PhD/MPhil mewn Ysgrifennu Creadigol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae rhaglen ymchwil Ysgrifennu Creadigol Abertawe'n cynnig dewis o amrywiaeth o sgiliau a deialog ymchwil i sawl genre, o farddoniaeth a ffuglen i ddramayddiaeth ac ysgrifennu ar gyfer y sgrîn. Rydym yn gymuned agos o ysgrifennwyr, a chaiff pob myfyriwr ymchwil ei oruchwylio gan yrgrifennwr/athro arbenigol. Cynhelir cyfarfodydd un i un bob 3 neu 4 wythnos neu yn unol â chais y myfyriwr. Mae'r holl fyfyrwyr ymchwil yn dod ynghyd mewn gweithdai Methodoleg Ysgrifennu Creadigol rhwng staff a myfyrwyr a gynhelir unwaith y mis.

Mae Rhaglen Ysgrifennu Creadigol Abertawe'n cynnig prentisaeth i ysgrifennwyr ôl-raddedig, ynghyd â'r amser gwerthfawr i ymroi i ddysgu crefft sydd, er gwaethaf y dirgelwch sy'n ei hamgylchynu, yn meddu ar dechnegau a rheolau y gellir eu torri'n greadigol gan y sawl sy'n eu deall yn drylwyr yn unig. Mae Abertawe'n hynod falch o drylwyredd deallusol ei rhaglen a'i diwylliant ymchwil. Mae ein tîm yn cynnwys athrawon/ysgrifennwyr o fri rhyngwladol a phrofiad hir.

Nodweddion Allweddol

Mae ein PhD yn cynnig cyfle i gael eich mentora gan ysgrifennwr/athro arbenigol gyda chymorth ail ysgrifennwr/goruchwyliwr ac, yn bwysig, y gweithdy arloesol mewn Methodoleg Ysgrifennu Creadigol. Mae'r gweithdy'n cael ei drefnu a'i lywyddu gan y Cyfarwyddwr Ymchwil a, lle bynnag y bo modd, mae'r holl staff Ysgrifennu Creadigol yn cymryd rhan ynddo. Mae pob gweithdy'n cael ei arwain gan aelod o'r staff neu gan fyfyriwr unigol sy'n cael y cyfle i gael adborth gwerthfawr gan yr aelodau. Mae'r gwaith ysgrifenedig yn cael ei ddosbarthu cyn pob sesiwn er mwyn i aelodau ei drafod a chynnig sylwadau.

Rydym yn gwneud ymdrechion sylweddol i baru myfyrwyr a goruchwylwyr gyda'r nod o greu perthynas ysgrifennu fuddiol a pharhaus. Gall fod yn ddefnyddiol cael cipolwg ar wefannau Stevie Davies a Fflur Dafydd: www.steviedavies.com a www.fflurdafydd.com.  Cofnodir cyfarfodydd goruchwylio a chytunir ar nodau bob tro. Ar ddiwedd blwyddyn 1, byddwch yn cael cyfarfod cynnydd gyda'ch goruchwylwyr a'r Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig i drafod eich prosiect ymchwil.

Disgrifiad

Mae'n rhaid cynllunio'ch prosiect drwy ymgynghori â'ch goruchwylwyr. Mae'n syniad da cael trafodaethau a llunio cynnig cychwynnol ar y cyd cyn i chi gyflwyno cais  (gweler manylion yn 'Sut mae Ymgeisio').   Fodd bynnag, mae pob pwnc da'n datblygu wrth i chi ddarllen ac yn ystod eich sesiynau goruchwylio ac mae'n debygol y bydd diffiniad a ffocws eich prosiect yn datblygu'n raddol. Ar ddiwedd eich naw mis cyntaf, byddwch yn cyflwyno detholiadau o'r gwaith creadigol, crynodeb, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o'r cyrsiau hyfforddi, y gweithdai a'r digwyddiadau yr aethoch iddynt, i banel cynnydd a fydd yn gwneud argymhellion ar gyfer y trywydd y dylech ei ddilyn yn y dyfodol.

