PhD/MPhil mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. Distance Learning 6Bl RhA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA

Trosolwg Cwrs

Mae'r Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn croesawu ceisiadau gan fyfyrwyr sy'n dymuno gwneud ymchwil ôl-raddedig ar lefel PhD mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, yn enwedig i bynciau sy'n ymwneud â chaffael ail iaith, dwyieithrwydd, dysgu geirfa, ieithyddiaeth corpws a dadansoddi mynegiant.

Ar lefel MPhil, gall yr Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg gynnig goruchwyliaeth mewn sawl agwedd ar Ieithyddiaeth Gymhwysol, yn enwedig caffael ail iaith, dwyieithrwydd, dysgu geirfa, ieithyddiaeth corpws a dadansoddi mynegiant.

Nodweddion Allweddol

Mae PhD drwy Ymchwil mewn Iaith Saesneg yn rhoi cyfle i chi ymgymryd â phrosiect sylweddol sy'n seiliedig ar eich diddordebau ac ar arbenigedd Ieithyddiaeth Gymhwysol yn yr Adran. Byddwch yn cael eich goruchwylio’n agos gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â’ch goruchwyliwr bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny.  Nid oes unrhyw ddosbarthiadau a addysgir ar y rhaglen PhD, ond cewch fynychu rhai ar y modiwlau MA ar gais, os ydynt yn berthnasol i'ch traethawd ymchwil. Ar ddiwedd blwyddyn 1, byddwch yn cael cyfarfod cynnydd gyda'ch goruchwylwyr a'r Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig i drafod cryfderau a gwendidau'ch prosiect ymchwil.  O’r ail flwyddyn ymlaen, caiff myfyrwyr PhD gyfleoedd i addysgu tiwtorialau a seminarau i israddedigion y byddwch chi’n cael hyfforddiant a thâl amdanynt.

Mae MPhil mewn Saesneg yn rhoi cyfle i chi ymchwilio'n fanwl i bwnc sy'n seiliedig ar eich diddordebau chi ac ar arbenigedd Ieithyddiaeth Gymhwysol yn yr Adran. Cewch eich goruchwylio’n agos gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. 

Disgrifiad

Mae'n ofynnol i'r holl fyfyrwyr ymchwil Saesneg gymryd rhan mewn cyrsiau sgiliau a hyfforddi a gynigir gan y Coleg a'r Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a symposiwm ôl-raddedig yr adran a gynhelir bob blwyddyn ym mis Mehefin, ac yng nghynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref.  Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.  Byddai'r cymhwyster yn sylfaen dda ar gyfer mynd ymlaen i waith doethurol. Fel arall, bydd prawf o'ch gallu i ymgymryd ag ymchwil annibynnol yn hwb i'ch rhagolygon cyflogaeth y tu allan i'r byd academaidd (er enghraifft, y cyfryngau, cyhoeddi, y Gwasanaeth Sifil neu addysg).

Cewch ddewis eich pwnc eich hun, ond rhaid i chi ymgynghori â'ch goruchwylwyr a rhaid bod y pwnc yn berthnasol i arbenigedd Ieithyddiaeth Gymhwysol yn yr Adran (gweler y Trosolwg o’r Cwrs). Mae'n syniad da cynnal trafodaethau a llunio cynnig cychwynnol ar y cyd cyn i chi wneud cais.  Ar ddiwedd y naw mis cyntaf, byddwch yn cyflwyno pennod 10,000 o eiriau sy'n cynnwys crynodeb, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o'r cyrsiau hyfforddi a fynychwyd, i banel cynnydd a fydd yn gwneud argymhellion ar gyfeiriad eich gwaith. Drwy gydol y rhaglen, byddwch fel arfer yn ymgymryd â nifer o astudiaethau ymchwil unigol, ond cysylltiedig, a fydd yn sylfaen eich traethawd ymchwil yn y pen draw.

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gallwch gyflwyno cais a dilyn ei statws ar-lein yn www.swansea.ac.uk/applyonline.

