1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  MPhil 2Fl LlA
  MPhil 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

Graphene

Mae’r adran Ffiseg bob amser yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n cael eu hysgogi yn fawr i wneud ymchwil ôl-raddedig yn yr Adran Ffiseg.

Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r adran Ffiseg yn gwneud cyfraniad sylweddol yn y cyswllt hwn. Fel Myfyriwr Ffiseg Ôl-raddedig byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Dyfarnwyd y graddau uchaf o 4* a 3* i’r Adran yn RAE 2008, a nodwyd bod ein hymchwil o safon Byd-eang neu Ryngwladol o ran ei gwreiddioldeb, ei phwysigrwydd a'i manylder.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae’r ddau brif grŵp ymchwil yn yr Adran Ffiseg yn canolbwyntio ar y meysydd ymchwil canlynol:

Grŵp Ffiseg Atomig, Molecwlar a Chwantwm

Ffiseg Atomig Sylfaenol

Mater Cyddwysedig a Ffiseg Faterol

Sbectrosgopeg Laser Dadansoddol

Grŵp Theori Ffiseg Gronynnol

Theori linynnol, disgyrchiant cwantwm a’r gyfatebiaeth AdS/CFT

Theorïau Meidryddion Latis, QCD

Theori maes uwch-gymesur, theori meidryddion aflonyddol

Theori maes gofod amser crwm

Ffiseg tu hwnt i’r model safonol

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer PhD neu MPhil Ffiseg Ffisegol fel arfer yw gradd Anrhydedd ail ddosbarth uwch fan lleiaf neu gymhwyster cyfwerth mewn ffiseg neu faes perthnasol, neu radd Meistr perthnasol gyda Theilyngdod.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6.5 a 5.5 ym mhob elfen). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MPhil neu PhD, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/maths/postgraduate

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio physics-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn PhD neu MPhil Ffiseg.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer y PhD neu MPhil Ffiseg yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer PhD neu MPhil Ffiseg yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £18,400
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £9,200
MPhil Llawn-amser £4,345 £18,400
MPhil Rhan-amser £2,172.50 £9,200

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y PhD neu'r MPhil Ffiseg yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae’r adran Ffiseg bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno a’n grwpiau ymchwil. Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes. 

Addysgu ac asesu

PhD: Mae’n rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva).

MPhil: Mae rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar (viva). Mewn rhai achosion, gall fod cyfleoedd i fyfyrwyr symud ymlaen i astudio PhD.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Ffiseg bydd gennych fynediad i’r Cyfleusterau Arbenigol canlynol:

 • Pelydr positron ynni-isel gyda magnet uwch ddargludo maes uchel ar gyfer astudio positroniwm
 • Systemau laser CW ac a phwls
 • Microsgopau optig maes agos a sganio electronau twnelu
 • Microsgop Raman
 • Clwstwr paralel CPU
 • Mynediad i’r Uwch gyfrifiadur ‘Blue C' a adeiladwyd gan IBM ym Mhrifysgol Abertawe sy'n rhan o’r cyfleuster QCDOC ‘teraflop’ yng Nghaeredin ac sy'n cael ei rannu.

Ymchwil

Mae’r grwpiau ymchwil yn cynnwys:

Grŵp Ffiseg Arbrofol

Mae’r Grŵp Ffiseg Arbrofol yn cynnwys staff academaidd, swyddogion ôl-ddoethurol a myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Mae ei waith yn cael ei gefnogi gan grantiau gan EPSRC, yr UE, Y Gymdeithas Frenhinol, Cyngor Ariannu Addysg Uwch Cymru a nifer o ffynonellau diwydiannol a llywodraethol. Mae dau brif faes ymchwil: Ffiseg Atomig, Molecwlar a Laser a Ffiseg ar raddfa Nano.

Grŵp Ffiseg Damcaniaethol

Mae gan y Grŵp Ffiseg Damcaniaethol dri ar ddeg o aelodau staff, gyda phedwar swyddog ôl-ddoethurol a deuddeg myfyriwr ymchwil. Dyma’r pedwerydd grŵp theori ffiseg gronynnol fwyaf yn y DU. Fe’i cefnogir yn bennaf gan STFC, ond hefyd mae’n derbyn grantiau gan EPSRC, yr UE, y Gymdeithas Frenhinol ac Ymddiriedolaeth Leverhulme. Mae dau brif faes ymchwil: Theori Maes Cwantwm a Theori Maes Latis Llinynnol.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae ein dau grŵp ymchwil, Theori Ffiseg Gronynnau (PPT) a Ffiseg Cwantwm, Atomig a Molecwlar (AMQP), yn cyflwyno traweffaith ac iddi fanteision masnachol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, wedi’i hategu gan raglen cynnwys y cyhoedd gyda chyrhaeddiad byd-eang.

Mae effeithiau economaidd yn cael eu sylweddoli gan Uned Sbectrosgopeg Laser Dadansoddol (ALSU) yr Adran sydd, er 1993, wedi gweithio gyda chwmnïau i ddatblygu cynnyrch sy’n cael ei werthu yn y pen draw i gwsmeriaid yn y diwydiant pŵer niwclear a’r fyddin, yn y DU a thramor, ac yn y diwydiant awyrofod byd-eang. Mae gwaith ffiseg gronynnau cyfrifiadurol a gyflawnwyd gan y grŵp PPT wedi creu offeryn meincnodi cyfrifiadurol, sef BSMBench, sy’n cael ei ddefnyddio gan sawl meddalwedd blaengar Y mae hefyd wedi arwain at sefydlu cwmni newydd.

Mae gwaith y grŵp AMQP ar ddal ac ymchwilio i wrth-hydrogen wedi creu diddordeb mawr yn y cyfryngau. Wrth adeiladu ar hyn rydym wedi datblygu rhaglen sylweddol sydd ar y gweill o gynnwys y cyhoedd. Mae gweithgareddau’n cynnwys datblygu efelychydd meddalwedd pwrpasol (Hands on Antihydrogen) o’r arbrawf gwrthfaterol i fyfyrwyr ysgol.