PhD/MPhil mewn Plant a Phobl Ifanc

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae hawl gan bob plentyn a pherson ifanc i gael y cychwyn gorau y gall ein cymdeithas ei gynnig iddynt mewn bywyd, ac yn ystod y blynyddoedd ffurfiannol hyn y mae ein hymddygiad cymdeithasol a’n hiechyd am oes yn datblygu. Fodd bynnag, mae galwadau cynyddol poblogaeth sy’n tyfu yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddatblygu dulliau newydd o gynnig amgylchedd cadarnhaol lle gall y genhedlaeth nesaf ffynnu. Mae astudio ar gyfer gradd PhD neu MPhil yn brofiad heriol sy’n rhoi boddhad gwirioneddol, ac mae Prifysgol Abertawe yn cynnig amgylchedd ardderchog ar gyfer eich astudiaethau ymchwil.

Nodweddion Allweddol

Mae gradd ymchwil yn rhoi cyfle i chi wneud prosiect ymchwil sy’n seiliedig ar eich diddordebau, gan arwain at gymhwyster a all agor y drws ar yrfa academaidd neu gynyddu cyfleoedd i gael gwaith y tu allan i academia.

Mae graddau ymchwil yn para rhwng tair blynedd (astudio amser llawn) a chwe blynedd (rhan-amser) fel arfer ar gyfer gradd PhD, neu rhwng dwy flynedd (amser llawn) a chwe blynedd (rhan-amser) ar gyfer gradd MPhil. Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:

 • Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl yn annibynnol, rheoli prosiectau, a meddwl yn feirniadol.
 • Cefnogaeth dau oruchwyliwr academaidd drwy gydol eich astudiaethau.
 • Cyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, meddalwedd a chyfleusterau ymchwil penodedig gan y Coleg a’r Brifysgol.
 • Cefnogaeth gan gymuned ddynamig o fyfyrwyr a staff ymchwil, pob un yn dilyn eu llwybrau ymchwil eu hunain.
 • Asesir drwy draethawd ymchwil o hyd at 100,000 o eiriau y mae’n rhaid iddo ddangos gallu’r myfyriwr i gynnal ymchwil wreiddiol ac a ddylai fod yn gyfraniad gwahanol ac arwyddocaol i’r pwnc. Wedi hynny bydd arholiad llafar o’r traethawd hir (viva).

Dangosodd yr asesiad mwyaf diweddar o ansawdd ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch ledled y Deyrnas Unedig (sef Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008) bod 70% o’r ymchwil a gynhaliwyd gan y Coleg o ansawdd rhyngwladol neu yn arwain y byd. Mae ein hymchwil i’r disgyblaethau iechyd yn dangos ansawdd rhagorol o ran gwreiddioldeb, cywirdeb ac arwyddocâd, felly gall myfyrwyr fod yn sicr y byddan nhw’n cael eu trochi yn y diwylliant ymchwil dynamig a chefnogol sy’n angenrheidiol ar gyfer eu hastudiaethau.  

Disgrifiad

Rydyn ni’n derbyn ceisiadau yn y meysydd canlynol:

Iechyd a Lles

Ymchwilio i agweddau ar iechyd a lles sy’n wynebu plant a phobl ifanc yn ein cymdeithas heddiw, megis heriau iechyd y cyhoedd, seicoleg iechyd, darpariaeth gofal iechyd, cam-drin ac esgeuluso plant, anableddau dysgu, chwarae a digartrefedd.

Ar hyn o bryd mae myfyrwyr ymchwil yn ymchwilio i bynciau fel dewisiadau chwarae rhydd plant yn yr ysgol a’r cartref, dulliau addysgu gyda’r Cyfnod Sylfaen, a phlant sy’n derbyn gofal.

Hunaniaeth Plant a Ieuenctid

Archwilio’r berthynas rhwng pobl ifanc fel unigolion, eu hamgylchedd cymdeithasol (cyfranogiad yn yr ysgol, cychwyn yn y gweithle) a strwythurau cymdeithasol ehangach sy’n llywio eu bywgraffiadau a’r cyfleoedd yn eu bywydau.

