MSc drwy Ymchwil: Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc by Research 1Bl LlA
  MSc by Research 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bob amser yn awyddus i ddenu myfyrwyr ôl-raddedig o safon i ymuno â’n grwpiau ymchwil.

Mae’r MSc drwy Ymchwil Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol yn galluogi myfyrwyr i ddilyn rhaglen ymchwil unigol am flwyddyn. Byddai’r MSc drwy Ymchwil fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd ddefnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD.

Byddwch yn cael eich integreiddio’n llawn i un o’n grwpiau ymchwil sefydledig ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil megis seminarau, gweithdai, labordai a gwaith maes.

Nodweddion Allweddol

Mae'r Adran ymhlith y 25 orau yn y DU, gydag enw da cynyddol am ymchwil yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae'n gartref i ymchwilwyr o safon fyd-eang, rhaglenni addysgu ardderchog a chyfleusterau labordy gwych.

Bydd pob rhaglen Wyddoniaeth Gyfrifiadurol ôl-raddedig yn dysgu'r sgiliau trosglwyddadwy a'r wybodaeth i chi er mwyn eich helpu i fanteisio ar y cyfleoedd cyflogaeth gwych a’r rhagolygon o yrfa wych yn y diwydiant cyfrifiadureg a TGCh sy'n newid ac yn datblygu o hyd.

Bydd y rhaglen hon yn cael ei chyflwyno ar Gampws y Bae, Abertawe.

Disgrifiad

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ar y blaen o ran technoleg fodern, ac mae'n datblygu'n gyflym. 

Mae graddedigion Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Abertawe yn mwynhau rhagolygon cyflogaeth ardderchog.

Mae Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol yn rhan o bron bob agwedd ar ein bywyd erbyn hyn - gwyddoniaeth, y cyfryngau, adloniant, teithio, masnach a diwydiant, gwasanaethau cyhoeddus ac yn y cartref.

Gofynion Mynediad

Mae'r gofynion mynediad ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol isod: 

Gradd Anrhydedd 2.1 neu uwch mewn Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol, Mathemateg neu faes cysylltiedig

Sgôr IELTS o 6.0 neu gymhwyster cyfwerth os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ddarpar fyfyrwyr o bob rhan o’r byd ac yn chwilio am dystiolaeth o astudiaethau blaenorol sy’n gyfwerth â’r gofynion mynediad a nodwyd uchod. Mae’r Swyddfa Dderbyn Ôl-raddedig yn hapus i roi cyngor i chi i weld a yw eich cymwysterau yn addas ar gyfer mynediad i’r cwrs yr hoffech ei astudio. E-bostiwch admissions@swansea.ac.uk am fwy o wybodaeth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi gael canlyniad derbyniol mewn cymhwyster Iaith Saesneg a gymeradwywyd er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio yn llawn wrth astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn ystyried amrywiaeth eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o leiaf o 6 neu gymhwyster cyfwerth). Mae rhestr lawn o brofion Iaith Saesneg cymeradwy yn:

www.swansea.ac.uk/international/students/requirements/english-requirements

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Wrth wneud cais am Radd MSc drwy Ymchwil, bydd rhaid i chi gwblhau a chynnwys Ffurflen Cynnig Ymchwil y gallwch ei lawrlwytho o http://www.swan.ac.uk/compsci/postgraduate.  

Unwaith y byddwch wedi dewis maes pwnc yr hoffech weithio ynddo, rydym yn argymell eich bod yn ei drafod â’r Tiwtor Derbyn ar gyfer y maes pwnc cyn gwneud cais. Gallwch e-bostio compsci-admissions@swansea.ac.uk er mwyn mynegi diddordeb mewn MSc drwy Ymchwil.

Gwnewch gais ar-lein a gallwch olrhain statws eich cais ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil yn www.swansea.ac.uk/applyonline

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol, mae mwy o wybodaeth am wneud cais ar gyfer MSc drwy Ymchwil yn www.swan.ac.uk/international/students/apply

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc by Research Llawn-amser £4,345 £18,500
MSc by Research Rhan-amser £2,172.50 £9,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu ar gyfer yr MSc drwy Ymchwil Rhyngweithiad rhwng Dyn a Chyfrifiadur yn cynnwys costau personol y myfyriwr megis prynu llyfrau neu ddeunydd ysgrifennu, na chostau argraffu neu lungopïo.

