MSc drwy Ymchwil i Ddihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

MSc drwy Ymchwil i Ddihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr

Mae Prifysgol Abertawe’n arwain y byd ym maes dihalwyno ar gyfer trin dŵr.

Nodweddion Allweddol

Mae pwysau’n cynyddu ar ein hadnoddau dŵr cyfyngedig. Wrth i fwy a mwy o bobl fod angen dŵr glân, rhaid i atebion effeithiol ddod o ailddefnyddio dŵr yn y ffordd fwyaf effeithiol. Mae’r Ganolfan ar gyfer Technolegau Dŵr Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER) yn ganolfan ragoriaeth sy’n arwain yn rhyngwladol ym maes datblygu technolegau uwch i drin dŵr.

Mae’r Ganolfan ar ei hennill oddi wrth arbenigedd sy’n arwain y byd ym maes dihalwyno ar gyfer trin dŵr.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae meysydd ymchwil y Ganolfan ar gyfer Technolegau Dŵr Uwch ac Ymchwil Amgylcheddol (CWATER), yn fras, yn mynd i un o dri chategori:

 • Trin dŵr yfed: dulliau gwell o drin dŵr y gellir ei yfed, gyda llygad ar gyrraedd rheoliadau sy’n tynhau am gostau cyfalaf a chostau rhedeg is.  
 • Trin dŵr gwastraff: technolegau ar gyfer tynnu ymaith effeithiol ddeunyddiau sy’n andwyol i’r amgylchedd ac o ganlyniad leihau allyriadau fesul allbwn pob arllwysiad.
 • Trin dŵr prosesu: dulliau ar gyfer trin nentydd prosesu er mwyn galluogi ailgylchu dŵr a rhyngolynnau cemegol gwerthfawr. 

Mae gan yr MSc drwy Ymchwil i Ddihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr ystod eang o ddewis-bynciau gan gynnwys:

 • Prosesau modelu pilenni
 • Cymeriadu pilen a phroses
 • Sylweddau peryglus
 • Osoneiddio a Phrosesau Ocsideiddio Uwch (AOPs)
 • Astudiaethau maint peilot

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau hirion yn y meysydd hyn:

Gofynion Mynediad

Anghenion derbyn ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil iDdihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr yw gradd ddosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg Gemegol neu Fiogemegol, neu ddisgyblaeth berthynol megis cemeg, biocemeg, ffiseg neu ddisgyblaeth beirianneg arall.

Rydym yn croesawu cynigion gan ddarpar fyfyrwyr o ledled y byd ac yn edrych am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n gyfwerth â’r anghenion derbyn a nodir uchod. Mae’r Swyddfa Mynediad Ôl-raddedig yn falch o’ch cynghori a yw eich cymwysterau’n addas i gael mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am ragor o wybodaeth os gwelwch yn dda.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi fod wedi pasio’n ddigonol mewn cymhwyster Iaith Saesneg derbyniol i wneud yn sicr y cewch y budd mwyaf o astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, yn cynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe Prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr isaf o 6.5 a 5.5. yn y ddau ran). Ceir rhestr lawn o brofion Saesneg derbyniol yma: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Unwaith y byddwch wedi adnabod maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn cyflwyno cynnig ymchwil ac yn trafod hwn gyda Thiwtor Mynediad ar gyfer y pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio engineering@swansea.ac.uk i fynegi eich diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil iDdihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr .

Gwnewch eich cais ar-lein a dilynwch statws eich cais am le ar yr MSC drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, cewch ragor o wybodaeth am wneud cais am yr MSc drwy Ymchwil www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £19,550
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu’r MSc drwy Ymchwil yn cynnwys costau a ddaw ar y myfyriwr yn bersonol megis prynu llyfrau a nwyddau papur, argraffu na chostau llungopïo.