MSc gan Ymchwil Seicoleg

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    MSc by Research 1Bl LlA
    MSc by Research 2Fl RhA

Trosolwg Cwrs

Datblygu sgiliau sy'n hanfodol i yrfa mewn academia neu astudiaeth ôl-raddedig neu broffesiynol pellach gyda'r MSc trwy Ymchwil mewn Seicoleg. Gan gyfuno ymchwil annibynnol gyda goruchwyliaeth academaidd arbenigol, gallwch chi archwilio ymddygiad dynol, helpu i wneud synnwyr o sut yr ydym yn deall y byd, beth sy'n ein gwneud ni'n chwerthin a chri, pam ein bod ni'n ymwybodol a pham yr ydym yn gwneud y dewisiadau a wnawn. Cynnig hyblygrwydd trwy ddull astudio yn gyfan gwbl seiliedig ar ymchwil; mae ein cwrs MSc trwy'r cwrs Ymchwil mewn Seicoleg yn berffaith i'r rheiny sy'n edrych i gydbwyso ymrwymiadau gwaith, bywyd ac astudio.

Nodweddion Allweddol

• Amgylchedd lle gallwch chi ddatblygu a gwella sgiliau trosglwyddadwy megis datrys problemau, meddwl annibynnol, rheoli prosiectau a meddwl beirniadol.

• Cefnogaeth dau oruchwyliwr academaidd trwy gydol eich astudiaethau.

• Argaeledd hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol, cyfleusterau ymchwil pwrpasol a meddalwedd o'r Coleg a'r Brifysgol.

• Cefnogaeth gan gymuned ddeinamig o staff ymchwil a myfyrwyr pob un yn dilyn eu hymchwil eu hunain.

Disgrifiad

Ar ôl dewis ardal ymchwil i gynnal eich prosiect ymchwil annibynnol, byddwch chi'n cael eich goruchwylio gan arbenigwr academaidd yn y maes hwnnw. Mae ein meysydd arbenigedd yn cynnwys seicoleg clinigol ac iechyd, gwybyddiaeth a chanfyddiad, seicoleg fforensig ac ymennydd ac ymddygiad. Gan ddefnyddio meddwl arloesol, dadansoddi'n feirniadol o dueddiadau ymchwil cyfredol a materion mewn Seicoleg, yn ogystal â dulliau ymchwil ansoddol a meintiol uwch, byddwch yn datblygu'r sgiliau angenrheidiol i herio barn a gynhaliwyd yn flaenorol a chymhwyso atebion gwrthrychol yn eich maes ymchwil dewisol.

Gofynion Mynediad

Dylai myfyrwyr fod â gradd gyntaf neu 2: 1 (neu gyfwerth) mewn gradd israddedig o Brydain neu brifysgol gymeradwy arall.

Rhaid i siaradwyr Saesneg anfrodorol gyflawni sgôr IELTS o isafswm o 6.5 ym mhob cydran ac yn gyffredinol.  Caiff rhestr i brofion iaith Saesneg eu darparu yma.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Mae manylion y broses ymgeisio am raddau ymchwil ar gael yma.

Gwneud cais a dilyn statws eich cais yma.

Os ydych chi'n fyfyriwr rhyngwladol, cewch wybod mwy am wneud cais am y cwrs hwn yn Aberystwyth

www.swansea.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser
MSc by Research Rhan-amser

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn cwmpasu costau prynu llyfrau neu gostau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd neu gostau llungopïo.

Nid oes unrhyw gostau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn, ond yn ogystal â ffioedd dysgu a threuliau byw, bydd y rhan fwyaf o astudiaethau hefyd yn cynnwys elfen arall o gost trwy gydol eich ymchwil. Gallai hyn fod ar ffurf costau teithio, lletygarwch i redeg grŵp ffocws, ffioedd cynadledda, taliadau i gyfranogwyr a phrynu profion seicolegol. Dylech dreulio peth amser yn ystyried pa gostau eraill y bydd angen i chi eu cyllido wrth ddylunio eich cynnig ymchwil.

Hyd

Yn nodweddiadol un flwyddyn yn para (amser llawn) neu ddwy flynedd (rhan-amser).

Asesiad

Cyflwynir traethawd ymchwil o ddim mwy na 40,000 o eiriau, sy'n dangos ymchwil wreiddiol sy'n cyfrannu'n sylweddol at y maes pwnc. Dilynir hyn wedyn arholiad llafar o'r traethawd ymchwil (viva).

