PhD/MPhil Nanotechnoleg

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Nanotechnology

Mae ein Canolfan Peirianneg Proses a Systemau yn dwyn ynghyd arbenigedd academaidd sy’n bodoli ledled y Brifysgol, gan gynnwys cyfleusterau o’r radd flaenaf. Gydag enw da rhagorol am ymchwil ym maes Nanotechnoleg, mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr PhD neu MPhil ym maes Nanotechnoleg.

Nodweddion Allweddol

Ym Mhrifysgol Abertawe, mae pwyslais ein hymchwil ym maes nanotechnoleg ar ddatblygu ymchwil i’w gymhwyso a throsglwyddo technoleg o’r labordy i’r gweithle neu’r ganolfan iechyd.

Mae rhyngweithio gyda diwydiant yn elfen allweddol o strategaeth y ganolfan. Fel un o arweinwyr y byd ym maes ymchwil electroneg pŵer, telathrebu, nanotechnoleg a biometreg a modelu dyfeisiau nanoelectronig.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae traethodau ymchwil PhD a oruchwyliwyd ym Mhrifysgol Abertawe ym maes Nanotechnoleg yn ddiweddar yn cynnwys:

 • Cymhwyso technoleg lled-ddargludol ar gyfer astudiaethau un gell effeithiol
 • Mewnlifiad cellog a chludo nanoronynnau
 • Systemau cyflenwi cyffuriau microronynnau a nanoronynnau
 • “Cynlluniau codio rhwydweithiau ymarferol ar gyfer rhwydweithiau mynediad radio esblygiad hirdymor ynni effeithlon”
 • Synthesis, nodweddu a modelu systemau nanoelectrofecanyddol
 • Dadansoddi data sytometreg llif clinigol gan ddefnyddio dulliau systemau
 • Sytometreg llif uwch i ddadansoddi poblogaeth cell
 • Astudio mewnlifiad nanoronynnau gan gelloedd
 • Biosynhwyro nanoplasmoneg yn seiliedig ar nanoantena deubol

Dysgwch ragor am rai o’n staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Professor Huw Summers

Professor Paul Rees

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y PhD neu’r MPhil Nanotechnoleg yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch ym maes Peirianneg neu mewn disgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud PhD neu MPhil.

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer PhD neu MPhil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y PhD www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £19,550
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £9,800
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £19,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.