MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc by Research 1Bl LlA
    MSc by Research 2Fl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod ar flaen y gad o ran ymchwil rhyngwladol ym maes peirianneg sifil a chyfrifiadurol. Bu peirianwyr ag enw da rhyngwladol yn Abertawe yn arloesi datblygiad technegau rhifol, fel y dull elfen gyfyngedig, a gweithdrefnau cyfrifiadurol cysylltiedig sydd wedi galluogi datrys llawer o broblemau peirianneg cymhleth. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnig sylfaen ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr MSc drwy Ymchwil mewn maes Peirianneg Sifil.

Nodweddion Allweddol

‌Yn yr Ymarferiad Asesu Ymchwil (RAE) diwethaf, gosodwyd peirianneg sifil ym Mhrifysgol Abertawe yn ail yn y Deyrnas Unedig am ansawdd yr ymchwil, gan farnu bod 95 y cant o’r ymchwil a gynhyrchir gan staff academaidd yn arwain y byd (4*) neu’n rhyngwladol ragorol (3*).

Erbyn hyn, mae efelychu cyfrifiadurol yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â swyddogaeth bwysig i’w chwarae ym maes peirianneg, y gwyddorau ac mewn meysydd newydd o ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol ym Mhrifysgol Abertawe gyfleusterau cyfrifiadurol ardderchog, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau rhith-wirionedd a rhwydweithio cyflymder uchel.

Mae ymchwil ym maes Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe yn amlddisgyblaethol ei natur, yn ymgorffori ein cryfderau mewn meysydd ymchwil ar draws y disgyblaethau Peirianneg.

Mecaneg gyfrifiadurol yw sylfaen mwyafrif y prosiectau MSc drwy Ymchwil yn y disgyblaethau peirianneg hyn.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

 

Disgrifiad

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn www.swansea.ac.uk/engineering/staff

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad y MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Sifil yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth ym maes Peirianneg, Mathemateg neu ddisgyblaeth berthnasol debyg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn (Dr Wulf Dettmer) ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud MSc drwy Ymchwil. 

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £19,550
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.