ein prifysgol, rydyn ni’n dwlu ar fod mewn cysylltiad â chi er mwyn gwybod sut y mae pethau’n mynd. Mynnwch gip isod ar y ffyrdd y gallwn ni barhau i weithio gyda’n gilydd a sut y gall ein tîm barhau i’ch cefnogi chi.

HYNT GRADDEDIGION

Arolwg cenedlaethol yw Hynt Graddedigion (a adwaenid fel DLHE gynt) sy’n casglu gwybodaeth am weithgareddau graddedigion, ar y cyd â’u safbwyntiau, 15 mis ar ôl iddyn nhw gwblhau’u hastudiaethau.

Mae’n bwysig bod yr holl raddedigion yn cwblhau’r arolwg hwn gan y bydd yn rhan o’r metrigau y bydd darpar fyfyrwyr yn eu defnyddio wrth benderfynu pa brifysgolion y byddan nhw’n cyflwyno cais ar eu cyfer a bydd wrth reswm yn dylanwadu ar safle eich alma mater yn y rhestrau o’r prifysgolion gorau yn ogystal â’i henw da.

Dewch i wybod mwy am Hynt Graddedigion yma a gofalwch eich bod yn diweddaru’ch manylion cyswllt i gadw mewn cysylltiad!

Byddwch chi’n derbyn e-bost gan Hynt Graddedigion yn eich gwahodd i lenwi’r arolwg ar-lein. Hwyrach y byddwn ni’n cysylltu â chi dros y ffôn ac yn gofyn ichi lenwi’r arolwg dros y ffôn. Os na allwn ni gysylltu â chi, efallai y byddwn ni’n ceisio cael yr wybodaeth gan drydydd parti megis aelod o’r teulu (e.e. gan riant neu frawd neu chwaer) gan ddefnyddio rhif yr oeddech chi wedi’i roi i’r Brifysgol (megis rhif cartref neu’r berthynas agosaf) os ydyn nhw’n deall yn dda'r hyn rydych chi’n ei wneud.

ADNODDAU A CHYMORTH I RADDEDIGION

Swansea Uni Connect

Llwyfan yw Swansea Uni Connect sy’n golygu bod ein graddedigion yn gallu cadw mewn cysylltiad. Mae hefyd yn caniatáu i’n cyn-fyfyrwyr roi cymorth i raddedigion sy’n chwilio am gysylltiadau neu gyfleoedd yn y farchnad swyddi. Mae’r safle yn cynnwys swyddi wedi’u teilwra sy’n bwydo i mewn i’ch disgyblaeth ond mae cyn-fyfyrwyr hefyd yn cynnig cyflwyno myfyrwyr presennol i’w henwau cyswllt, ateb cwestiynau penodol am y diwydiant, agor drysau yn eu gweithleoedd neu hyd yn oed gwrdd (yn rhithwir) am goffi.

Ein gobaith yw y byddwch chi’n ymuno â ni ac yn ailgysylltu â chymuned cyn-fyfyrwyr Abertawe!

Cymorth Cyflogadwyedd Parhaus

Rydyn ni yma o hyd i estyn cymorth ichi pan fydd ei angen arnoch chi. Gallwn ni helpu o ran CV a cheisiadau, cyfweliadau a chanolfannau asesu a gallwn ni hefyd ychwanegu eich enw at ein rhestr ddosbarthu er mwyn anfon cyfleoedd atoch chi ar gyfer swyddi i raddedigion. Cysylltwch â ni unrhyw bryd am gymorth drwy e-bostio eng.employability@abertawe.ac.uk neu spex.employability@abertawe.ac.uk.

Academi Cyflogadwyedd Abertawe

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe ar gael hefyd i roi cymorth hyd at ddwy flynedd wedi ichi raddio. Maen nhw’n cynnig gwybodaeth am yrfaoedd yn ogystal â chyngor ac arweiniad gan Ymgynghorwyr Gyrfaoedd cymwys a diduedd sydd ar gael ichi wyneb yn wyneb, dros y ffôn, drwy Skype neu e-bost. Dewch i wybod mwy yma.

CYN-FYFYRWYR A CHYDWEITHREDU Â BYD DIWYDIANT

Ydych chi’n gweithio ym myd diwydiant? Gallwn ni weithio gyda chi i:

  • Hysbysebu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau a swyddi i raddedigion ar ran eich cwmni a chynorthwyo o ran recriwtio
  • Siarad yn uniongyrchol â’n myfyrwyr drwy ein Sgyrsiau gyda Chyflogwyr
  • Recriwtio myfyrwyr israddedig neu fyfyrwyr PhD ar gyfer lleoliadau Blwyddyn mewn Diwydiant
  • Trefnu ymweliadau â safle’ch cwmni
  • Hysbysu’r cwricwlwm drwy ymgynghori ar Baneli Cyswllt Diwydiannol ar gyfer eich pwnc
  • ​Creu prosiect blwyddyn derfynol ar gyfer myfyrwyr sy’n canolbwyntio ar eich cwmni
  • Rhannu eich profiadau fel cyn-fyfyriwr

CYSYLLTWCH Â NI

Peirianneg: eng.employability@abertawe.ac.uk

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff: spex.employability@abertawe.ac.uk  

Cysylltwch â ni ar LinkedIn

PeiriannegGwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff