PhD/MPhil Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  Ph.D. 3Bl LlA
  Ph.D. 6Bl RhA
  M.Phil. 2Fl LlA
  M.Phil. 4Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.1

Trosolwg Cwrs

Mae’r adran yn brolio amgylchedd ymchwil deinamig gyda staff ymroddedig sy’n cymryd rhan weithredol mewn ymchwil. Mae gan yr aelodau academaidd o staff ystod sylweddol iawn o ddiddordebau ymchwil y cynigiwn oruchwyliaeth arnynt ar gyfer graddau ymchwil.

Nodweddion Allweddol

Mae gradd ymchwil yn un o’r rhaglenni a gynigir yn yr Astudiaethau Gwleidyddiaeth a Diwylliannol yn rhoi’r cyfle i chi fynd ar drywydd prosiect ymchwil mawr sy’n seiliedig ar eich angerdd a’ch diddordebau eich hun, gan arwain at gymhwyster sy’n gallu agor y drws i yrfa academaidd neu roi hwb i ragolygon cyflogaeth y tu allan i academia.

Byddwch yn cael eich goruchwylio’n agos gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Yn nodweddiadol, byddwch yn cyfarfod â’ch goruchwylwyr bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac ar ysbeidiau cyson wedi hynny. Cofnodir cyfarfodydd a chytunir nodau bob tro.

Mae angen i bob myfyriwr MPhil a PhD fynychu cyrsiau sgiliau a hyfforddiant ar lefel Coleg a Phrifysgol. Bydd disgwyl i chi hefyd roi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil a staff eraill mewn seminarau adrannol a chyflwyno yng nghynhadledd ôl-raddedig Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau a gynhelir ym mis Hydref. O’r ail flwyddyn ymlaen, gallech gael cyfleoedd i addysgu tiwtorialau a seminarau i israddedigion, y byddwch chi’n cael hyfforddiant a thâl amdanynt. Mae’r Coleg yn darparu cymorth ariannol i fyfyrwyr ymchwil fynychu cynadleddau y tu allan i Abertawe neu i gynnal ymchwil i ffwrdd o Abertawe. Chwe chan punt yw’r uchafswm a ddyfernir ar hyn o bryd – (dros barhad eich cwrs).

Disgrifiad

Chi sydd biau’r dewis pwnc ymchwil ond rhaid i chi bwyso a mesur hyn trwy ymgynghori â’ch goruchwylwyr. Mae’n syniad da dechrau trafod eich prosiect ymchwil gyda Chyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig yr Adran, sef yr Athro Roland Axtmann (r.axtmann@abertawe.ac.uk), cyn llunio cynnig cychwynnol a dechrau’r broses ymgeisio. Fodd bynnag, mae pob pwnc da’n datblygu  yn ystod eich gwaith darllen a’ch goruchwyliaeth, ac mae’n debygol y byddwch ond yn meithrin syniad clir o ba gyfeiriad chi’n mynd iddo ar raddfa araf. Ar ddiwedd eich naw mis cyntaf, byddwch yn cyflwyno pennod o ryw 10,000 o eiriau, crynodeb o’ch traethawd ymchwil, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o gyrsiau hyfforddiant a fynychwyd gennych i banel dilyniant a fydd yn gwneud argymhellion ar eich cyfeiriad i’r dyfodol. Wedi hynny, dylech ddisgwyl gweithio ar benodau unigol (pedair neu bump yn nodweddiadol), gan gynnwys rhagarweiniad ac adolygiad llenyddol.

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

PhD - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu gymhwyster cyfatebol, a dylech fod â gradd Meistr ôl-raddedig, neu'n disgwyl cael hynny, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
Ph.D. Llawn-amser £4,345 £15,950
Ph.D. Rhan-amser £2,172.50 £7,950
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £15,950
M.Phil. Rhan-amser £2,172.50 £7,950

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Arbenigedd Ymchwil yr Adran

Ar unrhyw adeg unigol, mae gan yr adran dros ddeugain o fyfyrwyr ymchwil sy’n cydweithio gyda’u goruchwylwyr ar eu prosiectau.

Saif arbenigedd y staff yn yr astudiaeth empirig o Wleidyddiaeth yn y dadansoddiad o sefydliadau gwleidyddol cymharol; etholiadau cymharol; pleidiau gwleidyddol; diwygiadau’r sector cyhoeddus; gwleidyddiaeth ryddfrydol gymharol; gwleidyddiaeth y DU; gwleidyddiaeth diriogaethol; datganoli; cysylltiadau rhanbarthol/lleol canolog; polisi cyhoeddus; comiwnyddiaeth ac ôl-gomiwnyddiaeth; democrateiddio; rheolaeth ar sawl lefel; integreiddio Ewropeaidd a gwleidyddiaeth a pholisi’r Undeb Ewropeaidd; hil-laddiad; polisi cyffuriau ar lefel y Cenhedloedd Unedig ac yn rhyngwladol.

Mewn Cysylltiadau Rhyngwladol ac Astudiaethau Datblygu, mae gan yr adran arbenigedd mewn Diogelwch Rhyngwladol ac Astudiaethau Strategol; gwleidyddiaeth ryngwladol lle; rhyw, plentyndod a phlant sy’n filwyr; Gogledd a De Ddwyrain Asia; Gorllewin Affrica; cyfiawnder trawsnewidiol a throseddau rhyngwladol; ailadeiladu ar ôl rhyfel; cwmnïau rhyngwladol a chyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol; llywodraethu a datblygu rhyngwladol, gan gynnwys polisi ac arfer cynorthwyo; rôl sefydliadau cymdeithas sifil mewn cyd-destunau datblygu; hawliau dynol a datblygiad rhyngwladol; hanes meddwl milwrol a diwylliant milwrol; hanes diplomataidd Ewrop.

Ym maes hanes meddwl gwleidyddol, athroniaeth wleidyddol a damcaniaeth wleidyddol, ceir arbenigedd ymchwil mewn meddwl gwleidyddol Ewropeaidd; damcaniaeth ddemocrataidd; athroniaeth wleidyddol a moesol; Ludwig Wittgenstein; moeseg neo-Kantian; hawliau dynol; damcaniaeth rhyfel cyfiawn a moeseg ryngwladol; athroniaeth crefydd; anthropoleg athronyddol; ôl-wladychiaeth a Dwyreinioldeb.

Asesu

Rhaid i chi gyflwyno traethawd ymchwil o ddim mwy na 60,000 o eiriau ar gyfer MPhil a 100,000 o eiriau ar gyfer PhD. Rhaid i’ch traethawd ymchwil gyfrannu’n sylweddol at y maes pwnc ac, yn achos PhD, dangos ymchwil wreiddiol. Dilynir hyn gan arholiad llafar o’r traethawd ymchwil gan ddau arholwr nad ydynt yn oruchwylwyr arnoch, y bydd un ohonynt yn arholwr o’r tu allan i’r Brifysgol. 

 

Mae Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau wedi gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod y wybodaeth uchod yn gywir ac yn gyfoes adeg ei chyhoeddi ond ni all dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw wallau neu hepgoriadau. Sylwch y dylai’r dudalen hon gael ei darllen bob amser ar y cyd â rheoliadau’r Brifysgol sy’n llywodraethu graddau ymchwil    http://www.swansea.ac.uk/registry/academicguide/.