MSc Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc by Research 1Bl LlA
    MSc by Research 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Datblygu sgiliau sy'n hanfodol i yrfa mewn academia, rolau proffesiynol uwch neu astudiaeth ôl-raddedig pellach gyda'r MSc trwy Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol. Yn cyfuno ymchwil annibynnol gyda goruchwyliaeth academaidd arbenigol, mae'r cwrs yma’n darparu dealltwriaeth uwch o bynciau a pholisïau cymdeithasol cyfoes yn y gymdeithas heddiw. Gan gynnig hyblygrwydd trwy ddull astudio yn gyfan gwbl seiliedig ar ymchwil, mae ein cwrs MSc trwy Ymchwil mewn Polisi Cymdeithasol yn berffaith i'r rheiny sy'n edrych i gydbwyso ymrwymiadau gwaith, bywyd ac astudio.

Nodweddion Allweddol

• Amgylchedd lle gallwch ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl annibynnol, rheoli prosiectau a meddwl beirniadol.

• Cefnogaeth dau oruchwyliwr academaidd trwy gydol eich astudiaethau.

• Argaeledd hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, cyfleusterau ymchwil pwrpasol a meddalwedd o'r Coleg a'r Brifysgol.

• Cefnogaeth gan gymuned ddeinamig o staff ymchwil a myfyrwyr pob un yn dilyn eu hymchwil eu hunain.

Disgrifiad

Wedi dewis  eich ardal ymchwil i gynnal eich prosiect ymchwil annibynnol, byddwch chi'n cael eich goruchwylio gan arbenigwr academaidd yn y maes hynny. Gan ddefnyddio meddwl arloesol, dadansoddi'n feirniadol o dueddiadau ymchwil cyfredol a materion yn y Polisi Cymdeithasol, yn ogystal â dulliau ymchwil ansoddol a meintiol uwch, byddwch yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i herio barn a gynhaliwyd yn flaenorol a datblygu atebion effeithiol yn eich maes ymchwil dewisol. Mae prif bwyntiau ymchwil myfyrwyr yn y maes yma’n cynnwys pobl hŷn, gofal cymdeithasol, plant, anabledd, tai, eiriolaeth, cyfiawnder cymdeithasol, cynhwysiant a lles - ond mae yna botensial i amrywio ar draws yr ystod lawn o faterion allweddol ym maes polisi cymdeithasol cyfoes yng Nghymru, y DU a thu hwnt.

Gofynion Mynediad

Dylai myfyrwyr fod â gradd gyntaf neu 2: 1 (neu gyfwerth) mewn gradd israddedig o Brydain neu brifysgol gymeradwy arall.

Rhaid i siaradwyr Saesneg anfrodorol gyflawni sgôr IELTS o isafswm o 6.5 ym mhob cydran ac yn gyffredinol.  Caiff rhestr i brofion Iaith Saesneg cywerth eu darparu yma.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Mae manylion y broses ymgeisio am raddau ymchwil ar gael yma.

Gwneud cais a dilyn eich statws cais yma.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, cewch wybod mwy am wneud cais am y cwrs yma’n Aberystwyth

www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser
MSc by Research Rhan-amser

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn cwmpasu costau prynu llyfrau neu gostau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd neu gostau llungopïo.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs yma, ond yn ogystal â ffioedd dysgu a threuliau byw, bydd y rhan fwyaf o astudiaethau hefyd yn cynnwys elfen arall o gost trwy gydol eich ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf costau teithio, lletygarwch i redeg grŵp ffocws, ffioedd cynadledda, ac ati. Dylech dreulio peth amser yn ystyried pa gostau eraill y bydd angen i chi eu cyllido wrth ddylunio eich cynnig ymchwil.

Hyd

Yn nodweddiadol un flwyddyn yn para (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan-amser).

Asesiad

Cyflwynir traethawd ymchwil o ddim mwy na 40,000 o eiriau, sy'n dangos ymchwil wreiddiol sy'n cyfrannu'n sylweddol at y maes pwnc. Dilynir hyn wedyn gan arholiad llafar o'r traethawd ymchwil (viva).

Cyfleusterau

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys amgylchedd myfyriwr ôl-raddedig ardderchog ar gyfer myfyrwyr. Mae gennym hefyd gysylltiadau ymchwil cryf â sefydliadau yr ydym yn gweithio'n agos â hwy, megis y GIG a Llywodraeth Cymru.

Mae adnoddau eraill yn cynnwys:

• Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr a all helpu i ddarparu cyngor hanfodol neu wella ymgysylltiad rhwng eich prosiect ymchwil a'r gymuned ddefnyddwyr.

• Rhaglenni hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol o siaradwyr ledled y byd, cyfleusterau ymchwil / astudio pwrpasol a meddalwedd dadansoddol arbenigol.

Yn ogystal â chael eich toddi yng nghymuned ymchwil fywiog y Coleg a'i grwpiau ymchwil, byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar gefnogaeth a chyngor ehangach trwy'r rhwydweithiau ymchwil sy'n ymwneud â staff, megis:

Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru

Nod WSSCR yw hwyluso datblygiad ymchwil gofal cymdeithasol ledled Cymru, ymhlith academyddion ac ymarferwyr, gan nodi bylchau gwybodaeth a chynorthwyo'r sector i fynd i'r afael â'r meysydd hynny.

Rhwydwaith Pobl Hŷn a Heneiddio Cymru (OPAN)

Nod OPAN Cymru yw gwella bywydau pobl hŷn trwy integreiddio ymchwil, polisi ac ymarfer ledled Cymru.

Gwasanaeth Cymorth Economeg  Iechyd Cymru (WHESS)

Mae WHESS yn darparu cymorth economaidd iechyd yn ystod camau cysyniadol cynnar cynllunio cynigion, mewn ceisiadau am gyllid ymchwil, mewn ymarfer ymchwil ac wrth ledaenu gwybodaeth.

Ymchwil

Mae cyflawni ymchwil o ansawdd uchel yn gam allweddol o ran gwella lles iechyd, cymdeithasol ac economaidd pob rhan o gymdeithas. Mae'n hanfodol bod penderfyniadau ar bolisi ac arferion yn cael eu llywio gan y canfyddiadau ymchwil diweddaraf a'r dystiolaeth sydd ar gael os ydym yn gobeithio gwella effeithiolrwydd sefydliadol a chynaliadwyedd, lles cymdeithasol a chydlyniant, ac ansawdd bywyd.

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision bywyd go iawn i'r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain at welliannau i gleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel rhagflaenydd yn y maes, mae'r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y gwaith o ddarparu gofal, a hefyd yn sefydlu cysylltiadau â'r prif ddarparwyr gwasanaethau yng Nghymru, megis y GIG ac Awdurdodau Lleol.

Cyflwynir ein hymchwil trwy ganolfannau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddisgyblaeth ac rydym wedi sicrhau cyllid gan nifer o gydweithwyr a chyrff cyllido mawreddog yn ystod y blynyddoedd diwethaf megis: Age Cymru; ESRC; Comisiynydd Pobl Hŷn; Y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd; AHRC; Ymddiriedolaeth Leverhulme a Llywodraeth Cymru. Mae'r cydweithrediadau hyn wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau bod ymchwil yn llywio'r amgylchedd gofal iechyd ehangach, ac yn cael ei hysbysu.

Darganfyddwch sut mae ein hymchwil wedi effeithio ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.