MRes Dyframaeth Cynaliadwy a Physgodfeydd

Trosolwg Cwrs

null

Mae’r MRes mewn Cyfrifiadura Gweledol yn ddelfrydol i baratoi i ddilyn gyrfa ymchwil neu arbenigedd yn y maes astudio. Yn arbennig, mae’r MRes mewn Cyfrifiadura Gweledol yn ceisio’ch paratoi chi am ymchwil bellach ym meysydd Graffeg Cyfrifiaduron, Gweledigaeth Gyfrifiadurol, Delweddu Meddygol a Delweddu Gwyddonol. Chwiliwn am fyfyrwyr cryf eu cymhelliant a all gyflawni astudiaeth unigol sylweddol. Mae’r fath fyfyrwyr yn debygol o eisiau rheoli eu hamser eu hunain, cynnal ymchwil wedi’i chymell gan chwilfrydedd i lefel uwch, a dilyn deunyddiau hunan-astudio mewn pynciau uwch. Chi fydd yn penderfynu ar destun eich ymchwil trwy drafod gyda’ch goruchwyliwr mewn maes cyffrous a diweddar o Gyfrifiadura Gweledol. Ar y cyd â’ch goruchwyliwr, byddwch yn gwerthuso ymchwil gyfredol ac yn cynnal eich rhaglen ymchwil eich hun ar sail y cyfraniad byddwch chi’n ei wneud. Cefnogir y rhaglen ymchwil gan gyrsiau a addysgir sy’n cwmpasu deunydd darllen a sgiliau defnyddiol.

Nodweddion Allweddol

Sgôr addysgu - Gwych.

Canran uchaf yr ymchwilwyr o’r safon uchaf o unrhyw adran Gwyddor Cyfrifiadur yng Nghymru – a dim ond 12 yn y DU sydd â chanran uwch.

Aseswyd bod 70% o’r gweithgarwch ymchwil yn flaengar yn y byd neu’n rhyngwladol wych.

Ein rhaglen ddiwydiannol IT Wales a all drefnu lleoliadau cyflogaeth yn ystod y gwyliau.

Yr addysg ddiweddaraf un.

Staff cyfeillgar, sy’n ymroi i’r safonau uchaf.

Prifysgol gyda chyfraddau llwyddiant uchel, cyfraddau tynnu allan isel, a chefnogaeth wych i’r myfyrwyr.

Mae Llyfrgell Abertawe’n gwario mwy ar lyfrau ac adnoddau eraill fesul myfyriwr nag unrhyw brifysgol arall yng Nghymru a mwy na’r rhan fwyaf yn y DU.

Disgrifiad

Cynnwys y Cwrs:

Cydran Ymchwil

Prif ran yr MRes mewn Cyfrifiadura Gweledol yw prosiect sylweddol a heriol sy’n cynnwys ymchwil sydd ar flaen y gad. Mae’r prosiect yn gyfle gwych ichi gynnal ymchwil ym maes Cyfrifiadura Gweledol. Byddwch yn llunio crynodeb o’ch gwaith, papur gwyddonol, yn gwneud cyflwyniad ac yn llunio’ch traethawd terfynol.

Cydran a Addysgir

Yn ogystal â’r prosiect ymchwil, gallwch ddewis o ystod o fodiwlau sy’n darparu sgiliau a hyfforddiant datblygu mewn gwahanol feysydd.

Ar hyn o bryd mae’r modiwlau sydd ar gael yn cynnwys:

 • Gweledigaeth Gyfrifiadurol a Chydnabod Patrymau (gorfodol)
 • Delweddu Data (gorfodol)
 • Rhaglennu Prosesydd Graffeg (gorfodol)
 • Methodoleg Ymchwil (gorfodol)
 • Datblygu Prosiect Cyfrifiadura Gweledol (gorfodol)
 • Rhaglennu sy’n Canolbwyntio ar Wrthrych Gwasgaredig 10
 • Technolegau Rhyngweithio: Adalw Gwybodaeth 10
 • Cyfrifiadura Perfformiad Uchel mewn C/C++ 10
 • Technolegau Rhyngweithio: Caledwedd a Dyfeisiau

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd 2:1 (neu uwch) mewn Gwyddor Cyfrifiadur, Mathemateg neu ddisgyblaeth sy’n gysylltiedig yn agos.

IELTS 6.5 (gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran) neu brawf Saesneg cyfatebol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Ar gyfer ymholiadau o’r UE/Rhyngwladol, cysylltwch â:

p.a.jarman@abertawe.ac.uk

+44 (0)1792 295142

I ymgeiswyr y DU

I ymgeiswyr Rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,345 £18,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw’r ffioedd dysgu’n talu am gostau prynu llyfrau neu nwyddau ysgrifennu, argraffu, rhwymo traethawd ymchwil na llungopïo. 

Ni chaiff costau ychwanegol gorfodol eu rhagnodi ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Byddwch yn cael eich asesu gan gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs a Thraethawd ar y cwrs.

