PhD/MPhil mewn Cyfieithu

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae gan yr Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu amgylchedd ymchwil dynamig sydd eisoes wedi denu sylw a chyllid gan gyrff allanol fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Ymddiriedolaeth Wellcome a'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r adran yn gartref i'r Ganolfan Ymchwil Iaith (www.swansea.ac.uk/riah/researchgroups/lrc/) ac ar hyn o bryd rydym yn arwain ar brosiect am ddelweddu amrywiadau cyfieithu, ewch i: www.delightedbeauty.org/vvv/Home/Project.

Nodweddion Allweddol

Caiff ein myfyrwyr ymchwil eu goruchwylio gan ymchwilwyr arbenigol blaenllaw ac ysgolheigion rhyngwladol ac mae disgwyl iddynt fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Brifysgol. Gwahoddir cynigion ymchwil ar ystod eang o bynciau, ac yn benodol pynciau sy'n ymwneud â'r ieithoedd a ganlyn: Tsieinëeg, Ffrangeg, Almaeneg, Eidaleg, Sbaeneg a Chymraeg. I gael rhagor o wybodaeth am arbenigedd ymchwil a diddordebau goruchwylio ein staff, ewch i: http://www.swansea.ac.uk/artsandhumanities/about-us/.

Mae rhagor o wybodaeth am ein myfyrwyr a Graddedigion PhD presennol ar gael ar y wefan PhD cyfieithu a dehongli - http://www.swansea.ac.uk/translation/phdintranslation.

Disgrifiad

Cewch ddewis unrhyw bwnc ond rhaid i chi ei drafod ar y cyd â'ch goruchwylwyr. Fodd bynnag, rydym yn rhoi pwyslais ar dechnoleg gwybodaeth a phrosiectau cyfieithu ym maes eang Dyniaethau Digidol. Mae'n syniad da cynnal trafodaethau a llunio cynnig cychwynnol ar y cyd cyn i chi wneud cais. Fodd bynnag, mae pynciau da yn datblygu'n araf wrth i chi ddarllen a chael eich goruchwylio, ac mae'n debygol mai'n araf iawn y dewch i ddeall i ba gyfeiriad rydych yn anelu ato. Ar ddiwedd y naw mis cyntaf, byddwch yn cyflwyno pennod 10,000 o eiriau sy'n cynnwys crynodeb, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o'r cyrsiau hyfforddi y buoch arnynt, i banel cynnydd a fydd yn gwneud argymhellion ar sut y dylech barhau â'r gwaith. Wedi hynny, dylech ddisgwyl gweithio ar benodau unigol (tua pedwar neu bump fel arfer), gan gynnwys cyflwyniad ac adolygiad llenyddiaeth. 

 Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais ar-lein a thraciwch statws eich cais ar http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/

Gallwch gofrestru ym Medi, Ionawr, Ebrill neu Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £16,000
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £8,050
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £16,000
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £8,050

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Asesu

Traethawd ymchwil heb fod yn fwy na 60,000 o eiriau ar gyfer MPhil a 90,000 o eiriau ar gyfer PhD, sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i'r maes dan sylw, ac yn achos PhD sy'n seiliedig ar waith ymchwil gwreiddiol. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar am y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yr arholwyr a bydd un ohonynt yn arholwr allanol.