Ysgoloriaethau Ymchwil

Peirianneg: PhD wedi'i hariannu'n llawn gan Asiantaeth Ofod Ewrop a Phrifysgol Abertawe: Cynhyrchu a nodweddu celloedd solar perofsgit hyblyg ar gyfer cymwysiadau gofod

Dyddiad cau: 3 Chwefror 2019

Gwybodaeth Allweddol

Ariennir yr ysgoloriaeth hon gan Asiantaeth Ofod Ewrop a Phrifysgol Abertawe.

Meysydd pwnc: Peirianneg, Ffiseg, Cemeg, Deunyddiau

Dyddiad dechrau: Ebrill 2019

Mae'n bosib mai celloedd solar perofsgit yw'r pwnc mwyaf llosg ym maes celloedd solar gan eu bod mor effeithlon o ran trawsnewid pŵer a chan fod modd eu cynhyrchu am gost sylweddol is na chelloedd solar silicon. At hynny, mae ganddynt nodweddion anarferol gan eu bod yn denau/ysgafn iawn ac yn weddol hyblyg, sy'n golygu bod ganddynt bŵer penodol arbennig o uchel (pŵer a grëir yn unol â phwysau'r celloedd solar), ac maent yn hynod hyblyg. Mae'r nodweddion arbennig hyn yn awgrymu bod ganddynt botensial i gael eu defnyddio yn y gofod, lle mae pŵer penodol a maint neilltuedig yn fater allweddol.  Nod y prosiect yw astudio eu sefydlogrwydd dan amgylchedd gofod dynwaredol a chreu celloedd solar perofsgit hyblyg ar gyfer cymwysiadau gofod.  Bydd y myfyriwr yn nodweddu'r ffilmiau/dyfeisiau perofsgit gan ddefnyddio ystod o dechnegau nodweddu uwch a chan greu'r celloedd solar gyda'r cyfleusterau  gweithgynhyrchu o'r radd flaenaf a ddefnyddir yn SPECIFIC, Prifysgol Abertawe. At hynny, bydd cyfleoedd i'r myfyriwr ddefnyddio'r cyfleusterau yn Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), a disgwylir i'r myfyriwr dreulio 6-12 mis yn ESA ar gyfer arbrofion yno. Caiff y myfyriwr ei oruchwylio ar y cyd gan Dr Wing Chung Tsoi (Prifysgol Abertawe) a Dr Carsten Baur (ESA).

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar o leiaf radd israddedig 2.1 neu gymhwyster cyfwerth mewn ffiseg, cemeg, deunyddiau neu beirianneg.

Byddem fel arfer yn disgwyl i ymgeiswyr fodloni'r gofynion academaidd a'r gofynion iaith Saesneg wrth ymgeisio. I gael manylion am ofynion Iaith Saesneg y Brifysgol wrth dderbyn ymgeiswyr, ewch i – http://www.swansea.ac.uk/admissions/englishlanguagerequirements/

Bydd angen i'r myfyriwr fod yn alluog iawn, yn uchel ei gymhelliant ac yn awyddus i gydweithio â'r gymuned wyddoniaeth a pheirianneg ryngwladol ar amrywiaeth o brosiectau.

Oherwydd cyfyngiadau ariannu, mae’r ysgoloriaeth hon ar agor i fyfyrwyr o’r DU/UE yn unig.

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU/yr UE ynghyd â chyflog blynyddol o £14,777. Bydd arian ychwanegol ar gael i fynychu cynadleddau ac ymweld ag Asiantaeth Ofod Ewrop.

Sut i Ymgeisio

I gyflwyno cais, cwblhewch a dychwelwch y dogfennau canlynol i Dr Wing Chung Tsoi (W.C.Tsoi@aberawe.ac.uk):

Ar gyfer ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â Dr Wing Chung Tsoi, y Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe: W.C.Tsoi@abertawe.ac.uk / +44 (0)7722 277816.