Cewch gofrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £14,800
Ph.D. Distance Learning Rhan-amser £2,172.50 £7,400
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £7,400
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £14,800
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £7,400

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

PhD: Traethawd ymchwil nad yw'n hwy na 90,000 o eiriau sy'n cyfrannu'n sylweddol at y maes pwnc ac yn dangos ymchwil gwreiddiol. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yn eich arholi a bydd un ohonynt o’r tu allan i’r Brifysgol.

MPhil: Traethawd ymchwil nad yw'n hwy na 60,000 o eiriau sy'n dangos cyfraniad sylweddol at y maes pwnc, ynghyd â chyfeirnodau manwl ac sydd mewn fformat graenus yn unol â safonau ysgolheigaidd. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yn eich arholi a bydd un ohonynt o’r tu allan i’r Brifysgol. 

Ymchwil Ôl-raddedig

Mae tua 70 o'r ôl-raddedigion sy'n astudio yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe ar hyn o bryd yn ymchwilwyr sy'n gweithio ar draethawd hir MA, MPhil neu PhD. Mae pob un yn cael ei oruchwylio gan ddau aelod o staff, y mae 60% o'u cyhoeddiadau ymchwil eu hunain wedi cael eu graddio'n 'ardderchog yn rhyngwladol' neu'n 'arwain y ffordd yn fyd-eang' yn ymarfer REF 2008. Rydym yn goruchwylio prosiectau rhyngddisgyblaethol, yn ogystal â meysydd traddodiadol y ddisgyblaeth - er enghraifft, astudiaethau iaith, ysgrifennu creadigol, llenyddiaeth (o'r canol oesoedd hyd heddiw) a damcaniaeth feirniadol a diwylliannol. Os oes gennych syniad am brosiect ymchwil, cysylltwch â ni i'w drafod yn anffurfiol cyn cyflwyno cais.

Yn aml, bydd ôl-raddedigion yn ymuno â chanolfan ymchwil, e.e.GENCAS neu CREW lle maent yn cydweithio â myfyrwyr eraill a staff mewn ystafelloedd ymchwil arbennig. Mae myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith yn amgylchedd cyfeillgar cynhadledd flynyddol i ôl-raddedigion ein Sefydliad Ymchwil; seminarau ymchwil Iaith a Llenyddiaeth Saesneg a gynhelir bob pythefnos; a gweithdy misol y Rhaglen Ysgrifennu Creadigol . Cafodd ein hamgylchedd ymchwil sgôr o 100% o ran bod yn 'ardderchog yn rhyngwladol' yn REF 2008 ac mae myfyrwyr ymchwil yn helpu staff i drefnu rhaglen fywiog o gynadleddau, darlleniadau a pherfformiadau ar y campws ac yng nghanolfannau celfyddydau eraill y ddinas. Yn ogystal â chael cyflwyniad i ymgymryd ag ymchwil academaidd a'i lledaenu, caiff myfyrwyr doethurol y cyfle i addysgu is-raddedigion er mwyn paratoi ar gyfer gyrfa academaidd. Rydym yn darparu mannau astudio â chyfrifiaduron ac ystafelloedd cyffredin i ôl-raddedigion, hyfforddiant ymchwil a gwasanaethau swyddog ymchwil a llyfrgellydd pwnc.

REF 2014

Sylwadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 am Ymchwil Ôl-raddedig yn Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Abertawe…

 • mae’r amgylchedd yn yr Adran yn ‘addas ar gyfer cynhyrchu ymchwil sydd yn rhyngwladol ragorol o leiaf ac ar ei orau o’r radd flaenaf yn fyd-eang’ …
 • ystyriwyd bod y trefniadau ar gyfer Ôl-raddedigion yn rhai o’r radd flaenaf yn fyd-eang’.
 • ‘mae tystiolaeth glir o ddatblygiad diwylliant ymchwil lle mae myfyrwyr ymchwil wedi’u hintegreiddio’n llawn’ 
 • ‘mae recriwtio’n gryf’
 • ‘mae trefniannau ardderchog o ran cefnogaeth, hyfforddiant a chyflogadwyedd’.

Crynhoi: ‘Gwna’r uned gyfraniad rhagorol i iechyd y ddisgyblaeth’.