MRes Cyfrifiadura a Thechnolegau Rhyngweithio'r Dyfodol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MRes 1Bl LlA
  MRes 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2:1

Trosolwg Cwrs

null

Mae'r Radd Meistr Ymchwil hon mewn Technolegau Rhyngweithio'r Dyfodol a'r Rhyngweithio rhwng Dyn a Chyfrifiadur yn dysgu myfyrwyr graddedig i fynd y tu hwnt i adeiladu meddalwedd a chaledwedd newydd, ac i werthuso sut y cânt eu defnyddio a sut mae modd eu gwella. Dysgir y MRes gan y labordy Technolegau Rhyngweithio'r Dyfodol, o fewn yr Adran Cyfrifiadureg. Nod y Labordy yw archwilio a defnyddio Cyfrifiadureg Uwch i sicrhau bod technolegau rhyngweithio'n ddibynadwy, yn hwylus, ac yn effeithiol. Mae technolegau rhyngweithio'n cynnwys teclynnau symudol, y We, Gwe 2.2, mewnblaniadau, setiau teledu, microdonnau, peiriannau tocynnu, cymhorthion llyw, ac yn y blaen. Ar ben hynny, ein nod yw gweithio ar yr heriau mawr, megis gwella diogelwch gofal iechyd neu ddatblygu technoleg i gyrraedd y miliynau, gan ein helpu i fyw bywyd mwy effeithiol a chynaliadwy.

Nodweddion Allweddol

Sgôr addysgu: Rhagorol

 • Canran uchaf o ymchwilwyr blaenllaw mewn unrhyw adran Cyfrifiadureg yng Nghymru - a dim ond 12 yn y DU sydd â mwy
 • Aseswyd bod 70% o’n hymchwil ymhlith y gorau yn y byd neu’n rhagorol ar raddfa ryngwladol
 • Rhaglen lleoliadau diwydiannol, IT Wales, sy'n gallu trefnu lleoliadau gwaith yn ystod y gwyliau
 • Addysg o'r radd flaenaf
 • Staff cyfeillgar, wedi ymrwymo i addysgu i'r safon uchaf
 • Prifysgol gyda chyfradd llwyddo uchel, lefel isel o encilio, a chymorth rhagorol i fyfyrwyr
 • Mae Llyfrgell Abertawe'n gwario mwy ar lyfrau ac adnoddau eraill am bob myfyriwr nag unrhyw Brifysgol arall yng Nghymru, a mwy na'r rhan fwyaf o brifysgolion eraill y DU hefyd

Disgrifiad

Cynnwys y Cwrs:

Cydran Ymchwil

Prif elfen ein rhaglen Meistr Ymchwil mewn Technolegau Rhyngweithio'r Dyfodol yw prosiect ymchwil mawr unigol, gwerth 120 o gredydau. Mae'r credydau hyn yn cynnwys yr hyfforddiant a'r profiad a geir o'n modiwl Dulliau Ymchwil yn y Labordy a'r Maes. Byddwch yn treulio tua 8 mis yn paratoi at, ac yn gweithio ar, y prosiect sylweddol hwn, sy'n darparu profiad pwysig o ran cynnal prosiectau ymchwil. Gan fod y MRes yn canolbwyntio ar ymchwil, byddwch yn treulio mwy o amser ymchwil annibynnol yn adeiladu gwybodaeth gref o'r llenyddiaeth ymchwil ac yn ymdrechu i wneud cyfraniad gwreiddiol i'r gymuned Rhyngweithio rhwng Dyn a Chyfrifiadur.

Cydran a Addysgir

Yn ogystal â'r prosiect ymchwil, cewch ddewis o ystod o fodiwlau sy'n darparu hyfforddiant sgiliau a datblygu mewn meysydd gwahanol. 

Mae’r Modiwlau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Prosiect Rhyngweithio rhwng Dyn a Chyfrifiadur
 • Datblygu (gorfodol)
 • Technolegau Rhyngweithio: Gwaith Labordy a Maes (gorfodol)
 • Technolegau Rhyngweithio: Seminarau a Darlleniadau (gorfodol)
 • Methodoleg Ymchwil (gorfodol)
 • Dylunio Rhyngweithio Symudol
 • Dylunio Systemau Rhyngweithiol
 • Technolegau Rhyngweithio: Cyrchu Data
 • Technolegau Rhyngweithio: Caledwedd a Theclynnau

Mae'r MRes Cyfrifiadura a Thechnolegau Rhyngweithio'r Dyfodol yn ddelfrydol fel sail i ymchwil academaidd pellach, ond mae hefyd yn darparu'r sgiliau a'r profiad allweddol i allu defnyddio dulliau ymchwil wrth weithio ar Ryngweithio rhwng Dyn a Chyfrifiadur yn y byd diwydiannol. 

Gofynion Mynediad

Gradd anrhydedd 2:1, neu'n well, mewn Cyfrifiadureg, Mathemateg, neu ddisgyblaeth berthynol iawn.  

IELTS 6.5 (gydag o leiaf 5.5 ym mhob cydran) neu brawf Saesneg cyfwerth.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Ymholiadau UE/Rhyngwladol - cysylltwch â:

p.a.jarman@abertawe.ac.uk

+44 (0)1792 295142

Ymgeiswyr o'r DU

Ymgeiswyr Rhyngwladol

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MRes Llawn-amser £4,345 £18,500
MRes Rhan-amser £2,172.50 £9,250

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu'n cynnwys y gost o brynu llyfrau na chostau deunydd ysgrifennu, argraffu, rhwymo'r traethawd hir, neu lungopïo.