Cyfleusterau

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys:

• Cyfleusterau ymarfer clinigol wedi'u hysgogi ac ystafelloedd ymarfer biowyddoniaeth, ar gyfer profiadau gweithle realistig.

• Labordai seicoleg arbenigol sy'n cynnal labordy cysgu; arddangosiadau gweledol a chlywedol a reolir gan gyfrifiadur ar gyfer gwaith ar ganfyddiad, sylw, cof ac iaith; labordy symud llygaid; sganiwr ymennydd fMRI; Cyfleusterau EEG a labordy maeth.

Mae gennym hefyd fynediad i lawer o wahanol gyfleusterau ac offer pellach mewn sefydliadau yr ydym yn gweithio'n agos â hwy, megis y GIG.

Mae adnoddau eraill yn cynnwys:

• Grŵp Defnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr a all helpu i ddarparu cyngor hanfodol neu wella ymgysylltiad rhwng eich prosiect ymchwil a'r gymuned ddefnyddwyr.

• Rhaglenni hyfforddiant strwythuredig, seminarau rhyngddisgyblaethol o siaradwyr ledled y byd, cyfleusterau ymchwil / astudio pwrpasol a meddalwedd dadansoddol arbenigol.

Yn ogystal â chael eich toddi yng nghymuned ymchwil fywiog y Coleg a'i grwpiau ymchwil, byddwch hefyd yn gallu cael gafael ar gefnogaeth a chyngor ehangach trwy'r rhwydweithiau ymchwil sy'n ymwneud â staff, megis:

Sefydliad Niwro-wyddoniaeth Wybyddol Cymru

Mae WICN yn fenter aml-ganolfan sy'n tynnu ynghyd ymchwil seicoleg o bob cwr o Gymru i greu arweinydd byd-eang wrth astudio a chymhwyso niwrowyddoniaeth gwybyddol a chlinigol.

Rhwydwaith Pobl Hŷn a Heneiddio Cymru (OPAN)

Nod OPAN Cymru yw gwella bywydau pobl hŷn trwy integreiddio ymchwil, polisi ac ymarfer ledled Cymru.

Gwasanaeth Cymorth Economeg Iechyd Cymru (WHESS)

Mae WHESS yn darparu cymorth economaidd iechyd yn ystod camau cysyniadol cynnar cynllunio cynigion, mewn ceisiadau am gyllid ymchwil, mewn ymarfer ymchwil ac wrth ledaenu gwybodaeth.

Ymchwil

Mae cyflawni ymchwil o ansawdd uchel yn gam allweddol o ran gwella lles iechyd, cymdeithasol ac economaidd pob rhan o gymdeithas. Mae'n hanfodol bod penderfyniadau ar bolisi ac arferion yn cael eu llywio gan y canfyddiadau ymchwil diweddaraf a'r dystiolaeth sydd ar gael os ydym yn gobeithio gwella effeithiolrwydd sefydliadol a chynaliadwyedd, lles cymdeithasol a chydlyniant, ac ansawdd bywyd.

Drwy ein hymchwil arloesol, mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn dod â manteision bywyd go iawn i'r sectorau gofal iechyd, gofal cymdeithasol, gwirfoddol a phreifat, gan arwain at welliannau i gleifion, defnyddwyr, ymarferwyr, rheolwyr a llunwyr polisi.

Fel rhagflaenydd yn y maes, mae'r Coleg mewn sefyllfa dda i ymateb yn gyflym i newidiadau yn y gwaith o ddarparu gofal, a hefyd yn sefydlu cysylltiadau â'r prif ddarparwyr gwasanaethau yng Nghymru, megis y GIG ac Awdurdodau Lleol.

Cyflwynir ein hymchwil trwy ganolfannau ymchwil sy'n canolbwyntio ar ddisgyblaeth ac rydym wedi sicrhau cyllid gan nifer o gydweithwyr a chyrff cyllido mawreddog yn y blynyddoedd diwethaf megis: y Sefydliad BIAL; Mae Awtistiaeth yn Siarad; Y Weinyddiaeth Amddiffyn; Sefydliad Prydeinig y Galon, y GIG a'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Mae'r cydweithrediadau hyn wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau bod ymchwil yn llywio'r amgylchedd gofal iechyd ehangach, ac yn cael ei hysbysu. Mae'r cydweithrediadau hyn wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau bod ymchwil yn llywio'r amgylchedd gofal iechyd ehangach, ac yn cael ei hysbysu

Darganfod sut mae ein hymchwil wedi effeitiho ar wasanaethau iechyd a gofal.