Debora Cornelia

Gradd: Peirianneg Awyrofod

Byth ers i mi fod yn 10 mlwydd oed, fy amcan oedd bod yn beiriannydd yn union fel Mr Soekarno, sef Llywydd cyntaf Indonesia a oedd yn beiriannydd sifil.

Dwi'n fyfyriwr aeddfed a byddwn yn gosod esiampl i fenywod eraill i ddangos bod menywod yn gallu gwneud unrhyw beth maen nhw eisiau ei wneud drwy addysg, dewrder a dyfalbarhad. Hyd yn oed ar ôl priodi, gallan nhw fod yn beirianwyr, yn famau ac yn wragedd.

Hoffwn helpu pobl eraill sydd angen cymorth gyda'r sgiliau rwy'n eu dysgu drwy fy astudiaethau, drwy beirianneg heb ffiniau a hoffwn fod yn ddarlithydd i drosglwyddo fy ngwybodaeth i bobl eraill.

Jess Li

Gradd: MEng mewn Peirianneg Sifil

Cwmni:  Aecom

Rôl:  Peiriannydd Sifil Graddedig (Sector Isadeiledd)

Penderfynais astudio am yrfa mewn peirianneg oherwydd roeddwn i am allu edrych ar bont neu adeilad a dweud: "roeddwn i'n rhan o hynny”. Mae'n wyllt meddwl am allu troi lluniad yn adeilad go iawn. Fel peiriannydd, gallwch gyfrannu at ddylunio ac adeiladu ysbyty lle mae pobl yn cael eu trin, neu ysgolion lle mae plant yn cael eu haddysgu; dyna beth mae unigolyn yn gallu ei gynnig i'r diwydiant peirianneg.

Rwy'n credu'n gryf bod y diwydiant peirianneg i bawb ac mae ganddo gymaint i'w gynnig i lwybr gyrfa a datblygiad personol unrhyw un. Yn bersonol, rwy'n teimlo ei bod hi’n bwysig iawn nad oes ofn y gair 'peirianneg' ar ferched oherwydd gall merched wneud y diwydiant yn fwy amrywiol.

DR SHIRLEY ECHENDU

Gradd: BEng mewn Peirianneg Gemegol a Phrosesau a PhD mewn Rheoleg Gyfrifiadol

Cwmni: Coleg Imperial, Llundain

Rôl: Swyddog Ymchwil Ôl-ddoethurol

Deilliodd ei diddordeb mewn peirianneg o'i brwdfrydedd cryf am fathemateg, ffiseg a chemeg, a ddatblygodd yn yr Ysgol Uwchradd, yn ystod gweithdai lle cyflwynwyd technoleg ymarferol. Ym Mlwyddyn 7 yr Ysgol Uwchradd, enillodd y wobr am fyfyriwr technoleg sylfaenol y flwyddyn, 1997. Dewisodd astudio ei gradd BEng israddedig (Anrh.) mewn Peirianneg Gemegol a Phrosesau ym Mhrifysgol Southbank Llundain. Ar ôl iddi gwblhau hon yn 2009, dyfarnwyd ysgoloriaeth EPSRC-CASE iddi i wneud PhD ym Mhrifysgol Abertawe. Graddiodd yn llwyddiannus ar ôl ennill ei doethuriaeth mewn modelu diwydiannol prosesau caenu â rholeri yn ôl yn 2013.

Cafodd ei geni yn Enugu, yn Nigeria, ym 1988, sy'n golygu mai hi yw'r person ieuengaf erioed i ennill PhD yn nwyrain Nigeria.

DR LAURA BAKER

Gradd: BEng ac EngD mewn Gwyddor Ddeunyddiau a Pheirianneg

Cwmni: Tata Steel

Rôl: Uwch-reolwr - Materion Technegol ac Ansawdd

Ers i mi fod yn ifanc iawn, dwi wedi cael fy ysgogi gan awydd i ddeall sut mae pethau'n gweithio. Playschool oedd fy hoff raglen pan oeddwn i'n blentyn, nid am y straeon roedden nhw'n eu hadrodd ond, pan aethon ni drwy'r ffenest sgwâr, gron neu fwaog, roedd ffatri ar yr ochr arall yn gwneud stwff. Efallai nad yw'n syndod, felly, i mi ddewis Peirianneg wrth fynd i astudio ym Mhrifysgol Abertawe ym 1993. Graddiais i wedyn ag EngD mewn Technoleg Dur a arweiniodd yn naturiol at yrfa gyda Tata Steel.

