PhD/MPhil Daearyddiaeth Ffisegol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Ddaearyddiaeth bob amser yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys sy’n cael eu hysgogi yn fawr i wneud ymchwil ôl-raddedig yn yr Adran Ddaearyddiaeth.

Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r Adran yn gwneud cyfraniad sylweddol, sy’n golygu, fel Myfyriwr Daearyddiaeth Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diwethaf, dyfarnwyd bod 95% o ymchwil Daearyddiaeth Abertawe o safon ryngwladol, a dyfarnwyd bod 60% o safon fyd-eang neu ryngwladol.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae grwpiau ymchwil yr Adran yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau gan gynnwys:

 • Gwella cymhwysiad isotopau sefydlog mewn cylchoedd coed fel dangosyddion newid yn yr hinsawdd/amgylchedd
 • Meintoli cyfraniad rhewlifoedd a llenni iâ at godi lefel y môr yn y gorffennol a'r dyfodol
 • Deall ymateb y bïosffer i amrywiadau yn yr hinsawdd
 • Deall patrymau mudo rhyngwladol a phrosesau sy'n ymwneud ag ymfudo gorfodol a mudo llafur a 'llifoedd cymysg'
 • Theori Drefol a Dinasoedd - gyda ffocws ar y cyswllt rhwng Daearyddiaeth Ddynol ac Athroniaeth Gyfandirol, yn enwedig mewn perthynas â dadadeiladu, strwythuriaeth ac ôl-strwythuriaeth.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad ar gyfer PhD neu MPhil Daearyddiaeth Ffisegol fel arfer yw gradd Anrhydedd ail ddosbarth uwch fan lleiaf neu gymhwyster cyfwerth mewn daearyddiaeth neu faes perthnasol, neu radd Meistr perthnasol gyda Theilyngdod.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6.5 a 5.5 ym mhob elfen). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MPhil neu PhD, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/geography/postgraduate

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio geog-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn PhD neu MPhil Daearyddiaeth.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer y PhD neu MPhil Daearyddiaeth yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer PhD neu MPhil yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £17,700
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £8,900
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £17,700
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £8,900

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer y PhD neu'r MPhil Daearyddiaeth yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae’r Adran Ddaearyddiaeth bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil. Fel myfyriwr MPhil (2 flynedd) neu PhD (3 blynedd) byddwch yn cael eich cyfarwyddo gan ymchwilwyr rhyngwladol blaenllaw ac yn cyflawni prosiect ymchwil mawr fel unigolyn.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes. 

Addysgu ac asesu

PhD: Mae’n rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 100,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar.

MPhil: Mae rhaid cyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil wreiddiol sy’n cyfrannu’n helaeth at faes y pwnc, ac asesiad ar ffurf arholiad llafar. Mewn rhai achosion, gall fod cyfleoedd i fyfyrwyr symud ymlaen i astudio PhD.

Cysylltiadau â diwydiant

Mae prosiectau Ymchwil Meistr a addysgir ac Ôl-raddedig yn cynnwys prosiectau a leolir yn yr Ysgol ond sy’n golygu cydweithio yn agos â chwmnïau. Mae'r cwmnïau'n elwa trwy eu cyswllt â myfyrwyr o safon uchel ac mae'r myfyrwyr yn derbyn profiad sy'n fanteisiol iawn, gan wella eu cyflogadwyedd, eu sgiliau, a'u gwybodaeth o Economi Cymru.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr Daearyddiaeth ôl-raddedig bydd gennych fynediad i:

 • Labordy cyfrifiaduron gyda 24 cyfrifiadur sy'n darparu meddalwedd TG gyffredinol a rhaglenni pwrpasol i Systemau Gwybodaeth Daearyddiaeth (GIS) a labordy Cyfrifiaduron Synhwyro o Hirbell gyda 10 gorsaf waith perfformiad uchel Linux sy'n darparu meddalwedd ar gyfer GIS uwch a rhaglenni synhwyro o hirbell
 • Labordai arbenigol ar gyfer dadansoddi graddfeydd isotopau sefydlog; dadansoddi cylchoedd coed; echdynnu a nodi cyfansoddion organig; echdynnu a dadansoddi paill; efelychiad glaw; dadansoddi 'tephra'; dadansoddi nodweddion pridd a gwaddod
 • Yn ogystal, mae'r cyfleusterau cyfrifiadurol yn cynnwys 15 gorsaf waith prosesydd-ddeuol ar gyfer Arsylwi'r Ddaear, clwstwr Beowulf aml-brosesydd 20-nod, ac Uwch-gyfrifiadur 'Blue Ice' IBM yr Adran, sy'n cael ei ddefnyddio'n bennaf ar gyfer modelu hinsawdd a rhewlifeg.

Ymchwil

Mae pob aelod o staff academaidd yr Adran Ddaearyddiaeth yn ymchwilwyr gweithredol ac mae gan yr adran ddiwylliant ymchwil sy'n ffynnu a chymuned ôl-raddedig gref.

Yn yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf y DU, dyfarnwyd bod 95% o ymchwil Abertawe mewn Daearyddiaeth o safon ryngwladol, a dyfarnwyd bod 60% o safon fyd-eang (4*) neu ryngwladol (3*).

Mae’r grwpiau ymchwil yn cynnwys:

 • Dynameg Amgylcheddol
 • Rhewlifeg
 • Modelu'r Amgylchedd Byd-eang ac Arsylwi'r Ddaear
 • Mudo, Terfynau a Hunaniaeth
 • Theori Gymdeithasol a Gofod Trefol