ARLOESEDD YNNI: YSGOLORIAETH MSc KESS II WEDI’I HARIANNU’N LLAWN: UWCHGYLCHU MYGYDAU WYNEB LLAWFEDDYGOL I WIFRAU NANODIWBIAU CARBON

Dyddiad cau: 19 Chwefror 2021

Gwybodaeth Allweddol

KESS II EAST logo ESF logo

*Ariennir yr ysgoloriaeth hon yn rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd (ESF) Llywodraeth Cymru ar gyfer dwyrain Cymru.*

Dyddiad Dechrau: Ebrill 2021

Gan ystyried y galw uchel diweddar am fygydau llawfeddygol, mae angen llunio cynllun diwedd oes sy’n gallu osgoi tirlenwi. Bydd gweithwyr o Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) Prifysgol Abertawe yn gweithio i atal cael gwared â chynhyrchion gofal iechyd trwy dirlenwi. Ar hyn o bryd, mae gan y deunyddiau hyn un bywyd ac wedyn ceir gwared â nhw mewn safleoedd tirlenwi. Serch hynny, mae ymchwilydd yr ESRI Dr Alvin Orbaek White, wedi datblygu technoleg newydd ac arloesol sy’n gallu newid y deunyddiau hyn i fod yn wifrau dargludo trydanol. Yn fyr, mae’r gwaith hwn yn gallu atal cronni deunydd mewn safleoedd tirlenwi, gan achosi rhyddhad seicolegol i gleifion, a hefyd mae’n gallu lleihau’r costau i’r noddwr diwydiannol a’r effaith negyddol ar yr amgylchedd yn gyffredinol.

Mae deunyddiau cyfarpar diogelwch personol yn eu hanfod yn cynnwys haen blastig a chaenau tenau. Gwneir plastigau gyda charbon, ac felly nanodiwbiau carbon, graffin a ffibr carbon hefyd. Rydym yn defnyddio deunyddiau plastig gwastraff er mwyn creu nanoddeunyddiau carbon. O ran pwysedd/pwysedd, mae hynny’n creu cynnydd ~100 gwaith yn y gwerth ar gyfer yr un carbon. Yn ogystal, gallai gael effaith gadarnhaol ddifesur hefyd.

Cynhelir yr ymchwil ar ddau lwybr tandem.

Llwybr un: bydd yr ymchwilydd yn cynnal adweithiau cemegol er mwyn paratoi deunyddiau plastig ar gyfer ailgylchu cemegol. Mae ailgylchu cemegol yn golygu defnyddio’r broses Dyddodi Anwedd Cemegol (CVD) i greu nanodiwbiau carbon, a/neu graffin. Yn benodol, bydd yr ymchwilydd yn canolbwyntio ar ddatblygu protocol syml, sengl ar gyfer newid ffrydiau cymysg o blastigau (a deunyddiau tebyg) i fod yn nanoddeunyddiau. Disgrifir deunyddiau trwy ddefnyddio microsgopeg electronau sganio, sbectrosgopeg Raman a dadansoddi thermografimetrig. Darperir yr holl sgiliau, hyfforddiant a chefndir ar gyfer yr ymchwilydd. Lleolir y llwybr hwn mewn labordai yn yr ESRI.

Llwybr dau: caiff y gwaith arbrofol ei ategu drwy ddefnyddio meddalwedd fodelu. Defnyddir meddalwedd fel Ansys a Comsol er mwyn astudio’r broses hon drwy wneud gefell digidol o’r broses. Felly mae’r gwaith hwn yn cydymffurfio â’r anghenion ynghylch gweithio gartref os oes angen, ond gellir ei wneud yn swyddfeydd yr ESRI hefyd.

NODER: Dyluniwyd y gofod yn yr ESRI er mwyn sicrhau amgylchedd gofod-agored. Felly, ef yw’r gorau posibl er mwyn hwyluso amgylchedd diogel gan gynnwys gweithio yn ôl pellter cymdeithasol fel sydd ei angen oherwydd COVID-19. Gosodir meinciau’r labordy 4 medr o’i gilydd sy’n hybu arferion amgylcheddol, iechyd a diogelwch ardderchog. Mae dwysedd y desgiau yn ei hwb (2il lawr) 50% yn llai nag yng ngweddill Campws y Bae, sy’n galluogi pellter cymdeithasol heb addasiadau.

Lliniaru risgiau: Mae’r prosiect hwn wedi’i greu gan ystyried ymyriadau posibl oherwydd COVID-19. Gellir gwneud y gwaith modelu o bell drwy fynediad VPN i weinyddion a meddalwedd Prifysgol Abertawe. Cynhelir y gwaith labordy pan fo’n ddiogel, a chaiff ei ddylanwadu’n gyntaf gan y prosesau modelu.

