PhD/MPhil mewn Hanes yr Henfyd

  1. Amrywiadau Cwrs
    Nomenclature Duration Mode Of Attendance
    Ph.D. 3Bl LlA
    Ph.D. 6Bl RhA
  2. Cynnig arferol:
    DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae'r PhD yn radd ymchwil y gellir ei chwblhau dros dair blynedd gan fyfyrwyr amser llawn neu chwe blynedd gan fyfyrwyr rhan-amser. Mae myfyrwyr yn gwneud ymchwil gwreiddiol i bwnc penodol sy'n ymwneud â hanes ac archeoleg yr Hen Roeg a Rhufain.

Mae'r MPhil yn radd ymchwil y gellir ei chwblhau dros ddwy flynedd gan fyfyrwyr amser llawn neu bedair blynedd gan fyfyrwyr rhan-amser. Mae myfyrwyr yn gwneud ymchwil gwreiddiol i bwnc penodol sy'n ymwneud â hanes ac archeoleg yr Hen Roeg a Rhufain.

Nodweddion Allweddol

Mae arbenigedd staff yr Adran Hanes a’r Clausron yn ymestyn o ddiwylliannau ac ieithoedd yr Hen Aifft, Groeg a Rhufain i hanes Ewrop ar ddiwedd yr ugeinfed ganrif a dechrau'r unfed ganrif ar hugain. Mae ymchwil ein staff a'n myfyrwyr ôl-raddedig yn rhan annatod o fywyd yr adran, a golyga hyn fod Abertawe'n lle deinamig, cyffrous ac ysgogol i astudio.

Mae Hanes a'r Clasuron yn rhan o Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH: http://www.swansea.ac.uk/cy/riah/), sy'n trefnu nifer mawr o seminarau, cynadleddau a gweithgareddau ymchwil eraill. Mae nifer o grwpiau ymchwil hefyd sy'n gweithredu fel canolbwyntiau i staff a myfyrwyr ôl-raddedig, gan gynnwys: Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, y Ganolfan Llenyddiaeth Naratif Hynafol (KYKNOS) y Ganolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO) a'r Ganolfan Ymchwil i Ryw mewn Diwylliant a Chymdeithas (GENCAS).

Mae myfyrwyr yn gweithio ar y lefel academaidd uchaf er mwyn gwneud cyfraniad gwreiddiol a sylweddol at wybodaeth a dealltwriaeth o Hanes yr Henfyd. Caiff myfyrwyr gyfle i gymryd rhan mewn rhaglenni sgiliau a hyfforddiant a gynigir gan Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Disgrifiad

Mae gradd PhD yn ddelfrydol i'r rhai a hoffai wneud ymchwil gwreiddiol dros gyfnod estynedig. Gwahoddir cynigion ymchwil i unrhyw bwnc y gall staff ei oruchwylio (www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff).

Mae gradd MPhil yn ddelfrydol i'r rhai a hoffai wneud ymchwil gwreiddiol dros gyfnod estynedig. Gwahoddir cynigion ymchwil i unrhyw bwnc y gall staff ei oruchwylio (www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/hc/staff).

Am ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â'r Athro Mark Humphries (m.humphries@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Ymgeisiwch ar-lein a dilynwch statws eich cais ar www.swansea.ac.uk/applyonline.

Cewch chi ymrestru ym mis Medi, mis Ionawr, mis Ebrill neu fis Gorffennaf.

 

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £15,600
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £7,800

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

PhD: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n fwy na 100,000 o eiriau, sy'n dangos ymchwil gwreiddiol a wna gyfraniad sylweddol at Eifftoleg. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce neu viva).

 MPhil: Cyflwynir traethawd ymchwil nad yw'n fwy na 60,000 o eiriau, sy’n dangos ymchwil gwreiddiol a wna gyfraniad sylweddol at Eifftoleg. Dilynir hyn gan arholiad llafar ar y traethawd ymchwil (arholiad viva voce neu viva).  

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech rhesymol i sicrhau fod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn ddiweddar ar adeg ei chyhoeddi ond nid oes modd i’r Coleg dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw gamgymeriadau neu hepgoriadau. Noder y dylai’r dudalen hon bob amser gael ei darllen ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n rheoli graddau ymchwil http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.