O ddiddordeb penodol mae rhywioldeb ac oedran, y ffyrdd mae’r strwythurau a’r disgyrsiau hyn yn llywio hunaniaeth unigol pobl ifanc, a’r ffyrdd y mae ‘ieuenctid’ yn cael eu portreadu mewn disgwrs poblogaidd. Croesewir ceisiadau ym maes astudiaethau ieuenctid, cyfranogiad ieuenctid ac astudiaethau rhywedd a rhywioldeb.

Dysgwch ragor am rai o’r staff academaidd sy’n goruchwylio traethodau ymchwil yn y meysydd hyn:

Dr Paul Rees

Dr Paul Willis

Dr Justine Howard

Dysgwch ragor am ein Canolfan Iechyd a Lles Plant a Phobl Ifanc yn Abertawe.

Gofynion Mynediad

Fel arfer byddai ymgeiswyr ar gyfer y rhaglen PhD yn meddu ar radd Meistr, neu byddent yn astudio ar gyfer un, ac mae ein rhaglen MPhil yn gofyn am radd dosbarth cyntaf neu radd ail ddosbarth uwch mewn disgyblaeth sy’n gysylltiedig â’r prosiect ymchwil a gynigir, neu gymhwyster ôl-raddedig perthnasol sydd wedi’i gymeradwyo. Mewn rhai achosion, efallai y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr MPhil barhau gyda’u hastudiaethau fel myfyriwr PhD.

Croesawn geisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o unrhyw le yn y byd a byddwn yn chwilio am dystiolaeth o astudio blaenorol sy’n cyfateb â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Bydd y Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn barod i roi cyngor i chi ynghylch pa mor addas yw eich cymwysterau ar gyfer cael eich derbyn ar y cwrs yr hoffech ei astudio. Anfonwch e-bost at derbyn@abertawe.ac.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Mae manylion y broses gwneud cais ar gyfer graddau ymchwil ar gael yma, a gallwch wneud cais ar-lein a thracio statws eich cais yn http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/. Fel rhan o’ch cais dylech gynnwys cynnig ymchwil yn amlinellu’r pwnc astudio rydych yn ei gynnig. Mae canllawiau ar ysgrifennu cynnig ymchwil hefyd ar gael.

Gall ymgeiswyr ddisgwyl cyfweliad yn dilyn eu cais, er mwyn trafod eu pwnc ymchwil a sicrhau eu bod yn dangos y lefel angenrheidiol o ymrwymiad i’w hastudiaethau a’u hyfforddiant.

Noder y byddai’n syniad i chi gysylltu â ni cyn cyflwyno eich cais. Bydd hyn yn sicrhau ein bod yn gallu nodi goruchwylwyr priodol, a lle bo angen gallwn weithio gyda chi i fireinio eich cynnig. Os hoffech wneud hynny, dylech gysylltu â Maria Davis yn y lle cyntaf, drwy a.m.davis@abertawe.ac.uk.

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, gallwch ddysgu rhagor am wneud cais am y cwrs hwn yn www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £17,200
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £8,600
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £17,200
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £8,600

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu yn talu costau prynu llyfrau nac offer ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethodau na llungopïo.

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi eu nodi ar gyfer y cwrs hwn, ond ar ben ffioedd dysgu a threuliau byw, bydd elfen bellach o gost yn y rhan fwyaf o astudiaethau drwy gydol eich ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf costau teithio, rhedeg grŵp ffocws, ffioedd cynhadledd, ac ati. Dylech dreulio peth amser yn ystyried pa gostau eraill y gallai fod angen i chi eu hariannu wrth lunio eich cynnig ymchwil.

Weithiau mae modd cynnig ysgoloriaethau ymchwil ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe mewn pynciau penodol. Mae manylion y cyfleoedd presennol i’w gweld yn: http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/ffioedd-ac-ariannu/ysgoloriaethau/

Hyd

PhD: Fel arfer yn dair blynedd o hyd (amser llawn) neu’n chwe blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth.

