Prosiectau PhD

Prosiectau ymchwil ar gyfer myfyrwyr sy'n ariannu eu hunain

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr sy'n ariannu eu hunain ar gyfer y prosiectau ymchwil canlynol. Sylwer nad rhestr gynhwysfawr yw hon ac mae pob croeso i chi gysylltu â'ch adran o ddiddordeb i drafod dewisiadau ymchwil.

Cewch wybodaeth bellach am gostau astudio ar raglen ymchwil, yn ogystal â chyngor ar dderbyn cyllid ar ein tudalennau ffioedd a chyllid.

Os ydych chi'n chwilio am brosiect sydd â chyllid wedi'i atodi, ewch i'n tudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau.

Cyfrifiadureg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu

Cyfrifiadureg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu: Ailffurfio'r Dyfodol Disgwyliedig Rhyngweithio Newydd ar gyfer Defnyddwyr sy'n Ymddangos

Dyddiad cau: Derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn

Disgrifiad o’r Prosiect:   

Mae hwn yn gyfle PhD sydd heb ei ariannu sydd ar gael yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe ac wedi'i leoli yn yr Adran Gyfrifiadureg.

Mae'r prosiect hwn yn ymwneud â defnyddwyr Gwaelod y Pyramid (BoP), hynny yw, y rhai sydd o dan yr anfantais fwyaf yn gymdeithasol-economaidd. Mae'r BoP neu'r Defnyddwyr Ymddangosol hyn ymhlith y miliynau o bobl o ranbarthau tlotaf y byd. Mae'r heriau yn yr ardaloedd hyn yn amrywio o lythrennedd technolegol a thestunol isel, diffyg cynnwys perthnasol, priodol, i ddiffyg cysylltiadau data fforddiadwy, band-eang uchel. 

Y dyfodol mwyaf tebygol yn ystod y 5 i 10 mlynedd nesaf yw y bydd defnyddwyr ymddangosol yn cael mynediad at ddarnau llaw y mae defnyddwyr yn y byd "datblygedig" yn eu cymryd yn ganiataol erbyn hyn - dyfeisiadau sydd â setiau cyfoethog o synwyryddion, cyfleusterau cysylltedd a sianeli allbwn.

Tra bod digonedd o ymchwil wedi'i chynnal ar sut i ddefnyddio ac ehangu'r llwyfannau hyn ar gyfer rhyngweithio mwy "naturiol", daw'r gwaith, yn bennaf, o safbwynt y "byd cyntaf"; wedi'i ddylunio i weddu dyfodol, yn nhermau argaeledd adnoddau, arfer diwylliannol a llythrennedd, nad yw'n gweddu'r hyn sydd ar y gorwel ar gyfer defnyddwyr ymddangosol.

Nod y prosiect hwn yw gweithio gyda defnyddwyr ymddangosol i arloesi yn llwyr ar gyfer anghenion gwybodaeth allweddol rhyngweithiol.  Mae'r dyhead yn cynnwys darganfod rhyngweithio a thechnegau trosglwyddo sylfaenol, sy'n gymwys yn gyffredinol ar gyfer y math hwn o ddefnyddwyr. Yn y byd datblygedig ceir rhyngwynebau a rhyngweithiau sylfaenol allweddol, megis chwiliadau ymholi-canlyniad sy'n destun-gyfoethog, llusgo a gollwng, torri a gludo dogfennau, a chynnwys rhwydwaith-ddibynnol parhaus. Cwestiwn sbardun yn y gwaith hwn yw "beth yw'r pethau cyfwerth i'r mathau hyn o alluogi rhyngwynebau ar gyfer defnyddwyr ymddangosol?"

Cymhwysedd

Rhaid bod gan ymgeiswyr radd anrhydedd ddosbarth cyntaf, ail ddosbarth uwch neu radd Meistr (gyda Theilyngdod), mewn disgyblaeth berthnasol.

Ariannu

Sylwer mai prosiect PhD sydd heb ei ariannu yw hwn.

Sut i Wneud Cais

Anfonwch y canlynol i science-scholarships@abertawe.ac.uk:

CV cynhwysfawr sy'n cynnwys:

  • Manylion am gymwysterau, gan gynnwys graddau
  • Manylion am unrhyw gyflogaeth neu brofiad gwaith presennol a pherthnasol
  • Llythyr eglurhaol yn nodi pam y mae’r prosiect rydych chi'n ceisio amdano yn gweddu'n arbennig i'ch sgiliau a'ch profiad a sut y byddwch chi'n mynd ati i ddatblygu'r prosiect

Croesawir ymholiadau anffurfiol ynghylch y prosiect hwn a dylech eu cyfeirio at Matt Jones (matt.jones@abertawe.ac.uk), Jennifer Pearson (j.pearson@abertawe.ac.uk) neu Simon Robinson (s.n.w.robinson@abertawe.ac.uk).

Mathemateg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu: Algebra a Matroidau

Mathemateg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu: Algebra a Matroidau Cymudol

Dyddiad cau: Derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn

Goruchwylwyr y Prosiect: Dr Jeffrey Giansiracusa

Disgrifiad o’r Prosiect:

Mae hwn yn gyfle PhD sydd heb ei ariannu sydd ar gael yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe ac wedi'i leoli yn yr Adran Fathemateg.