Proffiliau myfyrwyr

"Un o’r prif resymau dewisais Abertawe oedd oherwydd enw gwych yr Adran Gwyddor Cyfrifiadur sydd wedi’i graddio o blith y 25 uchaf yn y DU. Mae Darlithwyr yr Adran yn wych, ac yn yr un modd yn hawdd iawn i fyfyrwyr fynd atynt. Mae llawer ohonynt yn ymhél yn weithgar ag ymchwil o safon fyd-eang. Caiff eu gwybodaeth ei rhannu gyda ni yn y darlithoedd. Rwy’n caru Abertawe. Rydw i newydd gwblhau’r MSc ac yn bwriadu cael mwy o brofiad yn y diwydiant meddalwedd cyn dilyn gradd ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Abertawe.”

Manikanta Gudur – Wedi graddio mewn MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadur Uwch

Darllenwch broffiliau’n myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae’r Adran wedi’i harfogi’n dda ar gyfer addysgu, ac mae’n uwchraddio’i labordai’n gyson i sicrhau bod yr offer yn ddiweddar – nid yw’r offer byth yn fwy na thair blwydd oed a phrin yn fwy na dwy flwydd oed. Defnyddia’r myfyrwyr dri labordy rhwydwaith llawn ar hyn o bryd: un sy’n rhedeg Windows, un arall sy’n rhedeg Linux; a labordy prosiectau, sy’n cynnwys offer arbenigol. Mae’r labordai hyn yn cefnogi ystod eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a’r .net framework, C, C++, Haskell a Prolog sydd o blith nifer fawr; amgylcheddau datblygu rhaglenni integredig fel Visual Studio a Netbeans; y pecyn Microsoft Office a ddefnyddir ar raddfa eang, offer mynediad i’r we; a sawl arf meddalwedd pwrpas arbennig sy’n cynnwys arfau rendro graffigol a thrin delweddau; offer cynhyrchu systemau arbenigol; offer modelu systemau cyfamserol; offer ysgrifennu’r We Fyd-eang; a chronfeydd data.

Gyrfaoedd

Bydd pob cwrs Gwyddor Cyfrifiadur yn rhoi ichi’r sgiliau trosglwyddadwy a’r wybodaeth i’ch helpu chi i fanteisio ar y rhagolygon cyflogaeth a datblygu gyrfa gwych mewn diwydiant cyfrifiadura a TGCh sy’n cyson dyfu ac yn newid.

Mae 90% o raddedigion Gwyddor Cyfrifiadur Abertawe mewn cyflogaeth amser llawn neu astudiaeth bellach ymhen chwe mis o raddio (HESA Mehefin 2011).

Dyma rai enghreifftiau o’r teitlau swyddi o arolwg HESA 2011:

 • Peiriannydd Meddalwedd: Motorola Solutions
 • Cydlynydd Newid: Logica
 • Datblygwr/Peiriannydd Meddalwedd: NS Technology
 • Datblygwr Llif Gwaith: Irwin Mitchell
 • Datblygwr TG: Crimsan Consultants
 • Ymgynghorydd: Crimsan Consultants
 • Rhaglennydd: Evil Twin Artworks
 • Datblygwr Gwe a Chymorth Gwe: VSI Thinking
 • Datblygwr Meddalwedd: Wireless Innovations
 • Dadansoddydd Rhaglenni Busnes Cysylltiol: CDC Software
 • Datblygwr Meddalwedd: OpenBet Technologies 
 • Ymgynghorydd Cymorth Technegol: Alterian
 • Rhaglennu: Rock It
 • Datblygwr Meddalwedd: BMJ Group
 • Darganfyddwch fwy am gyflogadwyedd

Ymchwil

Cyflwynodd yr Adran bob un o’i 22 aelod o staff ymchwil-gweithgar ar gyfer Ymarfer Asesu Ymchwil 2008.

Aseswyd bod 25% o’n hymchwil a gyflwynwyd o safon flaengar yn y byd.

Aseswyd bod dros 75% o’n cyhoeddiadau a gyflwynwyd yn flaengar yn y byd neu’n rhyngwladol wych.

Dim ond 12 adran Gwyddor Cyfrifiadur arall yn y DU gyflawnodd ganran uwch o ymchwil flaengar yn y byd.

Darganfod mwy

Achrediadau

Achredir yr MSc mewn Gwyddor Cyfrifiadur Uwch gydag arbenigedd mewn Technoleg Meddalwedd gan y British Computer Society, ac mae’n darparu eithriad o’u harholiadau aelodaeth (*Ac Eithrio Peirianneg Meddalwedd).

Ffioedd ac ariannu

Mae’r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr tramor o Tsieina, India a Nigeria. I gael gwybod mwy, ewch i - http://www.swansea.ac.uk/science/postgraduatescholarships/collegeinternationalscholarships/

neu

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/