Mae'r Rhwydwaith Myfyrwyr BAME mewn Peirianneg yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan grwpiau BAME yn y gweithle drwy hwyluso gweithdai a digwyddiadau gwahanol i hybu amrywiaeth ac i baratoi myfyrwyr i ymuno â'r gweithlu.

Ar hyn o bryd, mae tair ffrwd waith gan y rhwydwaith:  Addysgu, Creu Newid a Grymuso

Amcanion y rhwydwaith yw:

  • Codi ymwybyddiaeth o'r heriau a wynebir gan unigolion BAME mewn sefydliadau; yr effaith ar eu cyfranogiad, eu perfformiad a chynnydd eu gyrfaoedd
  • Darparu gwybodaeth am sut gallwn gydweithio i greu amgylchedd mwy cynhwysol i gefnogi ein myfyrwyr BAME
  • Cynnig awgrymiadau i fyfyrwyr a staff BAME am sut i ymsefydlu’n llwyddiannus mewn sefydliadau.
BAME logo

Calendr Digwyddiadau

Bydd ein rhwydwaith yn cynnal digwyddiadau bob mis yn ystod y flwyddyn academaidd, gan ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, diwylliannau a phlatfformau.

Os oes rhywbeth yr hoffech ei drefnu, neu bwnc rydych chi'n meddwl y dylai ein sefydliad fynd i'r afael ag ef, rhowch  wybod i ni drwy e-bostio neu gofrestru am y rhestr bostio.

Blwyddyn Academaidd 2020/21

Mis Hydref: Mis Hanes Pobl Dduon

Byddwn yn cyfranogi ac yn cefnogi Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe i hyrwyddo Hanes Pobl Dduon drwy gydol mis Hydref. Dewch i ddysgu am safbwynt gwahanol.

Mis Tachwedd: Grwpiau Ffocws

Rydym yn cynnal grwpiau ffocws i glywed eich barn am ddiwylliant y Coleg a'r cyfleoedd sydd ar gael i'n holl fyfyrwyr.

Blwyddyn Academaidd 2019/20

Diwrnod Hwyl i'r Teulu

28 Awst 2019 - Ymgysylltu â'r Gymuned BAME. Allgymorth gydag EYST

Cynhaliodd y Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) ddiwrnod hwyl i'r teulu, ar y cyd â Phrifysgol Abertawe. Thema gweithgareddau'r dydd oedd gwyddoniaeth a thechnoleg, gydag arbenigwyr yn cyflwyno arbrofion PH a microsgopeg i’r bobl ifanc.

Sgwrs gan yr Athro Emmanuel Ogbonna

30 Hydref 2019 - Diwylliant sefydliadol ac anghydraddoldeb: achos intrapreneuriaid diwylliannol o leiafrifoedd ethnig

Siaradwr: Yr Athro Emmanuel Ogbonna

Er mwyn deall y rhwystrau mae unigolion BAME yn eu hwynebu mewn sefydliadau, gwahoddwyd yr Athro Emmanuel Ogbonna, Athro Rheoli a Threfniadaeth yn Ysgol Fusnes Caerdydd, i rannu ei ganfyddiadau ar y pwnc. Roedd y sgwrs: "Diwylliant sefydliadol ac anghydraddoldeb: achos intrapreneuriaid diwylliannol o leiafrifoedd ethnig", yn trafod y rhwystrau i gyflawni cydraddoldeb hiliol drwy archwilio sut mae gwahaniaethau diwylliannol a chymdeithasol a diwylliant sefydliadol yn effeithio ar yrfaoedd a phrofiadau pobl BAME. Roedd hefyd yn archwilio strategaethau'r rhai sydd wedi goresgyn y rhwystrau'n llwyddiannus mewn sefydliadau a sut gallwn gefnogi myfyrwyr BAME.

Sgwrs am Nawdd gan Jannett Morgan

29 Ionawr 2020 Nawdd: Pam mae hil yn bwysig

Siaradwr: Jannett Morgan

Archwiliodd y sgwrs hon nawdd fel ffordd o gynyddu cynrychiolaeth arweinwyr BAME yn y diwydiant peirianneg.
Ar hyn o bryd, mae llai na 0.5% o beirianwyr BAME yn aelodau o fyrddau cwmnïau peirianneg ac mae llai na 0.1% o athrawon peirianneg o gymunedau BAME. Er bod mentora wedi cael ei ddefnyddio i hyrwyddo datblygiad gyrfaol menywod a lleiafrifoedd ethnig, yn ôl un astudiaeth, er i fentoriaid gael eu dynodi i fwy o fenywod na dynion, roedd canran y dynion a gafodd eu dyrchafu 15% yn uwch. Mae'r canfyddiadau hyn yn awgrymu nad yw cynyddu mentora ynddo ei hun yn rhoi hwb i yrfaoedd, ond bod cael eich noddi gan uwch-fentor yn cyflawni’r effaith hon.

Mae perthynas rhwng noddwr a protégé yn datblygu'n ddigymell yn aml pan fydd y noddwr yn gweld rhywun sy'n ei atgoffa ohono ef ei hun pan oedd yn iau. Mae cyd-edmygedd a diddordebau cyffredin yn nodweddiadol o'r perthnasoedd hyn, yn ogystal â pharch at yrfaoedd y naill a'r llall. Gan ystyried bod y rhan fwyaf o uwch-reolwyr yn wyn ac yn wrywaidd, mae'r math hwn o berthynas yn llai tebygol o ddatblygu rhwng uwch-arweinydd a darpar arweinydd BAME. Mae ychwanegu rhyw yn cymhlethu materion ymhellach oherwydd y perygl o gamddehongli cymhelliant uwch-reolwr gwrywaidd sy'n ceisio meithrin perthynas â chydweithiwr benywaidd iau. Mae angen cynlluniau noddi ffurfiol, felly, i sicrhau bod modd i amrywiaeth eang o ddoniau elwa o fuddion noddi.

Cyflwynodd Jannett Morgan gysyniad noddi a sut mae'n wahanol i fentora. Esboniodd sut gall staff a myfyrwyr BAME ei ddefnyddio i ddatblygu eu gyrfaoedd presennol neu yn y dyfodol yn gynt a sut gall sefydliadau ei ddefnyddio i fynd i'r afael â diffyg cynrychiolaeth cydweithwyr BAME, yn enwedig mewn rolau arweinyddiaeth.

Diwrnod Hwyl i'r Teulu

Athro Emmanuel Ogbonna

Dr Naveena Prakasam