Gofynion Mynediad

PhD - Mae gradd Meistr mewn ysgrifennu creadigol yn ddymunol ond rydym yn hyblyg am hyn: bydd gradd Meistr mewn pwnc arall, neu radd gyntaf dda gyda chyhoeddiadau yn foddhaol. Rydym yn rhoi pwyslais mawr ar safon y darn o waith ysgrifenedig rydych yn ei anfon atom: ychydig o benodau nofel, casgliad bach o straeon byrion neu gerddi; golygfeydd o sgript ddrama. Gellir anfon y portffolio hwn fel atodiad e-bost at Stephanie.davies@abertawe.ac.uk cyn gwneud cais os hoffech archwilio'r opsiynau. Yn achos myfyrwyr sy'n byw ym Mhrydain, byddai ein sgwrs yn cynnwys cyfweliad anffurfiol. Dylai fod gan ymgeiswyr rhyngwladol o leiaf sgôr IELTS o 6.5 neu gymhwyster cyfwerth.

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

E-bostiwch ymholiadau anffurfiol at yr Athro Stevie Davies, Cyfarwyddwr Ymchwil Ysgrifennu Creadigol yn Stephanie.davies@abertawe.ac.uk

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £15,100
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £7,550
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £15,100
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £7,550

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Mae'r PhD mewn Ysgrifennu Creadigol yn perthyn i gategori 'Celfyddydau Creadigol a Pherfformio'. Felly, gall y traethawd hir fod ar ffurf portffolio o waith gwreiddiol ynghyd â sylwadau sy'n esbonio cyd-destun deallusol y portffolio. Ystyrir bod y PhD yn y maes hwn yn golygu ymchwil i bwnc, ymchwil i ffurf ac ymchwil i'r berthynas rhyngddynt. Mae'r ddisgyblaeth ymchwil hon yn gofyn am ddull ymchwil ymarferol, arbrofol ac empirig lle mai'r gwaith creadigol sydd ar y gweill yw ffocws yr ymchwil ac mae'r traethawd yn dadansoddi, yn egluro ac yn cynnig sylwadau ar y dewisiadau a wnaed yn yr ymchwil honno.

Mae dwy ran i'r gofyniad: gwaith creadigol hyd llyfr a thraethawd beirniadol.

Gall y gwaith creadigol fod ar ffurf:

 • nofel neu
 • gasgliad o ffuglen fer (a all fod yn nofel gyfansawdd neu gall gynnwys gwaith ar ffurf nofel fer), neu
 • ddetholiad o gerddi, neu
 • gerdd hir, neu
 • ddrama lwyfan neu radio (neu'r ddwy), neu
 • waith creadigol ffeithiol. 

Hyd 

 • Dylai ffuglen neu waith creadigol ffeithiol gynnwys tua 80,000-100,000 o eiriau.
 • Dylai'r traethawd beirniadol gynnwys hyd at 10,000 o eiriau.
 • Dylai detholiad o gerddi neu gerdd hir gynnwys hyd at 10,000 o eiriau (h.y. yr un hyd yn fras â chasgliad o 50 o gerddi).
 • Dylai gwaith dramatig fod ar ffurf drama dwy act orffenedig sy'n addas i'w chynhyrchu. Dylai pob act bara tuag awr.

Asesu parhad - Praxis a Gnosis

Er yr ystyrir mai'r gwaith creadigol yw craidd ysgolheigaidd y PhD, dylai'r traethawd beirniadol ymdrin â'r dewisiadau a wnaed yn y gwaith creadigol, gan fynd i'r afael â'r agweddau canlynol: cysyniad a phroses; drafftiau a diwygiadau; agweddau ar arddull (geirfa, ieithwedd, llais neu leisiau, lleoliad, stori neu chwedl, safbwynt neu safbwyntiau); thema; cymeriadau; yr ymchwil a wnaed ar gyfer y llyfr; cyd-destun hanesyddol a diwylliannol; perthynas y gwaith â gweithiau eraill yn y genre a'r traddodiad a ddewiswyd; unrhyw faterion perthnasol eraill.

