MPhil mewn Cyfryngau Digidol

Trosolwg Cwrs

Mae gan y Cyfryngau Digidol yn Abertawe gryfderau ymchwil mewn damcaniaeth y cyfryngau a diwylliant; hanes ac athroniaeth technoleg y cyfryngau; a datblygiadau cyfoes yn y cyfryngau digidol yn y DU, tir mawr Ewrop, UDA a Tsieina.

Mae gan yr Adran Ieithoedd, Cyfieithu a Chyfathrebu amgylchedd ymchwil ac addysgu deinamig sydd eisoes wedi denu sylw ac ariannu gan gyrff allanol, megis y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (AHRC), Ymddiriedolaeth Wellcome a'r UE. Rydym yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau a'r Dyniaethau Digidol (CODAH), sy'n cysylltu ymchwilwyr yn y celfyddydau a'r dyniaethau, cyfrifiadureg a meysydd eraill.

Nodweddion Allweddol

Mae gradd ymchwil mewn Cyfryngau Digidol yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect mawr ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, addysg neu gyfieithu).

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro. Ar ddiwedd blwyddyn un y cwrs, byddwch yn mynd i gyfarfod cynnydd. Yno byddwch naill ai'n cael eich uwchraddio i'r PhD llawn neu'n cael cadarnhad o'ch statws MPhil.

Mae disgwyl i holl fyfyrwyr MPhil Cyfryngau Digidol fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Brifysgol. Byddwch yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. O flwyddyn dau y cwrs, mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i chi roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig, a byddwch yn cael eich hyfforddi i wneud hyn ac yn cael tâl. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe. 

Fel arfer mae cyrsiau MPhil yn para rhwng dwy flynedd (llawn amser) a phedair blynedd (rhan-amser).

Disgrifiad

Cewch ddewis unrhyw bwnc ond rhaid i chi ei drafod ar y cyd â'ch goruchwylwyr. Mae'n syniad da cynnal trafodaethau a llunio cynnig cychwynnol ar y cyd cyn i chi wneud cais. Fodd bynnag, mae pynciau da yn datblygu'n araf wrth i chi ddarllen a chael eich goruchwylio, ac mae'n debygol mai'n araf iawn y dewch i ddeall i ba gyfeiriad rydych yn anelu ato. Ar ddiwedd y naw mis cyntaf, byddwch yn cyflwyno pennod 10,000 o eiriau sy'n cynnwys crynodeb, llyfryddiaeth a thabl cynnwys, yn ogystal â rhestr o'r cyrsiau hyfforddi y buoch arnynt, i banel cynnydd a fydd yn gwneud argymhellion ar sut y dylech barhau â'r gwaith. Wedi hynny, dylech ddisgwyl gweithio ar benodau unigol (tua pedwar neu bump fel arfer), gan gynnwys cyflwyniad ac adolygiad llenyddiaeth.

 Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â:  Yr Athro Julian Preece (j.e.preece@abertawe.ac.uk).

Gofynion Mynediad

MPhil - Dylai fod gennych radd anrhydedd ail ddosbarth uwch (2:1) o leiaf, neu'n disgwyl cael hynny, neu gymhwyster cyfatebol, mewn pwnc perthnasol. Os oes gennych gymhwyster gan sefydliad y tu allan i Brydain, dylech ddarllen ein gofynion mynediad academaidd ar gyfer cymwysterau Rhyngwladol (tu allan i'r Undeb Ewropeaidd) a chymwysterau'r Undeb Ewropeaidd (tu allan i Brydain).

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, bydd angen i chi basio cymhwyster Iaith Saesneg cymeradwy i lefel dderbyniol er mwyn sicrhau eich bod yn manteisio'n llawn ar astudio yn Abertawe. Rydym yn ystyried ystod eang o gymwysterau, gan gynnwys Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe, prawf IELTS y Cyngor Prydeinig (gyda sgôr o 6.5 a 5.5 o leiaf ym mhob elfen). Ceir rhestr lawn o'r profion Iaith Saesneg derbyniol yma: www.abertawe.ac.uk/ol-raddedig/gwneud-cais/profioniaithsaesnegderbyniol.

 

Fel rheol disgwylir i ymgeiswyr y rhaglen hon fodloni â’r cymwysterau. Mae gan y Coleg/Ysgol yr hawl i ofyn am gymwysterau neu raddau academaidd uwch. Wrth wneud penderfyniadau mynediad fe ystyrir nid yn unig cymwysterau academaidd blaenorol, ond hefyd unrhyw ffactorau yn cynnwys safon y cynnig/crynodeb ymchwil a gyflwynir gan yr ymgeisydd, eu perfformiad yn y cyfweliad (os yw’n ofynnol), pa mor gystadleuol yw llefydd ar y cwrs a phrofiad proffesiynol perthnasol (lle bo'n addas).

Sut i Wneud Cais

Gwnewch gais ar-lein a thraciwch statws eich cais ar http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/gwneud-cais/sut-i-wneud-cais/applyonline/.

Gallwch gofrestru ym Medi, Ionawr, Ebrill neu Gorffennaf.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
M.Phil. Llawn-amser £4,345 £14,500

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Noder: Ffigur dangosol yw ffi'r Deyrnas Unedig/yr Undeb Ewropeaidd, sy'n amodol ar gadarnhad gan UKRI

Os bydd eich cwrs yn cychwyn ym mis Ionawr, Ebrill neu Orffennaf 2019, gweler costau ffioedd 2018/19 ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Nid yw'r ffioedd dysgu yn talu am brynu llyfrau nac offer swyddfa, argraffu, rhwymo traethodau na chostau llungopïo.

Ni phennwyd costau ychwanegol gorfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Arbenigedd Staff

Mae arbenigedd staff yn y meysydd canlynol, ymhlith eraill: hanes y cyfryngau; addysgeg y cyfryngau; moeseg y cyfryngau; rhyfel a'r cyfryngau; y cyfryngau torfol a hunaniaeth mewn cenedlaethau bach; cyfryngau digidol Cymraeg; y cyfryngau a iechyd; newyddiaduriaeth data a digidol; cyfryngau cyfrifiannol; ecoleg cyfryngau digidol ôl-ddarlledu; rhywedd a'r cyfryngau; trawswladoldeb a'r cyfryngau; newyddiaduriaeth ryngwladol; a chyfryngau cymharol Ewrop. Cliciwch yma am fanylion. Yn ogystal, mae arbenigedd mewn diwylliant digidol a'r cyfryngau ymhlith staff ymchwil Ieithoedd a Chyfieithu yn ogystal ag adrannau eraill yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau (COAH): Hanes, Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol a Iaith a Llenyddiaeth Saesneg.

Asesu

Traethawd ymchwil heb fod yn fwy na 60,000 o eiriau ar gyfer MPhil a 90,000 o eiriau ar gyfer PhD, sy'n gwneud cyfraniad sylweddol i'r maes dan sylw, ac yn achos PhD sy'n dangos gwaith ymchwil gwreiddiol. Yn dilyn hyn, bydd arholiad llafar am y traethawd ymchwil (viva) gan ddau arholwr. Nid eich goruchwylwyr fydd yr arholwyr a bydd un ohonynt yn arholwr allanol.