MPhil: Fel arfer yn ddwy flynedd o hyd (amser llawn) neu’n bedair blynedd (rhan-amser). Bydd myfyrwyr yn gwneud ymchwil o dan oruchwyliaeth. Mewn rhai achosion, gallai fod cyfleoedd i fyfyrwyr fynd ymlaen i wneud PhD.

Cyfleusterau

Yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd mae cyfleusterau o’r radd flaenaf, gan gynnwys:

 • Cyfleusterau ymarfer clinigol efelychol ac ystafelloedd ymarfer biowyddorau, ar gyfer profiadau gweithle realistig.
 • Labordai seicoleg arbenigol yn cynnwys labordy cysgu; dangosyddion gweledol a chlywedol wedi’u rheoli â chyfrifiaduron ar gyfer gweithio ar ddirnadaeth, sylw, cof ac iaith; labordy symudiadau llygaid; sganiwr ymennydd fMRI; cyfleusterau EEG a labordy maetheg.

Mae gennym fynediad hefyd at lawer o wahanol gyfleusterau ac offer pellach mewn sefydliadau rydyn ni’n gweithio’n agos â nhw, fel y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG).

Mae adnoddau eraill yn cynnwys:

 • Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr a all helpu o ran cynnig cyngor hanfodol neu wella ymgysylltiad rhwng eich prosiect ymchwil â’r gymuned o ddefnyddwyr.
 • Rhaglenni hyfforddi strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol gan siaradwyr rhyngwladol, cyfleusterau ymchwil/astudio penodedig a meddalwedd dadansoddi arbenigol.

Yn ogystal â chael eich trochi yng nghymuned ymchwil fywiog y Coleg a’i grwpiau ymchwil, byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar gefnogaeth a chyngor ehangach drwy’r rhwydweithiau ymchwil mae staff yn rhan ohonynt, megis,

Sefydliad Niwrowyddoniaeth Wybyddol Cymru

Rhwydwaith Pobl Hŷn a Heneiddio Cymru (OPAN)

Gwasanaeth Cefnogaeth Economaidd Iechyd Cymru (WHESS)

Ymchwil

Mae sicrhau ymchwil o ansawdd uchel yn gam allweddol o ran gwella iechyd a lles cymdeithasol ac economaidd pob rhan o’r gymdeithas. Mae’n hanfodol bod penderfyniadau ar bolisi ac ymarfer yn cael eu llywio gan y dystiolaeth a’r canfyddiadau ymchwil diweddaraf sydd ar gael os ydyn ni am wella effeithiolrwydd sefydliadol a chynaliadwyedd, lles cymdeithasol a chydlyniant cymdeithasol, ac ansawdd bywyd.

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision go iawn i’r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain yn y pen draw at welliannau ar gyfer cleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel arweinydd yn y maes, mae’r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau o ran darparu gofal, ac ar yr un pryd mae’n gallu sefydlu cysylltiadau gyda’r prif ddarparwyr gwasanaeth yng Nghymru, fel y GIG (Gwasanaeth Iechyd Gwladol) ac Awdurdodau Lleol.

Caiff ein hymchwil ei gynnal drwy ganolfannau ymchwil sy’n canolbwyntio ar ddisgyblaethau. Oherwydd hyn rydyn ni wedi sicrhau arian gan nifer o gyrff ariannu a chydweithredwyr o fri yn y blynyddoedd diwethaf, megis yr ESRC; Dinas a Sir Abertawe; Autism Speaks; Cymdeithas Feddygol Prydain; y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd; Asthma UK, a’r ESRC. Mae’r cydweithredu hwn wedi bod yn hanfodol o ran sicrhau bod iechyd yn llywio, ac yn cael ei lywio gan, yr amgylchedd gofal iechyd ehangach.

Mae enghreifftiau o’r modd y mae ein hymchwil wedi effeithio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar gael yma.