Mhres Modelu Cyfrifiadurol mewn Peirianneg

Trosolwg Cwrs

Mae dwy ffrwd i'r rhaglen MRes hon: caiff myfyrwyr ddewis arbenigo mewn strwythurau neu mewn hylifau. Mae'r modiwlau a addysgir yn gosod seiliau cadarn o ran modelu cyfrifiadurol ac yn y dull elfennau cyfyngedig yn benodol.

Nodweddion Allweddol

Mae efelychu cyfrifiadurol bellach yn ddisgyblaeth sefydledig sydd â rôl bwysig o ran peirianneg a gwyddoniaeth, ac ym meysydd newydd sy'n dod i'r amlwg o ran ymchwil rhyngddisgyblaethol.

Gan ddefnyddio modelu mathemategol yn sail, mae dulliau cyfrifiadurol yn darparu gweithdrefnau a all, gyda chymorth y cyfrifiadur, ganiatáu i ni ddatrys problemau cymhleth. Mae gan y technegau hyn rôl gynyddol bwysig mewn diwydiant, ac mae mwy o bwyslais ar ddefnyddio'r fethodoleg mewn meysydd pwysig eraill megis meddygaeth a'r gwyddorau bywyd.

Mae gan y Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol, lle cynhelir y cwrs hwn, gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol, gan gynnwys uwchgyfrifiadur amlbrosesydd o'r radd flaenaf gyda chyfleusterau realiti rhithwir a rhwydweithio cyflym iawn.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn datblygu dealltwriaeth gadarn o fodelu cyfrifiadurol, gan arbenigo naill ai mewn strwythurau neu ynteu mewn hylifau, ac mewn defnyddio'r sgiliau a enillir ar y cwrs hwn i ddatblygu eu gyrfa, boed mewn diwydiant neu mewn ymchwil.

Os ydych yn dymuno cymhwyso'n Beiriannydd Siartredig, achredir y cwrs hwn yn gwrs sy'n diwallu gofynion addysg ychwanegol y dysgu sy'n ofynnol i gymhwyso, fel y nodir gan y sefydliadau peirianneg yn y DU ac yn Ewrop.

Caiff y rhaglen hon ei chynnal yng Nghampws y Bae, Prifysgol Abertawe o fis Medi 2015.

Disgrifiad

Mae'r modiwlau ar y cwrs yn amrywio bob blwyddyn, ond gallwch ddisgwyl astudio:

Dadansoddi Cyfrifiadurol ac Elfennau Cyfyngedig
Dulliau Rhifiadol ar gyfer Hafaliadau Differol Rhannol
Mecaneg Solet
Mecaneg Hylifol Uwch
Dadansoddi Dynameg a Byrdymor
Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Peirianwyr Ymchwil
Prosiect Ymchwil MRes  

Gofynion Mynediad

Gradd Anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn Peirianneg neu ddisgyblaeth wyddonol berthnasol debyg. 

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth ddarpar fyfyrwyr ledled y byd, ac yn chwilio am dystiolaeth gyfwerth â'r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae'r Swyddfa Derbyn Ôl-raddedig yn hapus i’ch cynghori ynghylch a yw'ch cymwysterau’n addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at admissions@abertawe.ac.uk  am ragor o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf bydd angen canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i wneud yn siŵr y byddwch yn gallu manteisio’n llawn o astudio yn  Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, a phrawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gydag isafswm o 6.5, a 5.5 ym mhob cydran). Ceir rhestr lawn o brofion derbyniol Iaith Saesneg yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais ar-lein a dilyn statws eich cais yn www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline
 
Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, dewch o hyd i ragor o wybodaeth am wneud cais ar gyfer y cwrs hwn ynwww.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,345 £19,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw ffioedd dysgu'r radd cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau a deunydd ysgrifennu, argraffu a llungopïo.

Achrediad

Mae'r cwrs hwn wedi'i achredu gan Gydbwyllgor y Cymedrolwyr (JBM).

Achredwyd y radd hon gan Gydbwyllgor y Cymedrolwyr dan drwydded rheoleiddiwr y DU, y Cyngor Peirianneg. 

Mae achrediad yn farc ansawdd i nodi bod y radd yn bodloni'r safonau a osodir gan y Cyngor Peirianneg yn y ddogfen Safonau'r DU ar gyfer Cymhwysedd Peirianneg Proffesiynol. O ganlyniad i ennill gradd achrededig, bydd gennych rai, neu'r cyfan, o'r wybodaeth, dealltwriaeth, a sgiliau sydd eu hangen i gofrestru'n Beiriannydd Corfforedig neu'n Beiriannydd Siartredig. Mae rhai cyflogwyr yn ffafrio'r rhai sydd â gradd achrededig wrth recriwtio, ac mae gradd achrededig yn debyg o gael ei chydnabod mewn gwledydd sydd wedi llofnodi cytundebau rhyngwladol.