Strwythur y Cwrs

Mae'r rhaglenni MSc drwy Ymchwil uchod yn cynnwys prosiect ymchwil unigol am flwyddyn. Byddai’r MSc drwy Ymchwil fel arfer yn dod i ben ar ôl blwyddyn. Fodd bynnag, dan amodau addas, gellir hefyd ddefnyddio’r flwyddyn gyntaf hon o ymchwil fel dilyniant i ail flwyddyn gradd PhD. Mae'r rhaglenni i gyd wedi'u cysylltu'n agos â'r grwpiau ymchwil gwahanol yn yr adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol.

Addysgu ac asesu

Bydd y rhan gyntaf ar ffurf traethawd ymchwil sy’n cynnwys dulliau a chanlyniadau'r prosiect ymchwil. Dylid cyflwyno pob traethawd ymchwil yn unol ag Arweiniad y Brifysgol i Fyfyrwyr Ymchwil ar Ffurf y Traethawd ac ar Gyflwyno Traethawd.

Bydd yr ail ran ar ffurf arholiad llafar (viva voce).

Cysylltiadau â diwydiant

Bob blwyddyn mae ein myfyrwyr blwyddyn derfynol yn cymryd rhan mewn modiwl prosiect. Mae'r prosiectau'n cynnwys gweithio'n agos ag academydd mewn maes sy'n berthnasol i ddiddordebau ymchwil yr adran, neu bydd y myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan academydd wrth weithio ar brosiect a awgrymwyd gan gwmni.

Bob gwanwyn, mae'r myfyrwyr yn paratoi ac yn dylunio poster am eu prosiect ar gyfer ffair brosiectau - fel arfer gydag arddangosiad system neu feddalwedd. Rydym hefyd yn annog myfyrwyr i greu CVs a chardiau busnes i fynd i'r ffair, gan y bydd busnesau a chyflogwyr yn dod yno i weld yr amrywiaeth o brosiectau ac i wneud cyswllt â'r myfyrwyr sy'n graddio.

Cyfleusterau

Fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol bydd gennych fynediad i’r cyfleusterau arbenigol canlynol:

 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Windows
 • Labordy rhwydwaith llawn sy'n cynnal Linux
 • Labordy prosiect sy'n cynnwys cyfarpar arbenigol

Mae'r labordai uchod yn cefnogi amrywiaeth eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a'r fframwaith .net, C, C++, Haskell a Prolog. Mae hefyd amgylcheddau datblygu rhaglen integredig megis Visual Studio a Netbeans; y Pecyn Microsoft Office sy'n cael ei ddefnyddio'n eang; offer mynediad i'r we a sawl meddalwedd bwrpasol arbennig gan gynnwys cyfarpar trosi graffigol a thrin lluniau; cyfarpar creu system arbenigol; cyfarpar modelu system gydamserol; cyfarpar ysgrifennu'r we fyd-eang; a chronfeydd data.

Ymchwil

Mae Prifysgol Abertawe'n Brifysgol a arweinir gan ymchwil ac mae’r Adran yn gwneud cyfraniad sylweddol, sy’n golygu, fel Myfyriwr Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol Ôl-raddedig y byddwch yn manteisio ar wybodaeth a sgiliau academyddion sy’n enwog yn rhyngwladol.

Amlygwyd yr arbenigedd hwn yn Ymarfer Asesu Ymchwil (RAE) 2008 pan wnaeth pob un o 22 staff ymchwil yr adran gyflwyno eitemau ymchwil. Roedd y canlyniadau'n dangos y canlynol:

Dyfarnwyd bod 25% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang

Dyfarnwyd bod dros 75% o'r ymchwil a gyflwynwyd o safon fyd-eang neu ryngwladol

Dim ond 12 adran Wyddoniaeth Gyfrifiadurol arall yn y DU a gyflawnodd ganran uwch o ymchwil o safon fyd-eang.