Nid yw'n ofynnol i'r unigolyn fynd i'r afael â phob un o'r materion hyn i'r un graddau ond dylai lunio'r traethawd mewn modd sy'n briodol i'r gwaith creadigol penodol. Mae'r traethawd yn dangos gallu'r ymgeisydd i feddwl yn feirniadol am y prosesau a oedd ynghlwm wrth y syniad gwreiddiol, ei ddatblygu a'i ddiwygio.

Ar ôl i chi gyflwyno'r traethawd, cynhelir arholiad llafar am y traethawd (viva) gan ddau arholwr nad ydynt yn eich goruchwylio a bydd un ohonynt o'r tu allan i'r Brifysgol.

Nodweddion Allweddol Eraill

Dylai elfen greadigol y radd fod o safon ddigon da i'w chyhoeddi. Mae ein graddedigion wedi cyflawni llwyddiant mawr ym maes cyhoeddi/perfformio. Mae ein rhaglen yn cynnig gwybodaeth o'r diwydiant cyhoeddi a chyfleoedd i gael mynediad iddo. Mae gennym gysylltiadau ag asiantaethau yn Llundain a chwmnïau cyhoeddi cenedlaethol a rhyngwladol o fri. Mae swyddfa'r cyhoeddwr Parthian ar ein campws. Cynhelir ein Diwrnod Ysgrifennwyr yng Nghanolfan Dylan Thomas ym mis Mehefin bob blwyddyn, ar y cyd ag adran Ysgrifennu Creadigol Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mae gennym gysylltiadau cryf â'r diwydiant perfformio. Mae detholiadau o sgriptiau dramâu gan ôl-raddedigion yn cael eu perfformio'n broffesiynol yn ein nosweithiau theatr blynyddol, Rough Diamonds; mae myfyrwyr yn cael cyfleoedd i ymweld â stiwdios y BBC ac mae darlledwyr a pherfformwyr theatr proffesiynol yn ymweld â ni hefyd. Mae cyfleoedd deallusol a chreadigol eraill yn cynnwys sgyrsiau a thrafodiaethau rheolaidd ar gyfer ôl-raddedigion a nifer o ddarlleniadau a digwyddiadau celfyddydol (ffilmiau, dramâu, cyngherddau, arddangosfeydd) sydd ar gael ar y campws ac oddi arno. Mae gennym berthynas agos â Chanolfan Dylan Thomas yn Abertawe. Mae staff Ysgrifennu Creadigol yn golygu cyfnodolyn llenyddol ar-lein o'r enw Swansea Review.

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae tua 70 o'r ôl-raddedigion sy'n astudio yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn ymchwilwyr sy'n gweithio ar draethawd hir MA, MPhil neu PhD. Mae pob un yn cael ei oruchwylio gan ddau aelod o staff, y mae 60% o'u cyhoeddiadau ymchwil eu hunain wedi cael eu graddio'n 'ardderchog yn rhyngwladol' neu'n 'arwain y ffordd yn fyd-eang' yn ymarfer REF 2008. Rydym yn goruchwylio prosiectau rhyngddisgyblaethol, yn ogystal â meysydd traddodiadol y ddisgyblaeth - er enghraifft, astudiaethau iaith, ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth (o'r canol oesoedd hyd heddiw) a damcaniaeth feirniadol a diwylliannol. Os oes gennych syniad am brosiect ymchwil, cysylltwch â ni i'w drafod yn anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Yn aml, bydd ôl-raddedigion yn ymuno â chanolfan ymchwil, e.e.GENCAS neu CREW lle maent yn cydweithio â myfyrwyr eraill a staff mewn ystafelloedd ymchwil arbennig. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith yn amgylchedd cyfeillgar cynhadledd flynyddol i ôl-raddedigion ein Sefydliad Ymchwil; seminarau ymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a gynhelir bob pythefnos; a gweithdy misol y Rhaglen Ysgrifennu Creadigol . Cafodd ein hamgylchedd ymchwil sgôr o 100% o ran bod yn 'ardderchog yn rhyngwladol' yn REF 2008 ac mae myfyrwyr ymchwil yn helpu staff i drefnu rhaglen fywiog o gynadleddau, darlleniadau a pherfformiadau ar y campws ac yng nghanolfannau celfyddydau eraill y ddinas. Yn ogystal â chael cyflwyniad i ymgymryd ag ymchwil academaidd a'i lledaenu, caiff myfyrwyr doethurol y cyfle i addysgu is-raddedigion er mwyn paratoi ar gyfer gyrfa academaidd. Rydym yn darparu mannau astudio â chyfrifiaduron ac ystafelloedd cyffredin i ôl-raddedigion, hyfforddiant ymchwil a gwasanaethau swyddog ymchwil a llyfrgellydd pwnc.

