PhD/MPhil Peirianneg Gemegol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Peirianneg Gemegol

O ysgrifennu gwerslyfrau awdurdodol ar beirianneg cemegol, i ddatrys problemau prinder dŵr y byd, mae gan Brifysgol Abertawe draddodiad anrhydeddus o gynnig atebion arloesol ym maes peirianneg. Gan fod gennym ystod eang o ymchwil ym maes peirianneg gemegol, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ragorol i’ch ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Gemegol.

Nodweddion Allweddol

Mae ystod eang o ymchwil ym maes peirianneg gemegol ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n cynnwys:

 • Defnyddio peirianneg ym maes nanotechnoleg
 • Biobeirianneg, peirianneg biofeddygol
 • Peirianneg celloedd a meinweoedd
 • Peirianneg gemegol
 • Peirianneg a gwyddor goloidaidd
 • Dihalwyno
 • Peirianneg fferyllol
 • Peirianneg polymerau
 • Rheoleg
 • Prosesau gwahanu
 • Prosesau cludo
 • Peirianneg dŵr a dŵr gwastraff

Mae’r PhD neu’r MPhil mewn Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe yn rhoi cyfle i weithio gydag aelod o staff academaidd yn un o’r meysydd ymchwil uchod, neu faes ymchwil cysylltiedig.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD diweddar ym meysydd Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys:
 • Datblygiad systemau nanoronynnau ar gyfer trin heintiau bioffilm.
 • Datblygiad system amgylcheddol reoledig ar gyfer uwch nodweddu celloedd endometraidd
 • Astudiaeth microsgopeg pŵer atomig o ryngweithiad nanoronynnau a chelloedd
 • Cynhyrchu sgaffaldiau gwella clwyfau newydd gan ddefnyddio electronyddu a llonyddu nanoronynnau
 • Systemau cyflenwi cyffuriau meicroronynnau a nanoronynnau
 • Dull uniongyrchol o gynhyrchu nanoronynnau fferyllol
 • Sefydlu’r Ganolfan Nanoiechyd: cymharu canolfannau nanotechnoleg
 • Ymlyniad arwynebedd celloedd a signalu yn yr endometriwm dynol
 • Optimeiddio aildyfiant meinweoedd ar gyfer impio esgyrn
 • Delweddu cydraniad uchel mewn amser go iawn o facrofoleciwlau yn rhwymo wrth DNA: Cymhwyso i astudiaethau o ddynameg topoleg DNA mewn systemau model Procaryotig ac Ewcaryotig
 • Gwell echdynnu, puro a datrys ar gyfer cyfansoddion bioweithgar ffyngaidd
 • Deall swyddogaeth gwefr a datblygu gwefr mewn pilenni osmosis gwrthdro a nanohidlo
 • Rheoleg poer
 • Ymchwilio i dechnoleg canoli rhewi ar gyfer gwahaniadau arloesol
 • Agweddau rheolegol a modelu llif gwaed yn ystod ceulo
 • Gwell echdynnu, puro a datrys ar gyfer cyfansoddion bioweithgar ffyngaidd
 • Modelu mathemategol ysgyfaint a chyfnewidwyr màs pilenni
 • Hidlo gwely dwfn: modelu, asesu ac effaith deunyddiau hidlo newydd
 • Prosesu algâu morol i lawr yr afon
 • Gwella llif a nodweddion pilenni drwy brosesau ocsideiddio uwch ac osôn ar gyfer trin dŵr
 • System osoneiddio newydd i dynnu cemegion sy’n tarfu ar yr endocrin (EDCs): astudiaethau peilot planhigion
 • Tynnu boron o ddŵr y môr
 • Ymchwilio i dechnoleg canoli rhewi ar gyfer gwahaniadau arloesol
 • Hidlo gwely dwfn: modelu, asesu ac effaith deunyddiau hidlo newydd
 • Prosesu algâu morol i lawr yr afon
 • Proses Nanohidlo a Chyfnewid Ionau Hybrid
 • Gwella llif a nodweddion pilenni drwy brosesau ocsideiddio uwch ac osôn ar gyfer trin dŵr
 • Deall swyddogaeth gwefr a datblygu gwefr mewn pilenni osmosis gwrthdro a nanohidlo
 • Tynnu boron o ddŵr y môr
 • System osoneiddio newydd i dynnu cemegion sy’n tarfu ar yr endocrin (EDCs): astudiaethau peilot planhigion 
Dysgwch ragor am rai o’n staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu MPhil mewn Peirianneg Gemegol yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn Peirianneg Gemegol neu Fiocemegol, neu ddisgyblaeth gysylltiedig, megis cemeg, biocemeg, ffiseg, neu ddisgyblaeth arall ym maes peirianneg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil mewn Peirianneg Gemegol.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil Peirianneg Gemegol yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD neu’r MPhil Peirianneg Gemegol www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £19,550
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £9,800
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £19,550
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.