Mae ysgoloriaethau yn wobrau cydweithredol gyda phartneriaid allanol gan gynnwys busnesau bach a chanolig a meicrogwmnïau, yn ogystal â’r cyhoedd a’r trydydd sector. Mae ysgoloriaeth yn rhoi cyllid am 1 flwyddyn gyda chyfnod o 3 mis er mwyn cwblhau’r thesis. Mae llwyddo i gael gwobr datblygu sgiliau ôl-raddedig, PSDA, yn orfodol ar gyfer pob ysgolhaig KESS II ac mae’n seiliedig ar wobr 30 credyd.

Cymhwyster

Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr sydd â gradd 2:1 neu uwch mewn pynciau Gwyddorau Ffisegol neu Beirianneg. Hefyd dylent fod yn gymwys ar gyfer Ffioedd y DU/UE (gweler <http://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status> am ragor o wybodaeth).

Mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn frwdfrydig i ddysgu, ac i fod yn barod i fethu heb gael eu hatal.

Fel arfer byddem yn disgwyl y bodlonir y gofynion academaidd ac iaith Saesneg cyn cyflwyno cais. Ceir manylion am ofynion iaith Saesneg y Brifysgol drwy ymweld â – http://www.swansea.ac.uk/admissions/englishlanguagerequirements/

Ar gyfer yr ysgoloriaeth hon, mae’n rhaid bod gan fyfyrwyr hefyd:

 • gyfeiriad eu cartref yn nwyrain Cymru (manylion isod)* ar adeg cofrestru
 • yr hawl i ymgymryd â gwaith gyda chyflog yn ardal dwyrain Cymru* ar ôl iddynt gwblhau’r ysgoloriaeth

Mae ardal dwyrain Cymru* yn cwmpasu: Bro Morgannwg, Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Wrecsam a Sir y Fflint

Ar ragor o wybodaeth am feini prawf cymhwysedd, gweler adran C Ffurflen Gynnig yr Ymgeisydd ar gyfer KESS II.

Os oes ymholiadau ynghylch Adran C - Cymhwysedd, e-bostiwch KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Sylwer: Os ydych chi’n ddeiliad gradd na chafodd ei dyfarnu yn y Deyrnas Unedig, gweler cymariaethau gradd Prifysgol Abertawe i weld a ydych chi’n bodloni’r meini prawf. 

Os oes gennych chi gwestiynau ynghylch eich cymhwysedd academaidd yn seiliedig ar y gymhariaeth uchod, e-bostiwch pgrscholarships@abertawe.ac.uk gan gynnwys y ddolen we ar gyfer yr ysgoloriaeth(au) sydd o ddiddordeb i chi. 

Cyllid

Bydd yr ysgoloriaeth hon yn talu am holl gostau ffioedd dysgu yn y DU/UE a chyflog blynyddol. Cyfyngir y fwrsariaeth i uchafswm o £11,819 y flwyddyn gan ddibynnu ar amgylchiadau ariannol yr ymgeisydd fel yr asesir yn Adran C pwynt 4 ar Ffurflen Gynnig yr Ymgeisydd ar gyfer KESS II. 

Bydd cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer costau ymchwil.

Noder na fydd myfyrwyr sy’n derbyn cymorth gan KESS II yn gymwys am fenthyciad ar gyfer Gradd Feistr Ôl-raddedig.

Sut i wneud cais

Cynghorir yn gryf i ymgeiswyr  gysylltu â Dr Alvin Orbaek White (Alvin.OrbaekWhite@abertawe.ac.uk) ynglŷn â’r wybodaeth am y maes ymchwil:

Er mwyn ymgeisio:

 1. Cwblhewch Ffurflen Gynnig KESS II Dwyrain i Gyfranogwyr 2020-21
 2. Cwblhewch y Ffurflen Atodol KESS II Dwyrain i Gyfranogwyr
 3. Hefyd bydd angen ichi gyflwyno copïau o’r dogfennau canlynol:
  • Tystysgrifau gradd
  • Geirdaon
  • CV
  • Tystysgrif iaith Saesneg (os oes angen)
  • Yr holl ddogfennau cefnogol fel y nodir yn Adran C Ffurflen Gynnig yr Ymgeisydd ar gyfer KESS II

Cyflwynwch y ddwy ffurflen gais a’r dogfennau cefnogol i KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk.

Gellir cyflwyno ffurflenni cais yn Gymraeg ac ni chaiff cais a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ar gyfer ymholiadau eraill, e-bostiwch: KESSstudentenquiries@abertawe.ac.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4pm ar 19 Chwefror 2021.