Dyfyniadau myfyrwyr blaenorol

Sut brofiad yw bod yn fyfyriwr ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe?

"Roeddwn i wrth fy modd yn astudio am ddoethuriaeth yn Abertawe. Yn ogystal â chael cymorth ardderchog gan fy ngoruchwyliwr, roeddwn hefyd yn rhan o gymuned ddeallusol ysgogol o ôl-raddedigion ac academyddion. Roedd yr ymdeimlad o gyfeillgarwch yma'n elfen bwysig iawn i mi. Ers i mi raddio, mae Abertawe wedi rhoi hwb allweddol i'm gyrfa, gan arwain at gyfleoedd mewn sefydliadau addysg uwch eraill yng Nghymru a swydd academaidd foddhaol iawn yn y Brifysgol Agored". (Dr Anthony Howell)

"Roeddwn yn mwynhau ymchwilio i ffynonellau gwreiddiol - roedd mynd i archifau llawysgrifau'r llyfrgell a darllen llythyrau o ganrifoedd yn ôl bob amser yn hynod gyffrous. Roeddwn i hefyd yn awyddus i ddeall strwythurau perthnasoedd newydd drwy gyd-destun hanesyddol - yn sicr, roedd pwysigrwydd gwleidyddol gan y traethawd hir i mi."(Dr Redfern Barrett)

"Yn 2002, des i ar draws nofel gan Stevie Davies yn fy llyfrgell leol. Gallwch ddychmygu fy syndod pan welais enw Stevie fel Cyfarwyddwr Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe yn 2003. Cyflwynais ddetholiad o'm gwaith a ches i fy nerbyn i'r MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac i'r Cyfryngau. Mentrais aros i wneud PhD a chydag arweiniad amyneddgar a gofalgar Stevie, llwyddais i gyflawni rhywbeth a oedd wedi ymddangos yn amhosib i mi - Doethuriaeth mewn Ysgrifennu Creadigol."(Dr Anne Lauppe-Dunbar, Darlithydd Ysgrifennu Creadigol. [www.anne@annelauppedunbar.com])

REF 2014

Sylwadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 am Ymchwil Ôl-raddedig yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe…

 • mae’r amgylchedd yn yr Adran yn ‘addas ar gyfer cynhyrchu ymchwil sydd yn rhyngwladol ragorol o leiaf ac ar ei orau o’r radd flaenaf yn fyd-eang’ …
 • ystyriwyd bod y trefniadau ar gyfer Ôl-raddedigion yn rhai o’r radd flaenaf yn fyd-eang’.
 • ‘mae tystiolaeth glir o ddatblygiad diwylliant ymchwil lle mae myfyrwyr ymchwil wedi’u hintegreiddio’n llawn’ 
 • ‘mae recriwtio’n gryf’
 • ‘mae trefniannau ardderchog o ran cefnogaeth, hyfforddiant a chyflogadwyedd’.

Crynhoi: ‘Gwna’r uned gyfraniad rhagorol i iechyd y ddisgyblaeth’.