PhD/MPhil Peirianneg Deunyddiau

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

SPECIFIC

Gyda’n prif gryfderau ymchwil ym maes deunyddiau awyrofod, deunyddiau amgylcheddol a thechnoleg dur, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Peirianneg Deunyddiau.

Nodweddion Allweddol

Mae Abertawe yn un o ganolfannau blaenaf y Deyrnas Unedig ar gyfer addysgu ac ymchwil ym maes deunyddiau. Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE), gosodwyd Peirianneg Deunyddiau yn gydradd wythfed yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r ymchwil deunyddiau sy’n arwain y byd sy’n digwydd yn Abertawe yn cael ei ariannu gan sefydliadau mawreddog. Mae’r cysylltiadau ymchwil diwydiannol hyn yn cynnig cyfleoedd ardderchog i’n myfyrwyr fynd ar leoliadau gwyliau a blwyddyn allan, yn ogystal â chynnig cyfleoedd ymchwil a chyflogaeth.

Dysgwch ragor am y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau sy’n arwain y byd ym Mhrifysgol Abertawe.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau PhD diweddar a oruchwyliwyd ym maes Peirianneg Deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe yn cynnwys

 • Ymchwilio a fioysbrydolwyd drwy ficromograffeg a gyfrifiannwyd drwy belydr-x
 • Nodweddu Systemau Treuliadwy Cywasgydd
 • Dilysu proses trwsio/integriti uchel ar gyfer deunyddiau awyrofod
 • Ymddygiad cyfansoddol mewn aloiau disg tyrbin
 • Ymchwilio i ymddygiad twf cracio ac ymwrthedd ymffurfio aloiau disg nicel y genhedlaeth nesaf
 • Mynd i’r afael â heriau graddfa fwy celloedd solar mesosgopig cyflwr solid
 • Celloedd solar sensiteiddiedig i liw cost isel ar swbstradau metel
 • Rôl yr amgylchedd a’i effaith ar fywyd lludded-cyrydu tymhered uchel mewn uwchaloiau nicel
 • Technegau archwilio anninistriol ar gyfer strwythurau deunydd ychwanegion
 • Perthnasau cyfansoddol a rhagfynegi ymddygiad samplau rhiciog o dan lwytho TMF 

Dysgwch fwy am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Peirianneg Deunyddiau yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ym maes Peirianneg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD neu’r MPhil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £19,550
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £9,800
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £19,550
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys y costau personol y myfyriwr, fel prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, costau argraffu na llungopïo.
 
Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.