PhD/MPhil Peirianneg Sifil

Trosolwg Cwrs

PhD/MPhil Peirianneg Sifil

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg sifil a chyfrifiadurol. Bu peirianwyr ag enw da rhyngwladol yn Abertawe yn arloesi datblygiad technegau rhifol, fel y dull elfen gyfyngedig, a gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi galluogi datrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Sifil.

Nodweddion Allweddol

Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, gan farnu bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).
Erbyn hyn, mae efelychu cyfrifiadurol yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â swyddogaeth bwysig i’w chwarae ym maes peirianneg, y gwyddorau ac mewn meysydd newydd o ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau cyfrifiadurol ardderchog, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau rhith-wirionedd a rhwydweithio cyflymder uchel.

Mae ymchwil ym maes Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn amlddisgyblaethol ei natur, yn ymgorffori ein cryfderau mewn meysydd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg.

Mecaneg gyfrifiadurol yw sylfaen mwyafrif y prosiectau PhD ac MPhil yn y disgyblaethau peirianneg hyn.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD a oruchwyliwyd yn ddiweddar ym maes Peirianneg Sifil, sy’n cynnwys pynciau peirianneg rhyngddisgyblaethol, ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:

 • Efelychu Elfen Gyfyngedig Asesu Difrod Pontydd Concrid sy’n profi Llwytho Seismig
 • ‘Modelu Rhifol ac Optimeiddio Cysylltiadau Trawstiau RHS Colofn-i-I’
 • Modelu Elfennau Arwahanol Gludiol a’u Cymwysiadau Diwydiannol
 • ‘Nodweddu Cyfryngau Mandyllog gan ddefnyddio’r Dull Rhwyll Boltzmann’
 • Efelychu Elfen Gyfyngedig Asesu Difrod Pontydd Concrid sy’n profi Llwytho Seismig
 • Gwell model rhifol ar gyfer cylchrediad systemig er mwyn astudio pwysedd gwaed uchel ac ailfodelu
 • Dull camu dau amser newydd mewn rhyngweithio strwythur-hylifau – cymhwyso i broblemau biofeddygol
 • Dull Amlraddfa Amrywiol Lled-Geometrig ar Rwyllau Distrwythur Heb eu Nythu i Efelychu Llifau Ffisiolegol
 • Efelychu Cyfrifiadurol Deunyddiau Piezodrydan Afliniol Anffurfiad Mawr
 • Efelychu problemau hylif-electro-fecanyddol cypledig gan ddefnyddio elfennau cyfyngedig-hp
 • Modelu cyfrifiadurol trochedig
 • Dadansoddi cyfrifiadurol dynameg byrhoedlog cyflym yn fframwaith deddfau cadw cyfaint cyfyngedig
 • Dynameg hylif cyfrifiadurol cywasgedig ar gyfer efelychu rhyngweithio strwythur hylifau
 • Gwahaniad Croes-Lif: Modelu ac Arbrofion Dynameg Hylif Cyfrifiadurol

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Professor Oubay Hassan

Dr Chenfeng Li

Professor Yuntian Feng

Professor P Nithiarasu

Dr Antonio Gil

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Peirianneg Sifil yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth ym maes Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn PhD/MPhil.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr PhD/MPhil www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr PhD/MPhil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £19,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.