Nid oes unrhyw gostau gofynnol ychwanegol ar gyfer y cwrs hwn.

Addysgu ac asesu

Ar y cwrs hwn, cewch eich asesu trwy gyfuniad o arholiadau ysgrifenedig, gwaith cwrs, a thraethawd hir. 

Proffiliau myfyrwyr

"Un o'r prif resymau i mi ddewis Abertawe oedd enw gwych yr Adran Cyfrifiadureg, sydd ymhlith y 25 gorau yn y DU. Mae Darlithwyr yr Adran yn ardderchog, ac mae'n hawdd iawn i fyfyrwyr fynd atynt. Mae llawer ohonynt yn gweithio ar ymchwil o'r radd flaenaf. Maent yn rhannu eu gwybodaeth gyda ni yn y darlithoedd. 

Dwi'n dwlu ar Abertawe. Yn ddiweddar, dwi wedi cwblhau'r MSc, a fy mwriad yw ennill rhagor o brofiad yn y diwydiant meddalwedd cyn astudio am PhD ym Mhrifysgol Abertawe. “

Manikanta Gudur - Graddedig MSc Cyfrifiadureg Uwch

Darllen proffiliau'n myfyrwyr

Cyfleusterau

Mae'r Adran wedi'i chyfarparu'n dda ar gyfer addysgu, ac yn uwchraddio ei labordai trwy'r amser i sicrhau bod offer yn gyfredol. Nid yw offer byth dros 3 mlwydd oed, ac yn anaml iawn mae dros 2 flwydd oed. Ar hyn o bryd, mae myfyrwyr yn defnyddio tri labordy wedi'u rhwydweithio'n gyflawn: un sy'n rhedeg Windows; un arall sy'n rhedeg Linux; a labordy prosiect, gydag offer arbenigol. Mae'r labordai hyn yn cynnal ystod eang o feddalwedd, gan gynnwys yr ieithoedd rhaglennu Java, C# a'r fframwaith .net, C, C++, Haskell, Prolog ac ieithoedd eraill; amgylcheddau integredig ar gyfer datblygu rhaglenni, megis Visual Studio a Netbeans; pecyn Microsoft Office, a ddefnyddir yn eang; offer mynediad i'r we; llawer o offer meddalwedd arbenigol, gan gynnwys offer rendro graffigol ac offer trin delweddau; offer cynhyrchu systemau arbenigol; offer modelu systemau cydamserol; offer awduro ar gyfer y We Fyd-eang; a basau data. 

Gyrfaoedd

Bydd pob cwrs Cyfrifiadureg yn dysgu'r sgiliau trosglwyddadwy a'r wybodaeth i'ch helpu i fanteisio ar y rhagolygon cyflogaeth a gyrfa ragorol mewn diwydiant cyfrifiadura sy'n newid yn gyson.

Mae 90% o raddedigion Cyfrifiadureg Abertawe mewn cyflogaeth lawn-amser neu astudiaeth bellach o fewn chwe mis o raddio (HESA, Mehefin 2011). 

Rhai teitlau swydd enghreifftiol o arolwg HEA 2011: 

 • Peiriannydd Meddalwedd: Motorola Solutions
 • Cydlynydd Newid: Logica
 • Datblygwr/ Peiriannydd Meddalwedd: NS Technology
 • Datblygwr Llif Gwaith: Irwin Mitchell
 • Datblygwr TG: Crimsan Consultants
 • Ymgynghorydd Crimsan Consultants
 • Rhaglennydd: Evil Twin Artworks
 • Datblygwr y We a Chynorthwyydd y We: VSI Thinking
 • Datblygwr Meddalwedd: Wireless Innovations
 • Dadansoddwr Cymwysiadau Busnes Cysylltiol: CDC Software
 • Datblygwr Meddalwedd: OpenBet Technologies
 • Ymgynghorydd Cymorth Technegol: Alterian
 • Rhaglennu: Rock It 
 • Datblygwr Meddalwedd: BMJ Group
 • Rhagor o wybodaeth am gyflogadwyedd

Ymchwil

Cyflwynodd yr Adran bob un o'r 22 o staff sy'n weithgar ym maes ymchwil i Ymarferiad Asesu Ymchwil 2008. 

Aseswyd bod 25% o'n hymchwil o ansawdd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang. 

Aseswyd bod dros 75% o'r cyhoeddiadau a gyflwynwyd o safon sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang neu'n ardderchog yn rhyngwladol. 

Dim ond 12 Adran Cyfrifiadureg yn y DU oedd â chanran uwch o ymchwil o safon sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang. 

Rhagor o wybodaeth

Achrediadau

Achredir y MSc Cyfrifiadureg Uwch, yn arbenigo mewn Technoleg Meddalwedd, gan Gymdeithas Gyfrifiadura Prydain, ac mae'n eich eithrio o'i arholiadau mynediad. (*Gan eithrio Peirianneg Meddalwedd).

Ffioedd ac ariannu

Mae'r Coleg Gwyddoniaeth yn cynnig ysgoloriaethau i fyfyrwyr tramor o Tsieina, India, a Nigeria. Am ragor o wybodaeth, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/science/postgraduatescholarships/collegeinternationalscholarships/

neu

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/