Mae algebra cymudol, astudio cylchoedd ac idealau, yn un o bileri mathemateg yr 20fed Ganrif, gan chwarae rôl fawr ym maes geometreg ac algebra cyfoes.  Ymddangosodd matroidau tua 70 o flynyddoedd yn ôl ac maent yn para hyd heddiw yn wrthrychau pwysig ym maes mathemateg arwahanol.

Nod y prosiect hwn yw gwthio arfau a syniadau algebra cymudol i dir newydd a chyffrous sydd wedi agor yn ystod y blynyddoedd diwethaf: geometreg drofannol a theori matroidau.

Mae prif oruchwyliwr y prosiect, Dr Giansiracusa, wedi bod yn un o arweinwyr y byd o ran datblygu cyfeiriad yr ymchwil newydd hon ac mae'n flaengar o ran ei datblygiad presennol.  Gyda'n gilydd, byddwn yn astudio'r cysgod algebra cymudol sy'n parhau pan gaiff algebra unionlin ei ailosod gan fathemateg gyfuniadol/arwahanol matroidau, gan ddatblygu arfau haniaethol ac algorithmau cyfrifiadurol neu berthnasedd ym maes geometreg algebraidd, theori rhifau, ac o bosib feysydd eraill o fathemateg. 

Cymhwysedd

Rhaid i’r ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd ddosbarth cyntaf, ail ddosbarth uwch neu radd Meistr (gyda Theilyngdod) mewn disgyblaeth berthnasol. 

Bydd y prosiect yn gofyn am gefndir ym maes mathemateg bur, gyda chryfder ym maes algebra ac, yn enwedig, ym maes theori cylchoedd. Byddai theori graffiau hefyd yn ddymunol. Byddai dealltwriaeth am systemau algebra cyfrifiadurol megis Mathematica, SAGE, GAP, neu Maple yn ddymunol ond nid yn hanfodol. 

Ariannu

Sylwer mai prosiect PhD sydd heb ei ariannu yw hwn.

Sut i Wneud Cais

Anfonwch y canlynol i science-scholarships@abertawe.ac.uk:

CV cynhwysfawr sy'n cynnwys:

  • Manylion am gymwysterau, gan gynnwys graddau
  • Manylion am unrhyw gyflogaeth neu brofiad gwaith presennol a pherthnasol
  • Llythyr eglurhaol yn nodi pam y mae’r prosiect rydych chi'n ceisio amdano yn gweddu'n arbennig i'ch sgiliau a'ch profiad a sut y byddwch chi'n mynd ati i ddatblygu'r prosiect

Croesawir ymholiadau anffurfiol ynghylch y prosiect hwn a dylech eu cyfeirio at Dr Jeffrey Giansiracusa (j.h.giansiracusa@abertawe.ac.uk

Ffiseg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu

Ffiseg: Ysgoloriaeth Ymchwil PhD wedi’i Hunan-ariannu: Deuoliaeth yn Theori Maes Cwantwm a Llinynnau

Goruchwylwyr y Prosiect: Yr Athro Carlos Nunez

Dyddiad cau: Derbynnir ceisiadau drwy gydol y flwyddyn

Disgrifiad o’r Prosiect:

Mae hwn yn gyfle PhD sydd heb ei ariannu sydd ar gael yng Ngholeg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe ac wedi'i leoli yn yr Adran Ffiseg.

Nod y prosiect hwn yw deall nifer o ddeuoliaethau ym maes Theori Llinynnau, a'r ddeuoliaeth fwyaf nodedig yw'r ddeuoliaeth AdS/CT, wedyn cymhwyso'r deuoliaethau hyn i gyfrif arsylladwyon mewn theorïau mesur yn achos cysylltiad cryf.   Bydd y prosiect hefyd yn anelu at greu geometregau newydd gan theorïau maes cwantwm gwahanol.

Bydd technegau cynhyrchu datrysiadau yn arf hanfodol yn y prosiect hwn. Ceisiadau sy'n ymwneud â mater talfyredig, ffiseg ronynnol, a ffiseg fathemategol fydd y canlyniad mwyaf diddorol a dymunol. 

Cymhwysedd

Mae'n rhaid bod gan ymgeiswyr radd anrhydedd ddosbarth cyntaf a gradd Meistr (gyda Theilyngdod) mewn naill ai Ffiseg neu Fathemateg. Un o'r gofynion pwysig ar gyfer ymgeiswyr yw bod ganddynt gefndir cryf iawn ym maes Theori Maes Cwantwm a Theori Disgyrchiant a Llinynnau. Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus lwyddo mewn proses gyfweld sy'n fathemategol ddwys.

Ariannu

Sylwer mai prosiect PhD sydd heb ei ariannu yw hwn.

Sut i Wneud Cais:

Anfonwch y canlynol i science-scholarships@abertawe.ac.uk:

CV cynhwysfawr sy'n cynnwys:

  • Manylion am gymwysterau, gan gynnwys graddau
  • Manylion am unrhyw gyflogaeth neu brofiad gwaith presennol a pherthnasol
  • Llythyr eglurhaol yn nodi pam bod y prosiect rydych chi'n ceisio amdano yn gweddu'n arbennig i'ch sgiliau a'ch profiad a sut y byddwch chi'n mynd ati i ddatblygu'r prosiect

Croesawir ymholiadau anffurfiol ynghylch y prosiect hwn a dylech eu cyfeirio at yr Athro Carlos Nunez (c.nunez@abertawe.ac.uk)