Coronafeirws: y diweddaraf
Dr Richard Butterfield, Lecturer

Gwnaethom ofyn i Dr Richard Butterfield, Darlithydd mewn Peirianneg Gemegol, ateb rhai cwestiynau cyffredin:

Beth yw Peirianneg Gemegol?

Mae Peirianneg Gemegol yn ymwneud â phopeth a gellir gweld ei dylanwad y tu ôl i'r llenni bob amser. Mae'n golygu defnyddio cysyniadau gwyddonol a pheirianyddol i ddylunio prosesau effeithlon, gan droi deunyddiau crai yn gynhyrchion gwerthfawr i bobl eu defnyddio. Mae Peirianwyr Cemegol yn optimeiddio'r prosesau hyn, gan greu a gweithgynhyrchu deunyddiau a chynhyrchion rydym yn eu defnyddio bob dydd, megis plastigion, deunyddiau fferyllol, nwyddau gofal personol, petrocemegion, agrocemegion, bioddeunyddiau a sment.

Beth yw nodweddion mwyaf blaenllaw'r cwrs yn Abertawe?

Rydym yn darparu atebion arloesol i ddiwallu anghenion y byd modern, gan gynnwys mynd i'r afael â heriau prinder dŵr yn y byd, trin dŵr a dihalwyno.  Mae'r gwaith nodedig a gafodd ei arloesi ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys y llawlyfrau peirianneg gemegol a ysgrifennwyd gan J M Coulson a J F Richardson a ddefnyddir ledled y byd. Fel myfyriwr ar ein cwrs arloesol, yn aml byddwch yn dysgu am gysyniadau newydd hyd yn oed cyn iddynt gael eu cyhoeddi, sy'n creu amgylchedd cyffrous ac ysgogol i astudio ynddo.

Sut byddaf yn gwybod mai hwn yw'r cwrs iawn i mi?

Os oes gennych ddiddordeb mewn mathemateg a gwyddoniaeth, ynghyd ag angerdd dros ddatrys problemau, Peirianneg Gemegol yw'r cwrs iawn i chi. Mae peirianwyr cemegol yn dwlu ar her ac mae ganddynt y gallu i weithio y tu ôl i'r llenni, yn ogystal ar y rheng flaen a bod yn arweinwyr cryf oherwydd eu gwybodaeth helaeth mewn amrywiaeth eang o feysydd.

Sut caiff y cwrs ei addysgu?

Ym Mlwyddyn 1 a Blwyddyn 2, cewch gyflwyniad i gysyniadau craidd, megis màs a chydbwysedd ynni, sy'n allweddol i beirianneg gemegol. Yna byddwch yn meithrin eich gwybodaeth i weithio ar brosesau gwahanu, dyluniadau adweithyddion a systemau rheoli. Mae hyn i gyd yn eich paratoi ar gyfer eich prosiect dylunio ym Mlwyddyn 3, lle byddwch yn tynnu popeth rydych wedi'i ddysgu ynghyd i ymgymryd â'r dasg gyflawn, o ddylunio i reoli prosiect. Mae'n brofiad gwerthfawr oherwydd y bydd yn rhoi rhagflas i chi o fywyd peiriannydd cemegol proffesiynol.

Er ei bod hi'n amrywio, gallwch ddisgwyl rhwng 21 a 30 awr o amser cyswllt uniongyrchol bob wythnos, gan ddibynnu ar y gwaith labordy. Disgwylir i chi wneud tua chwe awr o astudio annibynnol bob wythnos hefyd i gyflawni'ch gorau ar y cwrs.

Bydd cyfleoedd i weithio'n unigol er mwyn canfod eich cryfderau, yn ogystal â thiwtorialau a gwaith ymarferol yn y labordy mewn parau neu grwpiau. Mae peirianneg gemegol yn weithgaredd tîm, sy'n adlewyrchu'r profiad o weithio fel peiriannydd proffesiynol.

Pa swyddi gallaf eu gwneud ar ôl graddio?

Mae Peirianneg Gemegol yn un o'r meysydd sy'n cynnig y sylfaen ehangaf o gyfleoedd swyddi, felly gellir dadlau bod peirianwyr cemegol yn ddiogel rhag effeithiau dirwasgiad. Yn ogystal â'u sgiliau trosglwyddadwy, mae Peirianwyr Cemegol (sy'n cael eu hadnabod weithiau fel Peirianwyr Proses), yn meddu ar wybodaeth mewn amrywiaeth o feysydd ac maent yn tueddu i ddod yn arweinwyr tîm.  Mae ein graddedigion wedi mynd ymlaen i weithio mewn diwydiannau amrywiol, megis gorsafoedd ynni/pŵer, y sectorau ffarmacoleg, cosmetigau, olew a nwy, bragu, bwyd, triniaeth dŵr, amgylcheddol ac i gwmnïau amrywiol.