Dyddiad cau: Cyn gynted â phosib

Gwybodaeth Allweddol

*Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cyllid i’r cynllun bwrsariaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/24*

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi blwyddyn arall o ariannu er mwyn denu myfyrwyr sy’n byw yng Nghymru a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd (Myfyrwyr nad ydynt yn byw yn y Deyrnas Unedig) i gwblhau eu gradd Meistr trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae pob bwrsariaeth yn werth £1,000.

 • Y rhai sy’n astudio ar raglenni gradd Meistr a addysgir gwerth 180 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae’n rhaid i elfen gyfrwng Cymraeg y rhaglen fod yn werth 40 o gredydau neu’n fwy
 • Rhaglenni gradd Meistr cyfrwng Cymraeg cymwys sy’n cychwyn yn ystod y flwyddyn academaidd 2023/24
 • Myfyrwyr o Gymru
 • Cyrsiau amser llawn a rhan-amser
 • Ar gael i fyfyrwyr o bob oedran

Gall myfyrwyr sy’n dewis astudio ar gwrs cymwys ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg neu feddygaeth hefyd dderbyn bwrsariaeth ychwanegol sy’n werth £2,000. Cewch fanylion pellach yma.

Hefyd, os ydych chi dros 60 oed mae ariannu bwrsariaeth pellach ar gael. Cewch fanylion pellach yma.

Mae’r ariannu hwn yn ychwanegol i’r cynllun ariannu i ôl-raddedigion ar gyfer myfyrwyr o Gymru yn ystod y flwyddyn academaidd 2023/24.

Cymhwyster

Mewn egwyddor mae pob un o gyrsiau gradd Meistr a Addysgir y Brifysgol yn gymwys i dderbyn y fwrsariaeth hon cyhyd â bod modd i fyfyriwr astudio elfen ohono trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae nifer o adrannau’r Brifysgol yn datblygu ac yn cynnig modiwlau cyfrwng Cymraeg neu fodiwlau dwyieithog fel rhan o’u cyrsiau felly bydd angen i chi drafod y posibiliadau gyda’r Cyfarwyddwr Rhaglen perthnasol. Gall myfyriwr astudio modiwl/modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg neu gyflwyno ei draethawd estynedig lefel gradd Meistr yn Gymraeg er mwyn sicrhau cymhwysedd i dderbyn y fwrsariaeth hon.

Sylwer: Ni fydd myfyrwyr a ariennir gan gyllid llywodraeth arall megis Gofal Cymdeithasol Cymru, GIG/HEIW, DHSSPS neu Gynghorau Ymchwil (KESS II) yn gymwys.

Ymhlith y pynciau lle gellid derbyn cymorth i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg trwy waith yn Rhan 2 y cwrs gradd mae:

Astudiaethau Busnes

 • MSc mewn Rheolaeth
 • MSc mewn Rheolaeth (Dadansoddeg Busnes)
 • MSc mewn Rheolaeth (Mentergarwch ac Arloesedd)
 • MSc mewn Rheolaeth (Cyllid)
 • MSc mewn Rheolaeth (Rheolaeth Adnoddau Dynol)
 • MSc mewn Rheolaeth (Rheolaeth Ryngwladol)
 • MSc mewn Rheolaeth (Marchnata)
 • MSc mewn Rheolaeth (Rheoli Gweithrediadau a Chyflenwi)

Saesneg

 • MA mewn Llenyddiaeth Saesneg
 • MA mewn Llenyddiaeth Saesneg Cymru
 • MA mewn Ysgrifennu Creadigol

Daearyddiaeth

 • MSc mewn Deinameg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd
 • MSc mewn Gwybodaeth Ddaearyddol a Newid yn yr Hinsawdd
 • MSc mewn Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-Eang

Hanes

 • MA mewn Hanes
 • MA mewn Hanes Modern
 • MA mewn Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth

Y Gyfraith

 • LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol a Drafftio Uwch
 • LLM mewn Ymarfer y Gyfraith Proffesiynol

Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu

 • MA Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus
 • MA Cyfryngau Digidol

Meddygaeth, Geneteg a Biogemeg

 • MSc Addysg Feddygol
 • MSc Astudiaethau Cydymaith Meddygol
 • MSc Ffiseg Ymbelydredd Meddygol
 • MSc Gwybodeg Iechyd
 • MSc Gwyddoniaeth Glinigol (Ffiseg Feddygol)
 • MSc Gwyddor Data Iechyd
 • MSc Gwyddor Fiomeddygol (Biocemeg Glinigol)
 • MSc Gwyddor Fiomeddygol (Microbioleg Glinigol)
 • MSc Meddygaeth Genomeg
 • MSc Nanofeddygaeth
 • MSc Niwrowyddoniaeth Feddygol
 • MSc Ymarfer Diabetes

Iechyd a Gofal

 • MSc / PGDip Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd

Ieithoedd Modern a Chyfieithu

 • MA mewn Cyfieithu Proffesiynol

Gwaith Cymdeithasol

 • MSc mewn Gwaith Cymdeithasol

Cymraeg

 • MA mewn Cyfieithu Proffesiynol

Cyllid

Mae pob bwrsariaeth yn werth £1,000. Telir y fwrsariaeth ar ôl i’r ymgeisydd gwblhau 40 o gredydau’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

Sut i wneud cais

Dyfernir bwrsariaethau yn awtomatig ar sail y cyntaf i’r felin i fyfyrwyr sy’n derbyn cynnig lle i astudio ar gwrs gradd Meistr cymwys ym Mhrifysgol Abertawe. Nid oes angen cyflwyno cais ar wahân ar gyfer y cyllid hwn. I gael eich ystyried ar gyfer bwrsariaeth, mae’n rhaid i chi gwblhau’r camau canlynol:

 1. Cyflwyno cais ar gyfer cwrs gradd Meistr cymwys sy’n dechrau ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y flwyddyn academaidd 2023/24.
 2. Derbyn eich cynnig lle i astudio yn swyddogol.
 3. Anfon neges i astudio@abertawe.ac.ukyn nodi eich bwriad i astudio 40 o gredydau trwy gyfrwng y Gymraeg gan nodi eich enw a’ch dewis cwrs. Dylech chi nodi sut byddwch chi’n cyflawni’r 40 o gredydau e.e. trwy astudio modiwlau penodol yn Rhan 1, neu drwy gyflwyno eich traethawd estynedig neu’ch prosiect Rhan 2 yn y Gymraeg.

Am fanylion pellach, e-bostiwch astudio@abertawe.ac.uk.

Sylwer, nad oes proses cyflwyno cais ffurfiol ar gyfer y cynllun bwrsariaeth hwn. Bydd y Swyddfa Derbyn Myfyrwyr yn cysylltu ag ymgeiswyr a allai fod yn gymwys gan roi rhagor o wybodaeth.