MSc drwy Ymchwil: Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ddamcaniaethol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil.

Mae’r MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ddamcaniaethol yn galluogi myfyrwyr i ddilyn rhaglen ymchwil unigol am flwyddyn. Byddai’r MSc drwy Ymchwil fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd ddefnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Adran ymhlith y 25 orau yn y DU, gydag enw da cynyddol am ymchwil yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'n gartref i ymchwilwyr o safon fyd-eang, rhaglenni addysgu ardderchog a chyfleusterau labordy gwych.

Bydd pob rhaglen Wyddoniaeth Gyfrifiadurol ôl-raddedig yn dysgu'r sgiliau trosglwyddadwy a'r wybodaeth i chi er mwyn eich helpu i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth gwych a’r rhagolygon o yrfa wych yn y diwydiant cyfrifiadureg a TGCh sy'n newid ac yn datblygu o hyd.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ar y blaen o ran technoleg fodern, ac mae'n datblygu'n gyflym.

Mae graddedigion Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Abertawe yn mwynhau rhagolygon cyflogaeth ardderchog.

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn rhan o bron bob agwedd ar ein bywyd erbyn hyn - gwyddoniaeth, y cyfryngau, adloniant, teithio, masnach a diwydiant, gwasanaethau cyhoeddus ac yn y cartref.

Gofynion Mynediad

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ddamcaniaethol isod: 

Gradd Anrhydedd 2.1 neu uwch mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Mathemateg neu faes cysylltiedig

Sgôr IELTS o 6.0 neu gymhwyster cyfwerth os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6 neu gymhwyster cyfwerth). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MSc drwy Ymchwil, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/compsci/postgraduate.  

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio compsci-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £18,500
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ddamcaniaethol yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae'r rhaglenni MSc drwy Ymchwil uchod yn cynnwys prosiect ymchwil unigol am flwyddyn. Byddai’r MSc drwy Ymchwil fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd ddefnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD. Mae'r rhaglenni i gyd wedi'u cysylltu'n agos â'r grwpiau ymchwil gwahanol yn yr adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol.

Addysgu ac asesu

Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau'r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol ag Arweiniad y Brifysgol i Fyfyrwyr Ymchwil ar Ffurf y Traethawd ac ar Gyflwyno Traethawd.

Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce).

Cysylltiadau â diwydiant

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr blwyddyn derfynol yn cymryd rhan mewn modiwl prosiect. Mae'r prosiectau'n cynnwys gweithio'n agos ag academydd mewn maes sy'n berthnasol i ddiddordebau ymchwil yr adran, neu bydd y myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan academydd wrth weithio ar brosiect a awgrymwyd gan gwmni.

Bob gwanwyn, mae'r myfyrwyr yn paratoi ac yn dylunio poster am eu prosiect ar gyfer ffair brosiectau - fel arfer gydag arddangosiad system neu feddalwedd. Rydym hefyd yn annog myfyrwyr i greu CVs a chardiau busnes i fynd i'r ffair, gan y bydd busnesau a chyflogwyr yn dod yno i weld yr amrywiaeth o brosiectau ac i wneud cyswllt â'r myfyrwyr sy'n graddio.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bydd gennych fynediad i’r cyfleusterau arbenigol canlynol:

 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Windows
 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Linux
 • Labordy prosiect sy'n cynnwys cyfarpar arbenigol

Mae'r labordai uchod yn cefnogi amrywiaeth eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a'r fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog. Mae hefyd amgylcheddau datblygu rhaglen integredig megis Visual Studio a Netbeans; y Pecyn Microsoft Office sy'n cael ei ddefnyddio'n eang; offer mynediad i'r we a sawl meddalwedd bwrpasol arbennig gan gynnwys cyfarpar trosi graffigol a thrin lluniau; cyfarpar creu system arbenigol; cyfarpar modelu system gydamserol; cyfarpar ysgrifennu'r we fyd-eang; a chronfeydd data.

Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r Adran yn gwneud cyfraniad sylweddol, sy’n golygu, fel Myfyriwr Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Amlygwyd yr arbenigedd hwn yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 pan wnaeth pob un o 22 staff ymchwil yr adran gyflwyno eitemau ymchwil. Roedd y canlyniadau'n dangos y canlynol:

Dyfarnwyd bod 25% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang

Dyfarnwyd bod dros 75% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang neu ryngwladol

Dim ond 12 adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol arall yn y DU a gyflawnodd ganran uwch o ymchwil o safon fyd-eang.