1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  LLM by Research 1Bl LlA
  LLM by Research 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Astudiwch LLM trwy Ymchwil ymhlith cymuned ffyniannus o fyfyrwyr ôl-raddedig mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar yn Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Nodweddion Allweddol

Mae gradd LLM trwy Ymchwil yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich brwdfrydedd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster sy'n gallu agor y drws i astudio doethuriaeth neu hybu rhagolygon cyflogaeth y tu allan i'r byd academaidd. 

Mae ein LLM trwy Ymchwil yn lwybr mwy hyblyg i ennill cymhwyster meistr ac mae'n ddelfrydol os ydych chi'n gyflogedig yn llawn amser neu os byddai presenoldeb rheolaidd yn y dosbarth yn anodd.

Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:

• Goruchwyliaeth gan ein staff o safon ryngwladol sydd â gwybodaeth broffesiynol ac academaidd helaeth

• Cyfleusterau o'r radd flaenaf

• Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl yn annibynnol, rheoli prosiectau, a meddwl yn feirniadol.

•  Cyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, meddalwedd ymchwil arbenigol a chyfleusterau o'r Ysgol a'r Brifysgol.

• Mae myfyrwyr ôl-raddedig yn rhan annatod o’n cymuned academaidd, felly maent yn gweithio’n agos gyda staff academaidd yr Ysgol ac yn cael eu cefnogi ganddynt.

• Mae ein cymuned myfyriwr rhyngwladol yn dod ag ystod eang o ddiddordebau ymchwil a phrofiadau persono a phroffesiynol sy’n cyfoethogi profiadau dysgu’r gymuned gyfan o fyfyrwyr.

• Asesir ymgeiswyr  drwy draethawd ymchwil.

Disgrifiad

Mae myfyrwyr yn ymgymryd â chyfnod o ymchwil dan oruchwyliaeth sy'n arwain at gynhyrchu traethawd ymchwil.

Mae arbenigedd academaidd yr Ysgol yn eang ac rydym yn gwahodd ceisiadau yn y meysydd canlynol:

 • Cyfraith gyffredin, cyfraith contract a masnachol (yn benodol, cyfraith gymharol rhwymedigaethau, sicrydau, cyfraith cwmnïau, cyfraith eiddo deallusol a defnyddio asedau eiddo deallusol i sicrhau cyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig, cyfraith e-gontractau, cyfraith ecwiti, y gyfraith a thechnoleg; a chyfraith masnach ryngwladol).
 • Cyfraith forol (yn benodol cyfraith trafnidiaeth, diogelu'r amgylchedd, adeiladu llongau, gwrthdrawiadau, cyfraith y môr, yswiriant morol, achubiad a gorfodi hawliau morol);
 • Cyfraith olew a nwy (yn benodol cytundebau buddsoddi, cyfundrefnau atebolrwydd a chyflafareddu am fuddsoddiad);
 • Cyfraith gyhoeddus ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a rhyngwladol, gan gynnwys: cyfraith weinyddol; cyfraith feddygol, hawliau plant; cyfraith gyfansoddiadol; datganoli; cyfraith economaidd; cyfraith amgylcheddol (gan gynnwys cynllunio defnydd tir a chadwraeth natur); cyfraith yr Undeb Ewropeaidd; rhywedd a'r gyfraith; cyfraith hawliau dynol; cyfraith fuddsoddi; hawliau ieithoedd lleiafrifol; llywodraethu aml-lefel; cyfraith economaidd-gymdeithasol; a chyfraith caffael cyhoeddus.
 • Cyfraith trosedd a'r gyfraith mewn perthynas â therfysgaeth, seiber-derfysgaeth a gwrthderfysgaeth

Gofynion Mynediad

Cymwysterau

Fel arfer, byddai gan ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen PhD LLM trwy Ymchwil ail radd gyntaf neu uwch mewn disgyblaeth sy'n gysylltiedig â'r ymchwil arfaethedig.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac rydym yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol cyfwerth â'r gofynion mynediad a nodir uchod. Bydd y Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn falch o roi cyngor i chi ynghylch pa mor addas yw eich cymwysterau ar gyfer cael eich derbyn ar y cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Iaith Saesneg

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi ennill cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy ar lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 neu'n well ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg derbyniol yma.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Sylwer, rydym yn eich argymell i gysylltu â ni cyn cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu nodi goruchwylwyr priodol, a lle bo angen, gallwn weithio gyda chi i fireinio eich cynnig.Os hoffech wneud hyn, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, mae rhagor o wybodaeth am wneud cais am y cwrs hwn ar gael yma

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
LLM by Research Llawn-amser £4,345 £14,500
LLM by Research Rhan-amser £2,172.50 £7,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

PhD: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n yn fwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

MPhil: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n fwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol ac sy'n gwneud cyfraniad sylweddol at y maes pwnc.  Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil (viva).

Diwrnod Agored Rhithwir

Ddim yn gallu dod i'n Diwrnodau Agored? Rhowch gynnig ar Ddiwrnod Agored Rhithwir yn Ysgol y Gyfraith.

Manylion Cyswllt

Am ragor o wybodaeth am y rhaglen hon, cysylltwch Os hoffech wneud hyn, e-bostiwch colcpgr@swansea.ac.uk