MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol

Fel arweinydd rhyngwladol ym meysydd ymchwil technolegau a dyfeisiau pŵer lled-ddargludo, electroneg pŵer, nanotechnoleg a biometreg, a modelu rhifiadol uwch mewn dyfeisiau micro a nanoelectronig, mae Prifysgol Abertawe yn lle ardderchog ar gyfer eich ymchwil fel myfyriwr MSc drwy ymchwil mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Nodweddion Allweddol

Mae’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig (ESDC) yn adnabyddus am ei hymchwil arloesol i dechnoleg Pŵer Cylchedau Integredig, y dechnoleg allweddol ar gyfer electroneg fwy ynni effeithlon. Mae’r Ganolfan hefyd yn arweinydd y byd o ran modelu dyfeisiau lled-ddargludol, y dull elfen gyfyngedig a modelu cryno.

Yn y Grŵp Cyfrifiadurol Dyfeisiau Nanoelectronig, sy’n rhan o’r Ganolfan Dylunio Systemau Electronig, mae’r prosiectau canlynol (gweler o dan y tab Disgrifiad isod).

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae’r MSc drwy Ymchwil Peirianneg Electronig a Thrydanol yn cynnwys amrywiaeth eang o bynciau i ddewis o’u plith, gan gynnwys meysydd fel:

 • Efelychiadau Dyfais Elfen Gyfyngedig 3D Gyfochrog Monte Carlo o Dransistorau Aml-adwy 
 • Modelu cysylltiadau metel sy’n dargludo’n rhannol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dransistorau nanoraddfa 
 • Switshis GaN HEMT newydd ar gyfer rheoli pŵer: dylunio dyfeisiadau, optimeiddio a materion yn ymwneud â dibynadwyedd

Dysgwch ragor am rai o’n staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Dr Petar Igic

Dr Paul Holland

Dr Karol Kalna

Dr Lijie Li

Dr John Mason

Dr Antonio Martinez

Gofynion Mynediad

Gofynion mynediad ar gyfer MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Electronig a Thrydanol yw gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Drydanol neu Electronig neu ddisgyblaeth berthnasol debyg mewn peirianneg yn y gwyddorau.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi dewis pwnc yr hoffech weithio arno, byddem yn argymell y dylech gyflwyno cynnig ymchwil a thrafod hyn gyda Thiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn i chi wneud cais. Gallwch anfon e-bost at peirianneg@abertawe.ac.uk i ddatgan diddordeb mewn gwneud MSc drwy Ymchwil. 

Gwnewch gais ar-lein a dilynwch statws eich cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, dysgwch fwy am wneud cais am y MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £19,550
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.