MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atgynhyrchiol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atgynhyrchiol

Bob dydd, clywn am gamau breision sy’n torri tir newydd ym maes peirianneg meinweoedd sy’n cynnig potensial aruthrol ar gyfer dyfodol meddygaeth atgynhyrchiol a gofal iechyd. Mae staff ym Mhrifysgol Abertawe’n chwarae rhan fyw mewn sawl agwedd ar beirianneg meinweoedd.

Nodweddion Allweddol

Rydym yn ymchwilio’n weithredol i sawl agwedd ar beirianneg meinweoedd gan gynnwys y meysydd canlynol:

 • Personoli a rheoli cilfach y bôn-gell
 • Personoli mecanyddol bôn-gelloedd a meinweoedd
 • Cynhyrchu sgaffaldiau newydd ar gyfer peirianneg meinweoedd
 • Electrodroelli deunyddiau sgaffaldiau
 • Gwella ac adfer cartilag
 • Cymhwyso nanodechnoelg i feddygaeth atgynhyrchiol
 • Peirianneg gwella clwyfau
 • Imiwnofioleg Atgynhyrchiol
 • Dylunio bioadweithydd

Fel myfyriwr MSc drwy Ymchwil, byddwch yn ymuno ag un o’r timau ym Mhrifysgol Abertawe i weithio ym maes peirianneg meinweoedd a defnyddio offer ymchwil sydd ar flaen y gad yn y Ganolfan ar gyfer NanoIechyd, menter gydweithredol rhwng y Coleg Peirianneg a’r Coleg Meddygol.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Bwriad yr MSc drwy Ymchwil yw darparu sylfaen gref i chi ym maes peirianneg meinweoedd a’i gymhwysedd ym maes meddygaeth atgynhyrchiol.

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy flwyddyn o ymchwil mewn maes perthnasol o beirianneg meinweoedd wedi trafodaeth â staff academaidd Abertawe.

Gan weithio gyda dau oruchwyliwr academaidd, byddwch yn cyflawni arolwg trylwyr o’r llenyddiaeth a fydd yn eich galluogi i ffurfio rhaglen ymchwil arbrofol.

Fel myfyriwr ar y cwrs MSc drwy Ymchwil, byddwch yn cael eich hyfforddi’n briodol yn y labordy i allu ymgymryd â’r rhaglen ymchwil. Bydd yr ymchwil yn cael ei ysgrifennu ar ffurf traethawd hir a arholir. Fe’ch anogir hefyd i gyflwyno eich gwaith ar ffurf cyfathrebiadau gwyddonol megis cyfnodolion a chyflwyniadau poster mewn cynadleddau.

Bydd yr MSc drwy Ymchwil yn eich arfogi â gwledd o brofiad ymchwil a gwybodaeth a fydd o fudd i’ch gyrfa yn y byd academaidd neu’r diwydiannau gofal iechyd yn y dyfodol.

Mae traethodau hirion MSc drwy Ymchwil a oruchwyliwyd ym maes Peirianneg Meinweoedd ym Mhrifysgol Abertawe’n ddiweddar wedi cynnwys:

 • Gwarantu safonau banciau bôn-gelloedd dynol / celloedd cynradd
 • Datblygu technegau electrodroelli ar gyfer cynhyrchu sgaffaldiau peirianneg meinwe newydd
 • Ymgorffori meysydd electromagnetig wedi’u pylsio i orchuddion clwyfau.
 • Cymhwyso meysydd electromagnetig wedi’u pylsio i wella clwyfau’n gynt.
 • Defnyddio nanoronynnau i reoli bioffilmiau bacteraidd mewn clwyfau cronig
 • Rheoli ymlyniad bacteraidd ar arwynebeddau perthnasol i feddygaeth atgynhyrchiol.
 • Cynhyrchu gronynnau micro-dyllog ar gyfer gwella esgyrn.

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn: 

Dr Chris Wright

Professor Huw Summers

Gofynion Mynediad

Anghenion derbyn yw gradd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn peirianneg, bioleg neu peirianneg ddisgyblaeth.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil.

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr MSC drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £19,550
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r MSc drwy Ymchwil yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.