PhD/MPhil/MSc drwy Ymchwil Mathemateg

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Fathemateg bob amser yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n cael eu hysgogi yn fawr i wneud ymchwil ôl-raddedig yn yr Adran Fathemateg.

Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd), MSc drwy Ymchwil (1 flwyddyn) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r Adran yn gwneud cyfraniad sylweddol, sy’n golygu, fel Myfyriwr Mathemateg Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Yn yr Adran Fathemateg ym Mhrifysgol Abertawe byddwch yn cwrdd â staff addysgu cyfeillgar sy’n ymrwymedig i ddarparu amgylchedd dysgu ac addysgu cefnogol ar eich cyfer. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth rhagoroli fyfyrwyr.

Bydd pob rhaglen Fathemateg ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe yn dysgu’r sgiliau perthnasol i chi ar gyfer gyrfa wobrwyol mewn amrywiaeth o feysydd amrywiol. Byddwch hefyd yn datblygu’ch sgiliau cyfathrebu, cyflwyno a dadansoddi ymhellach.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae grwpiau ymchwil yr Adran yn cynnwys:

Grŵp Algebra a Thopoleg

Mae’r meysydd diddordeb yn cynnwys: Geometreg anghymudol, Dulliau pendant mewn algebra a thopoleg, Theori Homotopi ac algebra homologaidd ac eraill.

Grŵp Dadansoddi a Hafaliadau Aflinol Differol Rhannol 

Mae’r meysydd diddordeb yn cynnwys: Hafaliadau a systemau ymateb-ymlediad ac ymateb-ymlediad-darfudiad, Hafaliadau Navier-Stokes mewn dynamig hylifol, Cymhlethdod yng nghalcwlws amrywiadau ac eraill.

Grŵp Dadansoddi Stocastig

Mae’r meysydd diddordeb yn cynnwys: Anhafaleddau a chymwysiadau ymarferol, Prosesau Lévy, Modelu stocastig o systemau ffractal, amlffractal ac amlraddfa, Dadansoddiad stocastig dimensiynol diddiwedd ac eraill.

Gofynion Mynediad

Y Gofynion Mynediad ar gyfer PhD, MPhil neu MSC drwy Ymchwil Mathemateg yw:

MSC drwy Ymchwil: Fel arfer, mae angen o leiaf gradd BSc dosbarth cyntaf neu radd MMath ail ddosbarth uwch ym maes Mathemateg, er y bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol.

Rhaglenni MPhil/PhD: Fel arfer, mae angen o leiaf gradd BSc dosbarth cyntaf neu radd MMath ail ddosbarth uwch ym maes Mathemateg, neu radd Meistr gyda Theilyngdod, er y bydd pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6.0). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn: www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MPhil, PhD neu MSC drwy Ymchwil, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/maths/postgraduate.

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio maths-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn PhD, MSC drwy Ymchwil neu MPhil Mathemateg.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer y PhD, MPhil neu MSC drwy Ymchwil Mathemateg yn www.swansea.ac.uk/applyonline 

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer PhD, MPhil neu MSC drwy Ymchwil yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £17,500
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £8,750
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £17,500
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £8,750
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £17,500
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £8,750

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y PhD, MPhil neu MSC drwy Ymchwil Mathemateg yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae’r Adran Fathemateg bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil. Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd), PhD (3blynnedd) neu MSC drwy Ymchwil (1 flwyddyn), byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cynnal prosiect ymchwil mawr, unigol.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Addysgu ac asesu

PhD: Mae’n rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Mae rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, gall fod cyfleoedd i fyfyrwyr symud ymlaen i astudio PhD.

MSC drwy Ymchwil: Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau'r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol ag Arweiniad y Brifysgol i Fyfyrwyr Ymchwil ar Ffurf y Traethawd ac ar Gyflwyno Traethawd.

Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce).

Cyflogadwyedd

Mae’r gallu i feddwl yn rhesymol ac i brosesu data yn glir ac yn gywir yn werthfawr iawn yng ngolwg cyflogwyr. Gall graddedigion Mathemateg ennill, ar gyfartaledd, 50% yn fwy na’r rhan fwyaf o raddedigion eraill. Y meysydd mwyaf poblogaidd yw’r proffesiwn actwari, y sector ariannol, TG, rhaglennu cyfrifiaduron a gweinyddiaeth systemau, ynghyd â chyfleoedd o fewn busnesau a diwydiannau lle mae angen mathemategwyr ar gyfer ymchwil a datblygu, dadansoddi ystadegol, marchnata a gwerthu.

Cyfleusterau

Mae’r llyfrgell adrannol, a chyfrifiaduron ar gyfer myfyrwyr, yn Ystafell Ddarllen Aubrey Truman, sydd yng nghanol yr Adran Fathemateg, ac mae’n lleoliad poblogaidd i fyfyrwyr weithio’n annibynnol ar y taflenni gwaith rheolaidd sy’n cael eu gosod gan y darlithwyr, ac i drafod mathemateg gyda’i gilydd.

Mae prif lyfrgell y brifysgol, y Ganolfan Ddysgu a Gwybodaeth (LIC), yn cynnwys casgliad mawr nodedig o lyfrau mathemateg.

Ymchwil

Mae’r llyfrgell adrannol, a chyfrifiaduron ar gyfer myfyrwyr, yn Ystafell Ddarllen Aubrey Truman, sydd yng nghanol yr Adran Fathemateg, ac mae’n lleoliad poblogaidd i fyfyrwyr weithio’n annibynnol ar y taflenni gwaith rheolaidd sy’n cael eu gosod gan y darlithwyr, ac i drafod mathemateg gyda’i gilydd.

Mae prif lyfrgell y brifysgol, y Ganolfan Ddysgu a Gwybodaeth (LIC), yn cynnwys casgliad mawr nodedig o lyfrau mathemateg.