Dwi bellach yn Uwch-reolwr yn sefydliad Tata Steel, â chyfrifoldeb am faterion technolegol ac ansawdd, ond dwi hefyd wedi gweithio mewn rolau Cymorth Cwsmeriaid, Datblygu Cynhyrchion, y Gadwyn Gyflenwi a Gweithrediadau. Mae heriau ynghlwm wrth weithio yn y diwydiant dur, ond mae'n anodd peidio â chynhyrfu wrth weld graddfa enfawr y gweithrediadau, o letwadau 330 tunnell llawn dur tawdd i drenau 24 wagen yn cludo torchau dur i'w hanfon i bob rhan o'r DU ac Ewrop.

Os ydych yn chwilio am rywbeth mawr, mae'r diwydiant dur yn lle gwych i weithio ynddo.

RACHAEL OLATUNJI

Gradd: Peirianneg Feddygol

Rwy'n hoffi'r agwedd heriol ar beirianneg, y boddhad gallwch ei gael drwy ddatrys problem sy'n cael ei chyflwyno i chi.

Rhywbeth arall sy'n apelio ataf yw'r cyfle i ddysgu gwahanol fathau o sgiliau, er enghraifft, dylunio ar feddalwedd CAD dau ddimensiwn ac ehangu'r fathemateg ddysgais i wrth astudio Safon Uwch.

Yn y dyfodol, rwy’n gobeithio ysbrydoli cenedlaethau eraill i ystyried gyrfa mewn peirianneg, fel y ces i fy ysbrydoli gan fenywod mewn STEM, Michelle Khine a Judith Resnick er enghraifft.

Yn Abertawe, mae'r traeth yn funud i ffwrdd o'r darlithoedd sy'n wych. Hoffwn i wneud gradd Meistr ar ôl fy ngradd ac wedyn gobeithio y gallaf sefydlu busnes.

AIMEE BERRY

Gradd: Peirianneg Gemegol

P ân oeddwn i’n gwneud profiad gwaith gyda SPECIFIC, roedd yn sioc sylweddoli cyn lleied o fenywod oedd yn gweithio yn y cwmni.  O'r adeg honno, roeddwn i'n gwybod fy mod i am fod yn beiriannydd cemegol.

Yn ystod fy nghyfnod yn SPECIFIC, bues i'n ymchwilio i nanoronynnau titaniwm deuocsid.

Mae'n wych astudio ger y traeth a dwi wedi ymaelodi â'r Gymdeithas Beirianneg yn ddiweddar. Mae'r darlithoedd yn rhyngweithiol iawn ac mae'r ochr ffiseg a mecaneg yn hynod ddiddorol.

Ar ôl fy ngradd, dwi'n gobeithio gwneud ymchwil i ynni solar ac adnewyddadwy.

ISABEL BOLINGBROKE

Gradd: Peirianneg Feddygol

Ochr yn ochr â pheirianneg feddygol, mae gen i ddiddordeb penodol mewn ynni adnewyddadwy a'r beirianneg sy'n sail iddo, a gallu dysgu mwy am yr hyn y gallwn ei wneud i helpu i atal newid pellach yn yr hinsawdd.

Fy nod yn y pen draw yw cynhyrchu a dylunio offer prosthetig ar gyfer chwaraeon a chadeiriau olwyn sydd wedi'u haddasu'n benodol (i'r rhai sydd am gymryd rhan mewn chwaraeon ond nid ydynt yn gallu gwneud hynny ar hyn o bryd).

Felly, bydd pawb yn cael cyfle i fwynhau a dysgu am bwysigrwydd ymarfer corff a gweithio mewn tîm, beth bynnag eu hamgylchiadau.

Rwy'n hoffi'r campws am ei fod mor newydd a dwi hefyd wedi ymaelodi â'r Gymdeithas Peirianneg Feddygol.