Coronafeirws: y diweddaraf

Gweinyddu Busnes: MBA Ysgoloriaeth Ganmlwyddiant 2020

Dyddiad cau: 29 Tachwedd 2020

Gwybodaeth Allweddol

Gwybodaeth Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe yn dathlu ei Chanmlwyddiant ar 19 Gorffennaf 2020. Wrth i ni gyrraedd y garreg filltir bwysig hon a dathlu cyflawniadau anhygoel Abertawe dros y 100 mlynedd diwethaf, rydym hefyd am ganolbwyntio ar y dyfodol disglair sydd o’n blaenau ni. 

Mae cefnogi llwyddiant myfyrwyr yn un o’n prif nodau fel Prifysgol ac fel Ysgol a dyma’r rheswm, fel rhan o’n blwyddyn ganmlwyddiant, bod yr Ysgol Reolaeth yn cynnig un ysgoloriaeth MBA a ariennir yn llawn sy’n werth £20,000 i fyfyriwr sy’n dechrau yn 2020. 

Amodau a Thelerau Ysgoloriaeth Ganmlwyddiant yr MBA

 • Rhaid i chi fod yn hunan-ariannu’ch astudiaethau’n llwyr
 • Rhaid i chi fod yn cofrestru ar raglen MBA amser llawn Prifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2021 – rhaid eich bod wedi derbyn cynnig diamod a’ch bod wedi derbyn eich lle i astudio.
 • Ni fydd myfyrwyr sy’n cofrestru ar gyfer rhaglen arall ym Mhrifysgol Abertawe’n gymwys i dderbyn y dyfarniad hwn.
 • Ni fydd myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma Ôl-raddedig neu radd Meistr Ymchwil yn gymwys i dderbyn y dyfarniad hwn.
 • Rhoddir yr ysgoloriaeth fel gostyngiad oddi ar ffïoedd dysgu am y flwyddyn astudio gyntaf yn unig; ni ellir ei chyfuno â dyfarniad arall.
 • Nid yw ymgeiswyr yn gymwys i dderbyn dyfarniadau eraill gan Brifysgol Abertawe megis bwrsariaethau/ysgoloriaethau neu nawdd gan eu gwlad cartref; fodd bynnag, gall y sawl sy’n derbyn bwrsariaeth wneud cais am ysgoloriaeth werth uwch gan Brifysgol Abertawe, megis Ysgoloriaeth Ganmlwyddiant yr MBA, a fydd yn disodli’r fwrsariaeth awtomatig.
 • Disgwylir, yn rhesymol, i ddeiliaid Ysgoloriaeth Ganmlwyddiant yr MBA gydweithredu o ran gweithgareddau recriwtio a marchnata Prifysgol Abertawe a chytuno’n awtomatig i’w henwau a’u manylion gael eu rhyddhau gan Dîm Marchnata, Recriwtio a Datblygu Rhyngwladol y Brifysgol at ddibenion marchnata.
 • Os ystyrir bod angen i ddeiliad yr ysgoloriaeth ohirio ei astudiaethau, delir yr ysgoloriaeth yng nghyfrif y Brifysgol a chaiff ei throsglwyddo i’r flwyddyn pan fydd yr ymgeisydd yn parhau â’i astudiaethau a disgwylir i’r ymgeisydd dalu ei gyfraniad personol ar sail pro rata.
 • Mae’r Ysgol Reolaeth yn cadw’r hawl i wneud, diwygio, gohirio, canslo neu dynnu’r rheoliadau hyn a rheoliadau eraill o’r fath a allai fod yn weithredol, o bryd i’w gilydd, yn ôl yn ddirybudd a bydd penderfyniadau o’r fath yn derfynol.

Cymhwyster

Rhaid eich bod wedi derbyn eich cynnig i astudio cwrs MBA ym Mhrifysgol Abertawe, gan ddechrau ym mis Ionawr 2021.

Mae’r ysgoloriaeth hon ar agor i fyfyrwyr o bob cenedligrwydd.

Cyllid

Defnyddir yr ysgoloriaeth hon, sy’n werth £20,000, ar gyfer ffioedd dysgu.

Sut i wneud cais

I wneud cais, crëwch un o’r canlynol er mwyn 'dweud wrthym sut y byddai astudio’r MBA yn ychwanegu gwerth atoch chi a’r cymunedau rydych yn rhan ohonynt' a chyflwynwch ef i som-mba@abertawe.ac.uk:

 • Fideo 4-5 munud (.mp4)
 • Podlediad 4-5 munud (.mp3)
 • Cofnod dyddiadur 1,500 o eiriau (.doc, .pdf neu .ppt)

Yn eich cais, efallai y byddwch am gynnwys pwyntiau ar y canlynol: 

 • Pam eich bod wedi gwneud cais i astudio MBA yn Abertawe. 
 • Pa werthoedd allweddol rydych yn dod â hwy i arweinyddiaeth.
 • Sut rydych yn bwriadu creu effaith ar eich sefydliad, eich sector a/neu eich cymuned ar ôl i chi gwblhau’r MBA. 

Nodwch eich enw llawn a’ch rhif myfyriwr yn eich cais.

Byddwn yn ystyried ceisiadau ar sail y canlynol:

 • Deall sut y gall y rhaglen effeithio arnoch chi
 • Adlewyrchu gwerthoedd y rhaglen
 • Herio safbwyntiau busnes arferol