1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Dechrau:

Trosolwg Cwrs

Mae gan Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton gymuned ffyniannus o tua 30 o fyfyrwyr doethuriaeth ac mae'n darparu amgylchedd cefnogol a chyfeillgar i astudio ar gyfer PhD neu MPhil mewn cyfraith neu lygredd.

Nodweddion Allweddol

Mae gradd ymchwil yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich brwdfrydedd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster sy'n gallu agor y drws i yrfa academaidd neu hybu rhagolygon cyflogaeth y tu allan i'r byd academaidd.  

Mae graddau ymchwil fel arfer yn para rhwng tair blynedd (astudio amser llawn) a chwe blynedd (rhan-amser) yn achos PhD, neu rhwng dwy flynedd (amser llawn) a phedair blynedd (rhan-amser) yn achos MPhil. 

Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:

• Goruchwyliaeth gan ein staff o safon ryngwladol sydd â gwybodaeth broffesiynol ac academaidd helaeth.

• Amrywiaeth o gyfleoedd ysgoloriaeth ymchwil drwy ganolfannau hyfforddiant doethurol y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) a'r rhai sy'n cael eu cynnig gan y Brifysgol.

• Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl yn annibynnol, rheoli prosiectau, a meddwl yn feirniadol. 

• Cyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, meddalwedd ymchwil arbenigol a chyfleusterau o'r Ysgol a'r Brifysgol.

• Mae myfyrwyr PhD yn rhan annatod o’n cymuned academaidd, felly maent yn gweithio’n agos gyda staff academaidd yr Ysgol ac yn cael eu cefnogi ganddynt.

• Daw ein cymuned o fyfyrwyr PhD o Ewrop, Asia, y Dwyrain Canol ac Affrica, ac mae ganddynt ystod eang o ddiddordebau ymchwil a phrofiadau personol a phroffesiynol sy’n cyfoethogi profiadau dysgu’r gymuned gyfan o fyfyrwyr.

• Asesir ymgeiswyr drwy draethawd ymchwil o hyd at 100,000 o eiriau y mae’n rhaid iddo ddangos gallu’r myfyriwr i ymgymryd ag ymchwil gwreiddiol ac a ddylai fod yn gyfraniad gwahanol ac arwyddocaol at y pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Disgrifiad

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnod o ymchwil dan oruchwyliaeth sy'n arwain at gynhyrchu traethawd ymchwil a gyflwynir i'w arholi ar lafar.

Mae arbenigedd academaidd yr Ysgol yn eang ac rydym yn gwahodd ceisiadau yn y meysydd canlynol:

 • Seiberdroseddu a Therfysgaeth
 • Cyfraith Feddygol
 • Niwro-droseddeg a Bio-foeseg
 • Gwasanaethau Prawf a Rheoli Troseddwyr
 • Dedfrydu a'r Llysoedd
 • Gwaith Rhyw
 • Troseddwyr Treisgar a Throseddwyr Rhyw
 • Cyfiawnder Ieuenctid

Gofynion Mynediad

Cymwysterau

Fel arfer, byddai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen PhD yn meddu ar radd Meistr, neu byddent yn astudio am un, ac mae ein rhaglen MPhil yn gofyn am radd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uwch mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymchwil arfaethedig, neu gymhwyster ôl-raddedig perthnasol cymeradwy.  Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr MPhil barhau â'u hastudiaethau fel myfyriwr PhD.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol cyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod. Bydd y Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn falch o roi cyngor i chi ynghylch pa mor addas yw eich cymwysterau ar gyfer cael eich derbyn ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 neu'n well ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol yma.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

CAMAU'R BROSES YMGEISIO A CHYNGOR AR WNEUD CAIS

Nodi pwnc ymchwil perthnasol

Anogir ymgeiswyr i ymchwilio i arbenigedd ymchwil y Coleg i sicrhau bod eu cynigion PhD yn gydnaws â meysydd arbenigol darpar oruchwylwyr. Mae croeso i chi drefnu cyfarfod gyda staff perthnasol yn eich maes i drafod eich cynnig cyn ei gyflwyno.

Paratoi eich cynnig ymchwil

Ar ôl i chi nodi pwnc ymchwil perthnasol, dylech baratoi cynnig ymchwil manwl i'w gynnwys gyda'ch cais. Mae arweiniad ar ysgrifennu cynnig ymchwil ar gael.

Sut i wneud cais

Ar ôl i chi gwblhau cynnig ymchwil priodol, dylech wneud cais ar-lein am le ar ein rhaglen PhD yma.

Sylwer, rydym yn eich argymell i gysylltu â ni cyn cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu nodi goruchwylwyr priodol, a lle bo angen, gallwn weithio gyda chi i fireinio eich cynnig. Os hoffech wneud hyn, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk

Gall ymgeiswyr ddisgwyl cael eu gwahodd i gyfweliad ar ôl cyflwyno eu cais i drafod eu pwnc ymchwil ac i sicrhau eu bod yn dangos yr ymrwymiad angenrheidiol i'w hastudiaethau a'u hyfforddiant.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae rhagor o wybodaeth am wneud cais am y cwrs hwn ar gael yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £15,450
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £7,750
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £15,450
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £7,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

PhD: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n yn fwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

MPhil: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n fwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc.  Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Gair gan ein Myfyriwr PhD, Amy-Louise

Amy-Louise Watkin

Astudiodd Amy-Louise Seicoleg ym Mhrifysgol Stirling ac enillodd MSc mewn Troseddeg Gymhwysol a Seicoleg Fforensig ym Mhrifysgol Napier Caeredin. Mae'n aelod gweithgar o'r gymuned PhD yma ym Mhrifysgol Abertawe a theitl ei thraethawd ymchwil yw: "Rôl sefydliadau cyfryngau cymdeithasol wrth reoleiddio cynnwys terfysgol ar-lein".

Amy-Louise Watkin

Mae'n ymwneud ag amrywiaeth o brosiectau yn Ysgol y Gyfraith, gan gynnwys y Prosiect Seiberderfysgaeth a Pha Mor Bell?, prosiect a sefydlwyd gan fyfyrwyr i ymladd eithafiaeth.

Mae Amy-Louise yn mwynhau astudio ym Mhrifysgol Abertawe oherwydd arbenigedd yr academyddion, yn enwedig Yr Athro Stuart Macdonald.

Ei chyngor i unrhyw un sy'n ystyried astudio am PhD neu MPhil yw dylech archwilio'r holl  opsiynau cyllid sydd ar gael.

Diwrnod Agored Rhithwir

Ddim yn gallu dod i'n Diwrnodau Agored? Rhowch gynnig ar Ddiwrnod Agored Rhithwir yn Ysgol y Gyfraith.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk