Yn meddwl am astudio gyda ni?

Drwy'r dewis eang o gyfleoedd israddedig ac ôl-raddedig rydym yn eu cynnig, mewn disgyblaethau traddodiadol a rhai datblygol, ein nod yw galluogi myfyrwyr i ddatblygu'r potensial i fod yn arweinwyr a phencampwyr diwydiant y dyfodol, neu i feithrin y sgiliau i fynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â gyrfa mewn ymchwil.

Yn chwilio am gyfleoedd i wneud ymchwil ôl-raddedig?

Dilynwch y dolenni i ddysgu mwy am ein hysgoloriaethau ymchwil PhD neu ein Doethuriaethau Peirianneg.

Peidiwch ag anghofio cael gwybod am y gefnogaeth rydym yn ei gynnig i fyfyrwyr a mwy am fywyd myfyrwyr yn Abertawe!

Peirianneg Awyrofod

Peirianneg Awyrofod yw'r ddisgyblaeth sy'n ymwneud â dylunio, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw cerbydau awyrofod.

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Beirianneg Awyrofod  ym Mhrifysgol Abertawe.

Peirianneg Gemegol

Mae peirianwyr cemegol yn dylunio, yn gweithredu ac yn optimeiddio prosesau cemegol a ffisegol sy’n troi deunyddiau crai’n gynhyrchion gwerthfawr at ddefnydd dynol.
Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Beirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe.

Peirianneg Sifil

Mae Peirianwyr Sifil yn chwarae rôl hanfodol mewn cymdeithas fodern ac maent yn gyfrifol am yr amgylchedd adeiledig o'n cwmpas. Mae Abertawe'n un o'r prif ganolfannau ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn mecaneg a pheirianneg gyfrifiadol.

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Beirianneg Sifil ym Mhrifysgol Abertawe.

Peirianneg Drydanol ac Electronig

Mae Peirianneg Electronig a Thrydanol yn un o'r pynciau mwyaf cyffrous a blaengar sydd ar gael heddiw. Mae'n ymwneud â phrosiectau megis rhwydweithiau ffonau symudol a ffynonellau ynni adnewyddadwy sy'n diffinio ac yn llunio'r byd o'n cwmpas. 

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Beirianneg Electronig a Thrydanol ym Mhrifysgol Abertawe.

Peirianneg Defnyddiau

Mae Gwyddor a Pheirianneg Deunyddiau'n bwnc amlddisgyblaeth sy'n ymdrin â rheoli priodweddau mater er mwyn eu defnyddio mewn nifer o feysydd gwyddoniaeth a pheirianneg. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Peirianneg Fecanyddol

Mae Peirianwyr Mecanyddol yn unigolion arloesol sy'n gweithio mewn rolau allweddol ym mhob agwedd ar ddiwydiant peirianyddol modern, o'r cysyniad i'r cam dyfeisio. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Peirianneg Feddygol

Mae Peirianneg Feddygol yn bwnc amlddisgyblaeth sy'n ymdrin â chymhwyso egwyddorion peirianyddol craidd i amrywiaeth eang o offerynnau a ddefnyddir mewn meddygaeth fodern. 

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Beirianneg Feddygol ym Mhrifysgol Abertawe.

Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff

Mae ein cwrs BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn darparu rhaglen astudio academaidd heriol sydd wedi'i hachredu gan BASES, gan ymdrin â'r ffactorau sy'n dylanwadu ar gyfranogiad a pherfformiad personol mewn chwaraeon. 

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Wyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe.

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Mae'n ffaith ddigon hysbys bod gan raddedigion peirianneg a phynciau technegol botensial i gyrraedd lefelau uchaf rheoli ac arweinyddiaeth mewn busnes a diwydiant.

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Nanotechnoleg

Yn Nanodechnoleg, mae'r pwyslais ar ddatblygu ymchwil sy'n seiliedig ar gymwysiadau ac ar drosglwyddo technoleg o'r labordy i'r gweithle neu'r ganolfan iechyd. 

Dilynwch y ddolen i ddysgu mwy am Nanodechnoleg ym Mhrifysgol Abertawe.